Dzīvesvietas deklarēšana

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas

Klātienē

Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā, pie Adminstratīvo lietu nodaļas vadītājas Ingas Freimanes. 

Pakalpojumu pārvaldēs

 

 • Nīkrāces pakalpojumu pārvaldē, Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov., LV-3320. Tālr. 63354554.
 • Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē, Centra iela 4, Rudbārži, Rudbāržu pag., Skrundas nov., LV-3324. Tālr. 63300871.

Elektroniski

www.latvija.lv

Nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jo pakalpojuma pieprasītājs tiek identificēts pēc elektroniskā paraksta vai internetbankas autentifikācijas līdzekļa;


Ja dzīvesvieta tiek deklarēta savam nepilngadīgajam bērnam, aizbildnībā vai aizgādnībā esošajai personai, nav jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments, jo ziņas par personas likumisko pārstāvi tiek automātiski pārbaudītas Iedzīvotāju reģistrā;


Deklarējamās dzīvesvietas adreses ievadīšanai tiek izmantoti Valsts adrešu reģistra dati, līdz ar to tiek nodrošināta automātiska adreses esamības pārbaude;


Ziņas par jauno dzīvesvietu tiek uzreiz aktualizētas Iedzīvotāju reģistrā;


Par pakalpojumu nav jāmaksā valsts nodeva.
(instrukcija un info) Pārliecināties par savu deklarēto dzīvesvietu iespējams elektroniski, izmantojot portālā pieejamo e-pakalpojumu savu Iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu apskatīšanai.

Nepieciešamie dokumenti

Klātienē

 • Saņemot pakalpojumu, persona uzrāda pasi vai personu apliecinošu dokumentu.
 • Dokuments, kas apliecina pamatojumu deklarēt dzīvesvietu - īres līgums, zemesgrāmata, īpašnieka parakstīts apliecinājums par atļauju deklarēt dzīvesvietu viņam piederošā īpašumā.

 

Pakalpojuma maksa

Deklarācija

4,27 EUR

Izziņa par deklarēto dzīvesvietu

0,71 EUR

Bez maksas

 • politiski represētajām personām
 • reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu
 • invalīdiem
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem
 • pensionāriem, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu
 • personām, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā
 • deklarējot elektroniski www.latvija.lv

Lai saņemtu valsts nodevas atvieglojumus, personas deklarējot dzīvesvietu, papildus uzrāda attiecīgā statusa vai fakta apliecinošu dokumentu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

~20 minūtes 1 cilvēkam

Reglamentējošie normatīvie akti

 1. https://likumi.lv/doc.php?id=64328
 2. https://likumi.lv/doc.php?id=199485
 3. https://likumi.lv/doc.php?id=194408
 4. https://likumi.lv/doc.php?id=226093
 5. https://likumi.lv/doc.php?id=243484
 6. https://likumi.lv/doc.php?id=49641
 7. Fizisko personu datu apstrādes likums

Uzziņas informācija, konsultācijas

Tālrunis

63331555

E-pasts

dome@skrunda.lv