Paziņojums par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.g. pilnveidotās redakcijas Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.g. pilnveidotās redakcijas Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu Skrundas novada pašvaldība nodod sabiedriskai apspriešanai Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.g. pilnveidotās redakcijas stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu. Plānošanas dokumenta nosaukums: Skrundas novada teritorijas plānojums 2013.–2025.gadam. Plānošanas dokumenta un Vides pārskata izstrādātājs: Skrundas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Projekti un vadība”. Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments: teritorijas attīstības plānošana. Plānošanas dokumenta izstrādes un īstenošanas termiņš: Skrundas novada teritorijas plānojumu paredzēts izstrādāt līdz 2013.gada oktobrim; dokumenta īstenošanas termiņš – 12 gadi. Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumentu īstenošana: Skrundas novada administratīvā teritorija. Sabiedriskā apspriešana: Ar Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.g. pilnveidotās redakcijas Vides pārskata projektu var iepazīties no 11.09.2013. līdz 21.10.2013. Skrundas novada domē, tās darba laikā un Skrundas novada domes mājas lapā www.skrundasnovads.lv. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme: Plānojuma pilnveidotās redakcijas un vides pārskata precizētā projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 19.09.2013. pl.17.00 Skrundas kultūras namā (Lielā ielā 1a, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326). Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes lūdzam iesniegt līdz 21.10.2013. Skrundas novada Domē vai pagastu pārvaldēs to darba laikā. Skrundas novada teritorijas plānojums un Vides pārskats izstrādāts ESF projekta 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/096 Kuldīgas un Skrundas novada teritorijas plānojumu izstrāde ietvaros. Pielikums:
Vides pārskats