Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana

Pakalpojuma īss apraksts

Nodrošināt bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu vecumā no septiņiem gadiem, kā arī pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē, ar sociālajām garantijām, t.i., ar tiesībām izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā visā Latvijas teritorijā.

Pakalpojums nepieciešams gadījumā, ja bērns paliek bez vecāku gādības, kā arī pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē līdz pilngadībai.

Pakalpojumu var saņemt bez vecāku gādības palikuši bērni, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē, un pēc tās izbeigšanās turpina mācības dienas nodaļā, ir sekmīgi.

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts

  • Bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē no septiņu gadu vecuma;
  • Pilngadību sasniegušie bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri līdz pilngadībai atradušies ārpusģimenes aprūpē. un pēc tās izbeigšanās nepārtraukti turpina mācības klātienē, ir sekmīgi.

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas

Pieprasīt un saņemt klātienē

Skrundas novada bāriņtiesa, Kalēju ielā 4, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326;

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās : 9:00 – 12.00 un 14.00 – 18.00,

Ceturtdienās : 9:00 – 12.00.

 

Skrundas novada bāriņtiesas locekle Rudbāržu pagasta pārvaldē, Centra iela 4, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324

Pieņemšanas laiks:

Trešdienās : 9.00 – 12.00 un 14.00 – 18.00,

Ceturtdienās : 14.00 – 17.00.

 

Skrundas novada bāriņtiesas locekle Raņķu pagasta pārvaldē, “Sākumskola”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV – 3323;

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās : 14.00 – 18.00,

Piektdienās : 9.00 – 12.00.

 

Skrundas novada bāriņtiesas locekle Nīkrāces pagasta pārvaldē,

Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV – 3320;

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās : 14.00 – 18.00,

Ceturtdienās : 9.00 – 12.00.

Pieprasīt un saņemt pa pastu

Skrundas novada bāriņtiesa, Kalēju ielā 4, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326.

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

  • Bērnam vecumā no septiņiem gadiem – bāriņtiesā jāiesniedz bērna fotogrāfija (3x4cm).
  • Pilngadību sasniegušajam bērnam – bāriņtiesā jāiesniedz sava fotogrāfija (3x4cm), izglītības iestādes izziņa, kas apliecina, ka bērns mācās klātienē un ir sekmīgs.

Pakalpojumu maksa

EUR

Bezmaksas

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

Apliecību var saņemt bāriņtiesā piecpadsmit darba dienu laikā pēc minēto dokumentu iesniegšanas

Pārsūdzības  iespējas

Bāriņtiesas faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā,   Lielā ielā 4, Liepājā

Atgādinājums

Piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par bērna ārpusģimenes aprūpi nepieciešams iesniegt bāriņtiesā – bērna fotogrāfiju (3x4cm), ja apliecība nepieciešama pilngadību sasniegušajam bērnam, katru gadu līdz 1.oktobrim bāriņtiesā jāiesniedz – izglītības iestādes izziņa, kas apliecina, ka minētais bērns mācās klātienē un sekmīgi apgūst izglītības programmu

Reglamentējošie normatīvie akti

  • Bāriņtiesu likums,
  • Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumi nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”

Uzziņas, informācija, konsultācijas

  • Tālr. 63331298; 28306821
  • Fakss: 63331298
  • E-pasts: barintiesa@skrunda.lv