Nodeva par Skrundas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu

Nr.p.k. Dokuments vai tā kopija Nodevas likme EUR Darbinieks, kurš sagatavo
1. Novada domes sēdes lēmums (izraksts no sēdes protokola) 0,71 Pašvaldības sekretāre
2. Atkārtots izraksts no domes sēdes protokola 1,42 Pašvaldības sekretāre
3. Raksturojumi, rekomendācijas 1,42 Struktūrvienības vadītājs
4. Dokumenti par nekustamo īpašumu 4,27 (par 1 eksemplāru) Nekustamo īpašumu speciālists, nodokļu administratore
5. Izziņas:
* par dzīvesvietu un ģimenes sastāvu
* par lauksaimniecībā izmantojamo zemi
* par nodokļu maksājumiem
* no pašvaldības arhīva
* citi pašvaldības izstrādātie dokumenti

0,71
0,71
0,71
1,42 (par 1 lapu)
0,71

Administratīvās nodaļas vadītājs
Nodokļu administratore
Nodokļu administratore
Atbildīgais par arhīvu darbinieks 
Attiecīgais darbinieks
  •  Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras vēlas saņemt dokumentus.
  • Nodeva pilnā apmērā tiek iekasēta pirms dokumenta izsniegšanas.
  • No nodevas maksāšanas atbrīvotas valsts pārvaldes institūcijas, politiski represētās personas, I un II grupas invalīdi, pensionāri.
  • No 1. un 2. punktā norādītas nodevas atbrīvotas fiziskās un juridiskās personas, par kurām pieņemts sēdes lēmums.
  • Nodeva samaksājama pašvaldības kasē, par maksājumu tiek izsniegta kvīts.
  • Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības budžetā.

Saistošie noteikumi Nr. 18/2013 “Grozījumi 2010. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 14/2010 ”Nodeva par Skrundas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”” Apstiprināti ar Skrundas novada domes 24.10.2013. sēdes lēmumu /protokols Nr. 9. 18.§/
Izdoti pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu, “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 1. punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu