Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā apstiprināti 2 projekti

Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā apstiprināti 2 projekti

Arī šogad Skrundas novada pašvaldība izsludināja pieteikšanos Jauniešu iniciatīvu projektu konkursam, kas tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS*) atbalstu. 

Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta PuMPuRS laikā, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Projekta mērķis ir palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, kā arī iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Skrundas novada pašvaldībā vērtēšanai šogad tika saņemti četri projektu pieteikumi. Projektu vērtēšanas komisija atklātā sēdē ir pieņēmusi lēmumu apstiprināt finansējuma saņemšanai 2 projektu pieteikumus, kuri atbilda vērtēšanas kritērijiem.

Kuldīgas jauniešu biedrība “Kaktuss” Skrundas novadā īstenos projektu “Uzrāviens Skrunda escape”, kura mērķis ir saprotamā un atraktīvā veidā motivēt PMP riska jauniešus nepamest mācības un attīstīt sevi kā motivētu personību. Četru dienu apmācībās, iesaistot 20 jauniešus no Skrundas novada izglītības iestādēm, ar neformālās izglītības metodēm tiks identificēti un risināti jauniešu problēmjautājumi. Apmācību laikā tiks izspēlētas dažādas situācijas. Tās būs tendētas uz stresa menedžmentu, problēmu risināšanu un to pārvaldīšanas spējām un metodēm. Tiks veicināta sadarbības un labu attiecību prasmju veidošana ar vienaudžiem un citiem līdzcilvēkiem no vietējās kopienas. Tiks pielietotas dažādas psiholoģiskās un aktīvās tehnikas komandas saliedēšanā. Projekta dalībnieki apgūs kreatīvās domāšanas paņēmienus. Gūs pieredzi kreatīvas vides radīšanā ap sevi un zināšanas, kā šāda vide spēj uzlabot mācību procesu. Jauniešiem būs iespēja tikties ar vienu no Latvijas kreatīvās vides un izglītojošās izlaušanās istabas veidošanas mākslas personībām un pašiem radīt mācīšanās vidi ar izlaušanās istabas spēles paņēmieniem. Tiks strādāts ar Latvijā nesen ieviesto izglītojošo izlaušanās istabas metodi, kurā jaunieši risinās un iegūs zināšanas par aktuālām problēmām. Radītā izlaušanās istaba kalpos kā publicitātes un pieredzes avots citiem jauniešiem.

Biedrība “Piedzīvojuma Gars” īstenos projektu “Stipras klases”. Projekta laikā tiks strādāts ar 2 klasēm, lai pilnveidotu skolēnu spēju sadarboties komandā un iegūtu iemaņas un zināšanas par vērtībās balstītu līderību. Projekta laikā katrai klasei individuāli tiks izveidoti vairāki pasākumi. Pasākumu galvenais mērķis ir palīdzēt jauniešiem apzināties savu lomu kolektīvā, savas vērtības, savas stiprās puses, kā arī raisīt pašiniciatīvu klases kolektīvā. Šo saliedēšanas pasākumu laikā jauniešiem būs iespēja apgūt komunikācijas stilus, uzzināt savu lomu grupā, komandā, klasē, apzināties savas stiprās puses un vērtības, uzzināt par līderības stiliem un saprast, kāda veida līderi ir viņi paši un kā kļūt par līderi sev un citiem. Tāpat tiks strādāts pie pašiniciatīvas uzņemšanās un savu ideju īstenošanas, projektu radīšanas un īstenošanas, radošās domāšanas tehnikas, atgriezeniskās saites sniegšanas un saņemšanas. Projekta mērķis ir panākt saliedētu, iekļaujošu un atbalstošu klasi, jo šāds kolektīvs var palīdzēt mācībās, kā arī dot motivāciju nākt uz skolu (“ja skolā jūtos labi, tad vēlos tur arī atrasties” princips). Tādējādi riska grupas jauniešiem skolas apmeklējums var kļūt par atbalsta punktu, nevis papildus slogu. Papildus pamataktivitātēm tiks strādāts ar projekta video/foto komandu. Viņiem būs iespējas realizēt savas papildu mazās iniciatīvas un apgūt digitālās medijprasmes. Ar šo komandu notiks papildu tikšanās un jaunieši saņems atbalstu koučinga vai mentoringa formā.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Projekta SAM 8.3.4. departaments saskaņā ar Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (turpmāk – Projekts 8.3.4.) atklāta projektu konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu, ir izvērtējis nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” projekta “Nometne “Radošā daba laukos”” pieteikumu, Kvalitātes dienests secina, ka projekta mērķis, pasākuma mērogs, projekta īstenošanas termiņi neatbilsts Jaunatnes projekta nolikuma 2.1.apakšpunktā norādītajam. Tāpat projekta īstenošanas vieta neatbilst Jaunatnes projekta nolikuma 2.2.apakšpunktam. Vienlaikus Jaunatnes projekta pieteikumā norādītā izmaksu summa ir nesamērīga attiecībā pret īstenošanas vietu un termiņu, veicamajām aktivitātēm, iesaistāmo mērķa grupas, t.sk. PMP riskiem pakļauto izglītojamo, lielumu, sagaidāmajiem rezultātiem un Jaunatnes projekta nolikumā noteiktajiem attiecināmības nosacījumiem. Pamatojoties uz iepriekšminēto, projekts tiek noraidīts.

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Sagatavoja Viktorija Reine, Skrundas novada pašvaldības projektu koordinatore