Paziņojums par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu

Skrundas novada dome saskaņā ar 2015. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105. punktu paziņo, ka 25.07.2019. ir pieņēmusi lēmumu „Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”. 

2.1. Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grafiskā daļā – Skrundas pilsētas kartē izmainīt valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa Nr. 1262 “Skrundas viduslaiku pils” aizsargjoslu no 500 m uz 100 m un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 395. punktā atsevišķi noteikt Skrundas pilsētā aizsargjoslu 100 m, kā to nosaka Aizsargjoslas likuma 8. panta otrās daļas 2. punkts.

2.2. Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 394.1. punktā atsevišķi noteikt Skrundas pilsētā, Ventas upes minimālo aizsargjoslu 10 m, kā to nosaka Aizsargjoslas likuma 7. panta otrās daļas 2. punkta a) apakšpunkts.

2.3. Citi grozījumi, ārpus darba uzdevuma punktos 2.1. un 2.2. noteiktajam, teritorijas plānojumā netiek veikti.

 

Darba uzdevums: Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes ierosinātāja Loreta Robežniece.