Dzīvesvietas deklarēšana

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas

Personīgi iestādē

Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā

Pagastos

 

Raņķu, Nīkrāces un Rudbāržu pagastos

Pa pastu

Skrundas novada pašvaldības apmeklētāju centrs Skrundā, Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326

Raņķu pakalpojumu pārvalde, Sākumskola, Raņķi, Raņķu pag., Skrundas nov., LV-3323

Rudbāržu pakalpojumu pārvalde, Dārdedzes, Rudbārži, Rudbāržu pag., Skrundas nov., LV-3324

Nīkrāces pakalpojumu pārvalde, Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov., LV-3320

Elektroniski

www.latvija.lv

Nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jo pakalpojuma pieprasītājs tiek identificēts pēc elektroniskā paraksta vai internetbankas autentifikācijas līdzekļa;


Ja dzīvesvieta tiek deklarēta savam nepilngadīgajam bērnam, aizbildnībā vai aizgādnībā esošajai personai, nav jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments, jo ziņas par personas likumisko pārstāvi tiek automātiski pārbaudītas Iedzīvotāju reģistrā;


Deklarējamās dzīvesvietas adreses ievadīšanai tiek izmantoti Valsts adrešu reģistra dati, līdz ar to tiek nodrošināta automātiska adreses esamības pārbaude;


Ziņas par jauno dzīvesvietu tiek uzreiz aktualizētas Iedzīvotāju reģistrā;


Par pakalpojumu nav jāmaksā valsts nodeva.
(instrukcija un info) Pārliecināties par savu deklarēto dzīvesvietu iespējams elektroniski, izmantojot portālā pieejamo e-pakalpojumu savu Iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu apskatīšanai.

Iesniegumu veidlapa pieejama

Iestādē

Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā

Pašvaldības portālā

www.skrunda.lv

Nepieciešamie dokumenti

Klātienē

Iesniegums

Iesniegumam pievieno:

 • Dokumentu, kas apliecina valsts nodevas nomaksu.
 • Saņemot pakalpojumu, persona uzrāda pasi vai personu apliecinošu dokumentu.

 

Pakalpojuma maksa

Deklarēšana

4,27 EUR

Izziņa

0,71 EUR

Bez maksas

 • politiski represētajām personām
 • reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu
 • invalīdiem
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem
 • pensionāriem, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu
 • personām, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā
 • deklarējot elektroniski www.latvija.lv

Lai saņemtu valsts nodevas atvieglojumus, personas deklarējot dzīvesvietu, papildus uzrāda attiecīgā statusa vai fakta apliecinošu dokumentu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

~20 minūtes 1 cilvēkam

Reglamentējošie normatīvie akti

 1. https://likumi.lv/doc.php?id=64328
 2. https://likumi.lv/doc.php?id=199485
 3. https://likumi.lv/doc.php?id=194408
 4. https://likumi.lv/doc.php?id=226093
 5. https://likumi.lv/doc.php?id=243484
 6. https://likumi.lv/doc.php?id=49641
 7. https://likumi.lv/doc.php?id=4042

Uzziņas informācija, konsultācijas

Tālrunis

63331555

E-pasts

skrunda@pakalpojumucentri.lv