Skrundas novada pašvaldības nekustamā īpašuma angāra “Torņpumpuri” nomas tiesību izsole

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 07.08.2018. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas lēmumu (prot. 3.1/10), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma - angāra “Torņpumpuri”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6229 013 0018 015 ar kopējo platību 414,4 m2, nomas tiesību izsoli. Izsoles nosacītā cena par 1 m2 - EUR 0,15 (0 eiro, 15 centi) + PVN mēnesī.

Izsoles laiks 22.01.2019. plkst. 10.00.

Izsoles vieta – Skrundas novadā, Skrundā, Raiņa ielā 11.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 21.01.2019. plkst. 16.00.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Nomas tiesību izsoles NOTEIKUMI

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA - DZĪVOKĻA "PUMPURI"-30 IZSOLE

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 27.12.2018. domes lēmumu (prot. 16, 8. §), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli - dzīvoklis “Pumpuri”-30, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs: 6229 900 0175. 

Nosacītā cena EUR 1400 (viens tūkstotis četri simti euro). Izsoles laiks 07.02.2018. plkst.10:00.

Izsoles vieta - Skrundā, Raiņa ielā 11.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 06.02.2018. plkst.16:00.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.”

NOTEIKUMI