Skrundas novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 25.04.2019. domes lēmumu (prot. 6, 6.§), organizē pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles:

  1. zemes un mežaudzes “Kadiķi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs: 6282 009 0053. Nosacītā cena EUR 99400,00 (deviņdesmit deviņi tūkstoši četri simti eiro). Izsoles laiks 12.06.2019. plkst.10:00.
  2. zemes un mežaudzes “Kadiķīši”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs: 6282 007 0031. Nosacītā cena EUR 80 000,00 (astoņdesmit tūkstoši eiro). Izsoles laiks 12.06.2019. plkst.10:30.

Izsoles vieta - Skrundā, Raiņa ielā 11.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 11.06.2019. plkst. 16.00.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.