Nekustamā īpašuma "Dārzi purvā" nomas tiesību izsole

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 22.06.2018. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas lēmumu (prot. 3.1/5), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma „Dārzi purvā”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 004 0192 ar kopējo platību 26,7946 ha nomas tiesību izsoli. Izsoles nosacītā cena par 1 ha - EUR 35 (trīsdesmit pieci eiro) + PVN gadā.

Izsoles laiks 30.07.2018. plkst. 10:00.

Izsoles vieta – Skrundas novadā, Skrundā, Raiņa ielā 11.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 27.07.2018. plkst. 16.00.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

NOTEIKUMI

Show log