Karjeras pasākumi martā

Marta mēnesī Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika divi pasākumi.

1. martā Nīkrāces pamatskolas 8.-9. klašu un  Skrundas vidusskolas 10.-12. klašu izglītojamie devās uz Rīgu, lai apmeklētu izstādi “Skola 2019”.Izstādē varēja iepazīties ar atzītākajām un jaunākajām mācību programmām Latvijā un ārvalstīs, tikties ar izglītības iestāžu pārstāvjiem un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, vērot prezentācijas, piedalīties aktivitātēs un konkursos.

27. martā Skrundas vidusskolas 5.,6. klašu un Nīkrāces pamatskolas 6.,7. klašu izglītojamie piedalījās nodarbībās – karjeras pašizaugsmes treniņos "Būvē savu karjeru pats", kuros veidoja priekšstatu par saikni starp indivīda interesēm, zināšanām, izglītību, profesionālo piemērotību, izzināja katra skolēna intereses, spējas, talantus, iemaņas, prasmes. Attīstīja skolēnos sapratni par to - “Kas es esmu? Kādai darba nozarei un profesijai vairāk esmu piemērots?”

Informāciju sagatavoja: Inga Rence-Remte Skrundas novada pedagogs karjeras konsultants