Objektu, kuriem izsniegtas būvatļaujas, pieņemšana ekspluatācijā un aktu par objektu pieņemšanu ekspluatācijā sastādīšana

Pakalpojuma apraksts

Būves vai tās daļas pieņemšana ekspluatācijā.

Iesniegumu veidlapa pieejama

Iestādē

Skrundas novada būvvalde, Amatnieku iela 1, Skrunda.

Pašvaldības mājaslapā www.skrunda.lv sadaļā Iesniegumu veidlapas, veidlapu var lejupielādēt ŠEIT

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts

  • Fiziskas un juridiskas personas.

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas iespējas

Pieprasīt klātienē

Skrundas novada būvvalde, Amatnieku iela 1, Skrunda.

Pieprasīt pa pastu

Skrundas novada būvvalde, Amatnieku iela 1, Skrunda, LV-3326

Pieprasīt un saņemt elektroniski www.bis.gov.lv
Pakalpojuma saņemšana klātienē

Skrundas novada būvvalde, Amatnieku iela 1, Skrunda.

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās: 8.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00

Trešdienās: 8:00 – 12.00.

Iepriekš sazinoties ar Būvvaldi pa tālr. 63350454 vai 26355729

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

  • Pēc projektā paredzēto būvdarbu pabeigšanas pilnā apjomā pasūtītājs Būvvaldē iesniedz sekojošus dokumentus būves vai inženierbūves pieņemšanai ekspluatācijā: Pirmās grupas būvju (arī inženierbūvju) vai to daļu pieņemšanas ekspluatācijā akceptēšanai (atzīmes izdarīšana paskaidrojuma rakstā) Paskaidrojuma raksta II. daļu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem; Otrās vai trešās grupas būvju (arī inženierbūvju un elektronisko sakaru tīklu) vai to daļu  pieņemšanai ekspluatācijā un akta izsniegšanai Apliecinājumu par ēkas, būves vai tās daļas, elektronisko sakaru tīklu gatavību ekspluatācijai un nepieciešamos dokumentus. Pēc dokumentu saņemšanas Būvvalde veic objekta apsekošanu, ja nepieciešams, ja būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei, Būvvalde veic atzīmi Paskaidrojuma rakstā, kas apliecina, ka būve vai tās daļa pieņemta ekspluatācijā vai izsniedz aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā. Būves vai tās daļas pieņem ekspluatācijā  būvvaldes būvinspektors un arhitekts, ja nepieciešams, papildus pieaicina citu būvvaldes amatpersonu.

 

Pakalpojumu maksa

EUR

Saskaņā ar 2016. gada 28. janvāra Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016 "Nodeva par būvniecības ieceres akceptu vai būvatļaujas saņemšanu Skrundas novadā".

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 dienas

Administratīvais process

 

Pārsūdzības  iespējas

Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa iela 11.