Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus mācību motivācijas palielināšanai

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus mācību motivācijas palielināšanai

Skrundas novada pašvaldība aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus.

Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”* ietvaros. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 2018. gada 25. oktobrim.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem mācības pamet vidēji katrs desmitais skolēns. Neiegūtā izglītība vairumā gadījumu ierobežo šo cilvēku karjeras iespējas, kā arī atstāj neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās problēmas, kas negatīvi ietekmē visu viņu turpmāko dzīvi. Izglītības un zinātnes ministrijas veiktajos pētījumos izkristalizējušies biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākšana u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.

Pagājušajā gadā tika uzsākts projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, skolā saņem individuālu atbalstu (konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa un citu speciālistu atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju u.c.). Nu arī jauniešiem ir iespēja sniegt savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus skolas, izmantojot neformālās izglītības pieeju. Šādi jauniešu projektu konkursi turpmāk notiks divas reizes gadā līdz 2022. gadam, un tos organizēs pašvaldības, kuras iesaistījušās projektā “PuMPuRS”. Šoruden šo iespēju izmanto 39 Latvijas pašvaldības.

Skrundas novada pašvaldība izsludina Skrundas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursu.

Konkursa mērķi:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta iesniegšanas termiņš ir līdz 2018. gada 25. oktobrim, plkst. 17.00 Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrundā.

Rezultāti tiks rakstiski paziņoti līdz 2018. gada 12. novembrim.

Projekta ieviešanas laiks no 01.01.2019. līdz 30.06.2020. (no 3 līdz 18 mēnešiem).

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

NOLIKUMS

PIELIKUMS NR.1 PAŠVALDĪBAS PLĀNS PMP SAMAZINĀŠANAI

PIELIKUMS Nr. 2-3 Iesnieguma veidlapa

PIELIKUMS Nr. 4 PMP APLIECINĀJUMS

PIELIKUMS Nr. 5 VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

METODIKA - VIENREIZĒJĀ MAKSĀJUMA PIEMĒROŠANA

METODOLOĢISKĀS VADLĪNIJAS

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"  8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi”

SOLI PA SOLIM JAUNIEŠIEM

Informatīvs materiāls par jaunatnes iniciatīvu projektu konkursiem

VIDEO par PuMPuRS jaunatnes iniciatīvu projektu konkursiem pašvaldībās 2018

Prezentācija Jauniešu projekti

Informāciju sagatavojusi:

Skrundas novada pašvaldības projektu speciāliste: Kristīne Vērdiņa – Jackeviča

Tālr. 63350454

E pasts: kristine.verdina@skrunda.lv

Skrundas novada pašvaldība

Amatnieku iela 1, Skrunda

 

Konsultācijas, lūdzu, iepriekš pieteikt pa telefonu.