Skrundas novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles

​Nekustamā īpašuma - Centra garāžas Nr. 4, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, nomas tiesību izsole

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 08.08.2019. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas lēmumu (prot. 3.1/8, 1.§), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma - Centra garāžas Nr. 4, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 003 0152 006 ar kopējo platību 23 m2, nomas tiesību izsoli. Izsoles nosacītā cena par 1 m2 - EUR 0,15 (0 eiro, 15 centi) + PVN mēnesī.

Izsoles laiks: 10.09.2019. plkst. 10.00.

Izsoles vieta: Skrundas novadā, Skrundā, Raiņa ielā 11.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 09.09.2019. plkst. 16.00.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles NOTEIKUMI.