Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 30. maijā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par grozījumiem Skrundas novada domes 28.03.2019. sēdes (prot. Nr. 4, 7.§) lēmumā “Par grozījumiem Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2017.-2020.gadam, paredzot papildu infrastruktūras izveidi un atbilstošu izmaksu precizēšanu””  

Apvienotajā komiteju sēdē

p/a “Sociālais dienests” direktore A. Vītola

104

2.

Par saistošo noteikumu Nr. 4/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9/2017 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

p/a “Sociālais dienests” direktore A. Vītola

105

3.

Par saistošo noteikumu Nr. 5/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 “Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

p/a “Sociālais dienests” direktore A. Vītola

106

4.

Par saistošo noteikumu Nr. 2/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrundas novadā”” precizēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Pašvaldības izpilddirektors

G. Putniņš

107

5.

Par patapinājuma līguma slēgšanu transportlīdzekļa bezatlīdzības lietošanai SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklim Sandim JAPĒŅINAM

Apvienotajā komiteju sēdē

Pašvaldības izpilddirektors

G. Putniņš

108

6.

Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

109

7.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

110

8.

Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

111

9.

Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

112

10.

Par zemes vienības daļas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

113

11.

Par zemes vienības “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu   

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

114

12.

Par zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, robežu precizēšanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

115

13.

Par nekustamo īpašumu apvienošanu   

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

116

14.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Raiņa ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai un pievienošanu nekustamajam īpašumam Raiņa ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

117

15.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

118

16.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

119

17.

Par dalītā zemes lietošanas mērķa noteikšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

120

18.

Par Skrundas novada domes 24.11.2016. sēdes (prot. Nr. 14, 5.§) lēmuma “Par zemes nomas līguma Ventas ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, pagarināšanu” 2.1.punkta grozīšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

121

19.

Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

122

20.

Par zemes vienību zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem tiesisko valdītāju

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

123

21.

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane

124

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre