Skrundas novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 24.09.2020. domes lēmumu (prot. 14, 10. §), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli - zeme Klusā ielā 16, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra numurs: 6209 001 0046. Nosacītā cena EUR 7700,00 (septiņi tūkstoši septiņi simti eiro). Izsoles laiks 03.11.2020. plkst.10:00.

Izsoles vieta - Skrundā, Raiņa ielā 11.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 02.11.2020. plkst.16.00.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles NOTEIKUMI