Pašvaldība plāno sakārtot meliorācijas sistēmu

Pašvaldība plāno sakārtot meliorācijas sistēmu

Skrundas novada pašvaldība ir iecerējusi piešķirt  pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu Skrundas novada teritorijā esošām ūdensnotekām ar šādiem ūdenssaimniecisko iecirkņu klasifikatora kodiem 36581:17; 36581:18; 36581:19; 36581:16, 36581:20.

Šāds statuss saskaņā ar Meliorācijas likuma 1.panta 51 punktu  piešķirams koplietošanas meliorācijas sistēmai, kas būtiski ietekmē ūdens režīmu pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās apbūves teritorijās, lauksaimniecības un mežu teritorijās, infrastruktūras objektos (ielās, ceļos, ūdenssaimniecības objektos, pašvaldības polderos). Statusa piešķiršana nemaina zemes īpašuma tiesības, tas dod iespēju pašvaldībai veikt grāvju tīrīšanu privātīpašumā, piesaistot ES vai citu finanšu instrumentu, kā arī pašvaldības budžeta finanšu līdzekļus.

Minētais jautājums ir aktualizējies, jo pagājušā gada rudens nesamērīgi lielais nokrišņu daudzums pierādīja, ka ar meliorācijas sistēmu sakārtošanu saistītie jautājumi ir risināmi prioritārā kārtā. Iecere atbilstoši Meliorācijas likuma 222. pantam ir saskaņota ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi".          

Šobrīd pašvaldība veic zemes īpašnieku, kuru īpašumā atrodas minētās ūdensnotekas, aptauju, lai noskaidrotu  viedokli par pašvaldības plānoto ieceri. Meliorācijas digitālais kadastrs pieejams vietnē www.melioracija.lv .

Ekrānizdruka no meliorācijas digitālā kadastra​

Sīkāka informācija pieejama Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļā. Jautājumu/ierosinājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļu, zvanot pa tālruni 63350454 vai sūtot e-pastu: gita.rubezniece@skrunda.lv .