Skrundas novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 06.02.2020. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas lēmumu (prot. 3.1/1, 1.§), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma - uz Jaunmuižas pamatskolas virtuves telpām Nr. 25, 26, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6229 015 0253 001 ar kopējo platību 34,2 m2, nomas tiesību izsoli. Izsoles nosacītā cena par 1 m2 - EUR 1,63 (viens eiro, 63 centi) + PVN mēnesī.

Izsoles laiks 17.03.2020. plkst. 10.00.

Izsoles vieta – Skrundas novadā, Skrundā, Raiņa ielā 11.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 16.03.2020. plkst. 16.00.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles NOTEIKUMI