Noslēdzies Skrundas novada pašvaldības izsludinātais jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss

Noslēdzies Skrundas novada pašvaldības izsludinātais jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss

Aprīlī Skrundas novada pašvaldība izsludināja pieteikšanos Jauniešu iniciatīvu projektu konkursam, kas tiek īstenots ‌Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros.

Projekta mērķis ir palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, kā arī iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Skrundas novada pašvaldībā vērtēšanai tika saņemti trīs projektu pieteikumi. Projektu vērtēšanas komisija atklātā sēdē ir pieņēmusi lēmumu apstiprināt finansējuma saņemšanai 2 projektu pieteikumus, kuri atbilda vērtēšanas kritērijiem:

  • Kuldīgas jauniešu biedrības “Kaktuss” iesniegto projektu “Uzrāviens”, kura mērķis ir saprotamā un atraktīvā veidā motivēt PMP riska jauniešus nepamest mācības un attīstīt sevi kā motivētu personību. Četru dienu apmācībās, iesaistot 20 jauniešus no Skrundas novada izglītības iestādēm, ar neformālās izglītības metodēm tiks identificēti un risināti jauniešu problēmjautājumi, izspēlētas dažādas situācijas, kas tendētas uz stresa menedžmentu, problēmu risināšanu un to pārvaldīšanas spējām un metodēm, sadarbības un labu attiecību prasmju veidošanu ar vienaudžiem un citiem līdzcilvēkiem no vietējās kopienas. Tiks pielietotas dažādas psiholoģiskās un emocionālās tehnikas komandas saliedēšanā, motivējoši un kreatīvi uzdevumi uz mērķorientētu lēmumu pieņemšanu un metodēm, kā tos īstenot. Projekta dalībniekiem būs iespēja sagatavot pārsteigumu vietējai kopienai, tā radot piederības sajūtu un rādītu pozitīvu piemēru arī citiem jauniešiem iesaistīties vietējās kopienas dzīvē. Jauniešiem būs iespēja uzzināt par veselīga dzīvesveida nozīmi un ietekmi uz pašsajūtu. Iegūtās zināšanas tie varēs tālāk nodot citiem kopienas līdzcilvēkiem, tā aktualizējot jautājumu par jauniešu risku pamest mācības;
  • Ģimeņu biedrības “Ligzda” iesniegto projektu “Pašizziņas klātbūtne”, kura mērķis ir palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. Projekta ietvaros  plānots organizēt trīs uz piedzīvojuma izglītību un pašizziņu veicinošu procesu balstītas apmācības Skrundas novada jauniešiem:
  • 1. – pašizziņas un motivācijas attīstīšana,
  • 2. – pieredzes apmaiņas  process “Es daru-tā” – uzņēmēju, profesionāļu, radošo cilvēku pieredze saistībā ar mācību motivāciju un mērķu saskatīšanu,
  • 3. – sportinga apmācības – pašdisciplīnas, laika plānošanas un orientēšanās apvidū prasmju attīstīšana.

Vairāk informācijas par projektu : www.pumpurs.lv

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.