Skrundas novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 13.03.2019. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas lēmumu (prot. 3.1/3), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma - angāra “Torņpumpuri”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6229 013 0018 015 ar kopējo platību 414,4 m2, nomas tiesību izsoli. Izsoles nosacītā cena par 1 m2 - EUR 0,15 (0 eiro, 15 centi) + PVN mēnesī.

Izsoles laiks 16.04.2019. plkst. 10.00.

Izsoles vieta – Skrundas novadā, Skrundā, Raiņa ielā 11.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 15.04.2019. plkst. 16.00.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

NOTEIKUMI