Aicinām iesniegt priekšlikumus teritorijas plānojuma izstrādei.

Iedzīvotāji tiek aicināti no 2.05. līdz 01.06. apdomāt sava zemesgabala turpmāko izmantošanu un izlemt, vai tuvākajā laikā tur tiks veikta apbūve, ierīkota dīķsaimniecība, plānota apmežošana vai citas izmaiņas. Tomēr ieceri vajag apdomāt nopietni, jo, mainot zemesgabala izmantošanas mērķi, mainās arī nekustamā īpašuma nodokļa apmērs. Priekšlikumi rakstiski iesniedzami pašvaldībai Raiņa ielā 11, norādot vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma, biedrības nosaukumu, reģistrācijas datus un adresi. Priekšlikumu Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025.gadam izstrādei veidlapa pieejama www.skrundasnovads.lv.
Skrundas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/0096 ietvaros.