Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros plāno veidot grupu dzīvokļus personām ar garīga rakstura traucējumiem

Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros plāno veidot grupu dzīvokļus personām ar garīga rakstura traucējumiem

14. martā Skrundas novada domes deputāti kopā ar p/a “Sociālais dienests” direktori Andu Vītolu devās uz Nīkrāci, lai apskatītu telpas, kurās plānots izveidot grupu dzīvokļus, dienas centru un specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Anda Vītola izrādīja ēku, kā arī stāstīja par telpu pārbūves plāniem, lai jaunie iemītnieki šeit varētu justies kā mājās. Jau šobrīd reizi nedēļā Nīkrāces Saieta namā pulcējas novada iedzīvotāji ar garīga rakstura traucējumiem, lai kopā darbotos dažādās darbnīcās un grupu nodarbībās. Kā atzīst “Sociālā dienesta” vadītāja, viņi šurp brauc ar prieku un darbnīcās darbojas ar milzīgu aizrautību, radot patiešām skaistus darbus.

Grupu dzīvokļu, dienas centra un specializēto darbnīcu izveide paredzēta deinstitucionalizācijas projekta ietvaros, kura mērķis ir noteikt Kurzemes plānošanas teritorijā īstenojamās rīcības, kuru izpildes rezultātā personām ar garīga rakstura traucējumiem, tiks nodrošināti viņu individuālajām vajadzībām atbilstoši sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi un pēc iespējas novērsts risks nokļūt ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā.

Gan Latvijā, gan arī daudzviet pasaulē joprojām ir izplatīta prakse personas ar garīgās attīstības traucējumiem un psihiskām saslimšanām ievietot lielās aprūpes institūcijās (ilgstošās aprūpes centros un sociālās aprūpes namos), kuras parasti  atrodas attālināti no apdzīvotām vietām un to iemītniekiem ir apgrūtināta vai pat ierobežota saskarsme ar tuviniekiem un apkārtējo sabiedrību. Institūcijās galvenokārt tiek nodrošināta pajumte un ēdināšana, sniegta minimālā nepieciešamā aprūpe, mazāku uzmanību pievēršot iemītnieku individuālajām vajadzībām, patstāvības un pašnoteikšanās palielināšanai. Personu ar garīgās attīstības traucējumiem tiesību aizstāvji ASV uzskata, ka „nepastāv tāds jēdziens kā laba institūcija” (G. Dubvads). Savukārt Kanādas Kopienas Dzīves Asociācijas direktors P. Vorss atzīst, ka dzīve institūcijā „noliedz izvēles brīvību, atdala un izolē cilvēkus. Atrodoties institūcijā nav nepieciešams uzņemties atbildību par savu dzīvi vai rīcību. Institūcija ir vieta, kur cilvēkam nav kontroles pār savu dzīvi, tās atņem iespēju būt kopā ar ģimeni, draugiem un sabiedrību kopumā vai veidot jaunas attiecības. Tā ir vieta, kur cilvēks nevar sapņot, tikai eksistēt”. Atrodoties institucionālā aprūpē, cilvēkam tiek liegtas pilsoņa tiesības, piemēram, pārvietošanās un dzīves vietas izvēles brīvības, ierobežotas iespējas ietekmēt savu dzīvi, pieņemt lēmumus un būt neatkarīgam.

No Kurzemes plānošanas reģiona ir saņemti atzinīgi vārdi par mūsu novada aktīvo iesaistīšanos šajā projektā. Nākamajā domes sēdē, kas notiks 28. martā, plānots apstiprināt plānoto pakalpojumu atrašanās vietas  Nīkrāces pagasta Dzeldā un infrastruktūrai nepieciešamās izmaksas.

 

Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Info par situāciju Latvijā un pasaulē no http://kurzemevisiem.lv/kas-ir-di/