Deputāti un pašvaldības pārstāvji apmeklē novada izglītības iestādes

Kā katru gadu, arī šogad Skrundas novada domes deputāti, domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece un Izglītības nodaļas vadītāja Inga Flugrāte apmeklēja Skrundas novada izglītības iestādes, lai iepazītos ar jaunumiem, tajās paveikto un ikdienas darbu.

Pirmā pieturas vieta bija Nīkrāces pamatskola, kura novadā ir vienīgā ekoskola un īsteno Montesori programmu. Lai iepazītos ar šo programmu, deputāti apmeklēja Montesori mācību kabinetu. Skolotāja Ineta Matsone-Matsate darbā iesaistīja arī deputātu Andreju Salminu, demonstrējot, kā ikdienā norit darbs šajā mācību programmā. Šādā veidā bērni apgūst ne tikai burtus, lasīšanu, rēķināšanu, bet mācās arī pacietību, uzmanību un koncentrēšanos.

Skolā uzturas arī bērnudārza grupiņas bērni. Šogad rotaļu grupiņā ir 19 bērni, apmēram desmit bērni brauc no Skrundas, 5-6 gadnieki ir astoņi. Deputāti apskatot klašu telpas un tiekoties ar skolēniem un skolotājiem, pauda gandarījumu par skolu, par to, ka gan vecāki, gan skolas darbinieki aktīvi iesaistās skolas labiekārtošanā, veidojot dekorācijas un sakārtojot apkārtni. Deputāti apskatīja arī angļu valodas kabinetu, kur angļu valodas skolotāja pauda prieku par to, ka šogad ir iegādāta jauna interaktīvā tāfele, vēl nepieciešami interaktīvie materiāli, kuriem nepieciešamo finansējumu plānots ielikt nākamā gada budžetā.

Tika apskatītas arī citas telpas – virtuve, direktores kabinets, skolotāju istaba, sporta zāle, aktu zāle, datorklase, sarunu telpa, kur notiek sarunas ar vecākiem, skolas viesiem, kā arī bērniem. Deputāti interesējās, vai grāmatas pērk vecāki vai skola. Kā atklāja Guna Liepa, grāmatas nodrošina pašvaldība, taču šogad tās ir kļuvušas dārgākas, mācību materiāliem iztērēts vairāk, daļa izlietota arī Montesori materiālu iegādei.

Nīkrācē tika apmeklēts arī Saieta nams, kurā mājvietu atradis arī Nīkrāces jauniešu centrs. Šeit viesus sagaidīja Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Ilona Rītiņa un sociālais darbinieks Santa Knopkena. Namamātes izrādīja telpas, atzīstot, ka pagaidām nav bijusi nepieciešamība izmantot pacēlāju cilvēkiem ratiņkrēslos. Jaunieši apdzīvo divas telpas, daļu ēkas izmanto arī cilvēki ar īpašām vajadzībām, kuri ik nedēļas uz šejieni brauc no Skrundas sociālā dienesta.

Saieta namā reizi nedēļā, pirmdienās, pēc skolas uzturas arī skolas bērni, tie ir apmēram 20 skolēni. Drīzumā viņiem būs iespēja izmantot arī Atpūtas centra piedāvātās brīvā laika pavadīšanas iespējas, uzspēlējot galda spēles. Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja teic, ka jaunatnes darbiniece darbojas ļoti aktīvi un cenšas piesaistīt pēc iespējas vairāk dažāda vecuma jauniešu.

Izrādot trenažieru telpu, Ilona Rītiņa atklāj, ka ir pasūtīti jauni trenažieri, jo vecie savu laiku ir nokalpojuši.

Apmeklējot Rudbāržus, tika apskatītas Jauniešu klubiņa telpas. Rudbāržu sporta darba organizatore Inese Ozoliņa pastāstīja par iespējām trenēties sporta zālē, kā arī sporta laukumā. I. Ozoliņa atklāj, ka Jauniešu klubiņa telpās plānots nomainīt logus, lai būtu iespējams telpas vēdināt, viņa pauž prieku par to, ka jauniešu centrs īpašumā ieguvis mēbeles, lai šeit būtu omulīgāk uzturēties. Deputāti interesējās par jauniešu skaitu, kuri šobrīd apmeklē centru. Inese atklāja, ka vairāk nāk bērni vecumā no 8 līdz 13 gadiem. Vienu reizi nedēļā, ceturtdienās, šeit parasti uzturas 8 līdz 10 bērni. Jauniešu centra rīkotajos pasākumos piedalās vairāk. Tālāk deputāti devās uz Jaunsardzes un informācijas centru, kur tikās ar Kurzemes nodaļas vadītāju Andri Sprici, kurš īsumā pastāstīja par jaunsardzes darbu un nākotnes plāniem. Viņš atzīst, ka šī ir vēsturiski ļoti nozīmīga vieta un priecājas, ka tieši no šejienes tiek vadīts viss Kurzemes reģions.

Deputātiem tika izrādītas telpas, kurās iekārtojušies pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” bērni un darbinieki, kā arī restaurētā Varoņu zāle.

Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece uzsvēra, ka šobrīd svarīgi ir sakārtot ēkas pamatus, lai lietus ūdens tos nebojātu. Ēka ir apsekota un tiek gatavota visa nepieciešamā dokumentācija, lai šos darbus varētu veikt.

Jaunmuižā lielākās diskusijas raisījās par apkures iespējām, deputātiem tika izrādīta vieta, kur glabājas malka, apliecinot, ka malka apkurei pietiks. Tuvākās nedēļas laikā tiks uzstādīts granulu apkures katls un iepirkuma rezultātā būs arī granulas. Tika spriests arī par resursiem, kas tiek izmantoti apkārtnes sakopšanā. Zāles pļaušana notiek divas reizes gadā, un, kā atzīst Elza Valtenberga, darbs tiek paveikts un ar to tiekot galā pašu spēkiem.

Šogad skolas ēkā  kopā dzīvo Jaunmuižas pamatskolas audzēkņi un daļa PII "Liepziediņš" bērnu.

Tika izrādīts arī PII “Liepziediņš” vadības kabinets un apskatītas telpas, kurās uzturas pirmsskolas un skolas bērni. Kā teic audzinātāja, Skrundas bērni jau ir pieraduši, bet ļoti gaida, kad tiks izbūvēts jaunais bērnudārzs, lai varētu atgriezties skaistās telpās.

Tika apskatīti mācību kabineti, psihologa kabinets, zāle, kura šovasar tika izkrāsota.

Skrundas vidusskola bija pēdējā pieturas vieta. Deputāti atzinīgi vērtēja aktu zāli, kura šogad ieguvusi skaistas aprises, jo šeit veikts apjomīgs remonts, kā arī remontu piedzīvojušas skolas kāpnes, skolā uzstādīta ugunsdrošības sistēma. Šogad Skrundas vidusskolā uzturas arī sešgadnieki. Lai mazos bērnus šeit varētu uzņemt, vasarā tika pielāgotas telpas, veikts remonts, izbūvētas labierīcības. Deputāti atzina, ka telpas iekārtotas ļoti labi un prieks, ka bērni šeit ir iejutušies. Bērni laukā dodas uz kādreizējo uz iežogoto laukumu aiz skolas, kur viņiem ļoti patīkot darboties.

Projekta ietvaros kāpņu zonā novietota karte, kurā ar mārītēm atzīmētas vietas, kuras apmeklējuši Skrundas vidusskolas skolēni.

Noslēgumā deputāti atzina, ka ir patīkami ienākt Skrundas vidusskolā, jo jūtamas pozitīvas pārmaiņas.

Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste