Skrundas novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 16.04.2021. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas lēmumu (prot. 3.1/4 9.§), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli Centra Garāžas Nr.19, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 003 0152 006 ar kopējo platību 11,8 m2, nosacītā cena par 1 m2 - EUR 1,15 (viens eiro, 15 centi) + PVN mēnesī;

IZSOLES NOTEIKUMI

Izsoles laiks 18.04.2021. plkst. 10:00;

Izsoles vieta – saskaņā ar izsoļu noteikumiem.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 17.05.2021. plkst. 16:00.

Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli.

_______________________________________________________________________________________

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 25.03.2021. domes lēmumu (prot. 6, 7.§), organizē pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles:

1. dzīvokļa “Krastmalas”-8, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 900 0064. Nosacītā cena EUR 600,00 (seši simti eiro). Izsoles laiks 27.04.2021. plkst. 10.00.

2. Bānīša ielā 14A, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 002 0231. Nosacītā cena EUR 4000,00 (četri tūkstoši eiro). Izsoles laiks 27.04.2021. plkst. 10.15.

3. “Umuri”, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 004 0303. Nosacītā cena EUR 2400,00 (divi tūkstoši četri simti eiro, 00 centi). Izsoles laiks 27.04.2021. plkst. 10.30.

  1. Izsoles vieta - Skrundā, Raiņa ielā 11.

    Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 26.04.2021. plkst. 16.00.

    Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli.


_______________________________________________________________________________________

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 26.03.2021. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas lēmumu (prot. 3.1/3), organizē pašvaldības nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles:

  • 1.stāva telpas Nr.001-14, 001-15, 001-16, 001-17, 001-7 Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 6209 003 0118 001 ar kopējo platību 67,49 m2, nosacītā cena par 1 m2 - EUR 1,15 (viens eiro, 15 centi) + PVN mēnesī;

IZSOLES NOTEIKUMI

  • Depo garāžas Nr.5, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 008 0243 004 ar kopējo platību 18,65 m2, nosacītā cena par 1 m2 - EUR 0,15 (piecpadsmit centi) + PVN mēnesī;

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Izsoļu laiks 27.04.2021. plkst. 10:45; 11:00.

Izsoļu vieta – saskaņā ar izsoļu noteikumiem.

Izsoļu dalībnieku reģistrācija līdz 26.04.2021. plkst. 16:00.

Izsoļu veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli.”