Tiks īstenots projekts “Pretstraumētāji”

Tiks īstenots projekts “Pretstraumētāji”

2021. gada otrajā pusē biedrība “Izaugsmes matrica” sadarbībā ar Skrundas vidusskolu īstenos projektu “Pretstraumētāji”.

Projekta mērķis  ir  palielināt jauniešu motivāciju turpināt izglītību, lai novērstu potenciālu risku priekšlaicīgi pamest skolu, veicinātu jauniešos spēju apzināties savas dotības un talantus,  izzināt sevi un būt piederīgiem vidē, sekmējot viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

Projekta laikā paredzētas 5 galvenās aktivitātes, kurās, izmantojot  neformālās un netradicionālās  mācību metodes, tiks veicināta jauniešu sadarbošanās, savstarpēja uzticēšanās, spēja uzklausīt/sadzirdēt, tiks attīstīta tāda sociālā  kompetence, kā dot un dalīties, būt piederīgam, nebūt vienaldzīgam pret cilvēkiem un notikumiem, kā arī veicinās līdzdarbošanās un līdzatbildības prasmes. Darbojoties grupās un komandā, jaunieši pilnveidos savas komunikāciju prasmes, mācīsies definēt un sasniegt savus mērķus, kā rezultātā gūs pārliecību par savām spējām, talantiem un veidos pārliecību par personīgo mērķu sasaisti ar izglītību. Projekta laikā jaunieši  tiksies ar personīgās izaugsmes treneriem, finanšu kouču un mentoru, psihologu/psihoterapeitu, lai attīstītu zināšanas un kompetences savas personības apzinātībā, savu emociju izzināšanā un kontrolē, komandas saliedēšanā un finanšu pratības jomā. Jaunie speciālisti dalīsies ar saviem pieredzes stāstiem savas karjeras izveidē, jaunieši stāstīs, kā meklēja nodarbošanās idejas, kā attīstīja savas izaugsmes stratēģijas, kur un kā meklēja finansējumu un zināšanas  savu mērķu realizācijai.

Projekta rezultātā jaunieši piedalīsies pašu izvēlētā un organizētā labdarības projektā, ar mērķi attīstīt sevī sociālās līdzdalības un līdzatbildības kompetences un prasmes – prasmes uzklausīt, dalīties un dot savas vērtības pasaulei un līdzcilvēkiem. Tā rezultātā, jaunieši paaugstinās savu motivāciju mācīties, stiprinās ticību sev,  veidos vēlmi būt aktīviem lai sasniegtu savus izvirzītos mērķus. 

Projektā plānots iesaistīt 20 Skrundas vidusskolas  8.-11. klašu jauniešus, projekta īstenošanā tiks iesaistīta arī skolas vadība un pedagogi.

Ja epidemioloģiskā situācija to ļaus, projektu paredzēts īstenot laika posmā no 01.06.2021.-31.12.2021.

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.