Aktualitātes finansējuma piesaistei

Aktualitātes finansējuma piesaistei
Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs informē par pieejamo atbalstu tūrisma aktivitāšu veicināšanai, mežkopībai un citām mežistrādes darbībām, kā arī izsludinātajiem konkursiem – finansējuma saņemšanai LIFE projektiem, Erasmus+ augstākās izglītības mobilitātei, diskriminācijas samazināšanai un Romu integrācijai. 1. Pieejams atbalsts tūrisma aktivitāšu veicināšanai
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu aktivitātē "Ar lauku tūrismu saistītu tūrisma pakalpojumu mārketinga aktivitāšu īstenošana".
12. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015.gada 15.jūlija līdz 2015.gada 14.augustam ar kopējo publisko finansējumu 200 000,00 EUR apmērā.
Iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir 2015.gada 1.novembris.
Pasākuma mērķis ir veicināt nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos pakalpojumus un infrastruktūru, kā arī ar mārketinga kampaņu palīdzību veicināt lauku attīstību, lauksaimniecības un lauku tūrisma nozares sadarbību, attīstot un popularizējot lauku tūrismu lauku vidē.
Atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums.
Atbalsta pretendents atbilst šādiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem:
 • īstenojot projektu, sasniedz konkrētā pasākuma mērķi;
 • apvieno lauksaimniecības ražošanas un produkcijas pārstrādes daudznozaru un nozaru nevalstiskās organizācijas valsts mērogā;
 • ir pieredze lauku tūrisma, lauksaimniecības un citu lauku ekonomikas jomu sadarbības veicināšanā;
 • ir pieredze starptautisku projektu īstenošanā;
 • pārstāv lauksaimniecības produktu ražotāju, pārstrādātāju un lauku uzņēmēju intereses;
 • darbojas visā Latvijas teritorijā lauku tūrisma, lauksaimniecības un lauku attīstības jomā.
Pasākumā atbalstītā aktivitāte: ar lauku tūrismu saistītu tūrisma pakalpojumu mārketinga aktivitāšu īstenošana.
Atbalstu nepiešķir: saimnieciskās darbības nozarēs un darbībām, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1998/2006 1.panta 1.punktā.
Aktivitātes īstenošanā atbalstāmās darbības:
 1. tāda tūrisma produkta virzība un attīstīšana tirgū, kas saistīts ar reģionālo un vietējo ēdienu, kultūru un lauku amatniecību (dalība ārvalstu gadatirgos, izstādēs, konferencēs un semināros tiek atbalstīta, ja tā paredzēta kā viens elements no kopējās mārketinga kampaņas, nodrošinot Latvijas tūrisma produkta prezentācijas un stenda organizēšanu);
 2. ''lauku labumu'' saimniecību produkta izveide un mārketings;
 3. nacionālās latviešu lauku virtuves piedāvājuma izveide un mārketings;
 4. mārketinga kampaņas lauku tūrisma popularizēšanai lauku vidē;
 5. jaunu tirgu sasniedzamības palielināšana.
Pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
 1. pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, lai nodrošinātu attiecīgās aktivitātes īstenošanu;
 2. ārpakalpojumu izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu;
 3. ceļa un naktsmītnes izdevumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi.
Atbalsta intensitāte:100% no kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas.
Maksimālās attiecināmās izmaksas: visā plānošanas periodā vienam atbalsta saņēmējam maksimālā attiecināmo izmaksu summa ir 200 000 euro.
Projekta īstenošanas termiņš: 12.kārtā iesniegto projektu īstenošanas termiņš ir 2015.gada 1.novembris
Aktivitāte tiek īstenota ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas 2007.-2013. (LAP) pasākuma "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" atbalstu.
Sīkāka informācija par projekta konkursa nosacījumiem: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/313-turisma-aktivitasu-veicinasana-87
Projektu iesniegumi jāiesniedz Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā personīgi: Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā, vai Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) vai izmantojot Lauku atbalsta dienesta elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājaslapā www.lad.gov.lv.
Plašāka informācija, zvanot uz informatīvo tālruni 67095000.
 
2. Pieejams atbalsts mežkopībai un citām mežistrādes darbībām
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu aktivitātē "Esošās saimniecības darbības attīstība vai dažādošana".
10.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015.gada 15.jūlija līdz 2015.gada 14.augustam ar kopējo publisko finansējumu 2 500 000,00 EUR apmērā.
Šajā kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir 2015.gada 1.novembris.
Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību vai nodarbinātību lauku teritorijā un dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.
Šīs kārtas ietvaros ir atbalstāma pamatlīdzekļu iegāde. Būvniecība aktivitātes ietvaros nav atbalstāma.
Aktivitāte tiek īstenota ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas 2007.-2013. (LAP) pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" atbalstu.
Atbalsta pretendents ir juridiska persona vai individuālais komersants, kam ir noslēgts pārskata gads un Valsts ieņēmumu dienestā iesniegta iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija vai gada pārskats.
Pasākuma ietvaros atbalsta pretendenti –iedalās divās grupās
 1. kuru saimnieciskā darbība ir saistīta ar lauksaimniecisko darbību (vismaz 51% ieņēmumu no lauksaimnieciskās darbības) uz atbalstu var pretendēt mikrouzņēmumi, mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji.
 2. kuru saimnieciskā darbība nav saistīta ar lauksaimniecisko darbību uz atbalstu var pretendēt tikai mikrouzņēmuma statusam atbilstoši uzņēmumi.
Pieejamais publiskais finansējums: 2 500 000.00 (divi miljoni pieci simti tūkstoši euro)
Projekta īstenošanas nozares:
 1. mežkopības un citas mežizstrādes darbības(NACE 2.red. A sadaļas 02.10. klase): meža būvkoku audzēšana: mežu un koku rindu stādīšana, pārstādīšana, retināšana un saglabāšana; jaunaudzes audzēšana, papīrmalkas un malkas ieguve;
 2. mežsaimniecības palīgdarbības(NACE 2.red. A sadaļas 02.40): mežistrādes pakalpojumu sniegšana -  apaļkoku pārvadāšana mežā.
Pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
 1. jaunu ražošanas pamatlīdzekļu(tehnika, iekārtas un aprīkojums, tai skaitā datorprogrammatūra) iegādes izmaksas, lai tieši nodrošinātu ražošanas procesu attiecīgajā projekta īstenošanas nozarē.
 2. mobilās tehnikas iegāde, ja atbalsta pretendents vismaz vienu gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir reģistrējis uzņēmumu lauku teritorijā un nodrošina šo piesaisti lauku teritorijai visu projekta uzraudzības laiku
BŪVNIECĪBA AKTIVITĀTES IETVAROS NAV ATBALSTĀMA.
Atbalsta intensitāte:
 1. 40% no projekta attiecināmām izmaksām  pasākumā atbalstāmajā nozarē;
 2. 50% no projekta attiecināmām izmaksām  pasākumā atbalstāmās nozares mežaudžu kopšanai un atjaunošanai paredzēta jauna aprīkojuma un rokas motorinstrumentu, kā arī darba aizsardzības līdzekļu iegādei.
Attiecināmās izmaksas: visā plānošanas periodā vienai ar atbalsta pretendentu saistīto personu grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 100 000 euro.
Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2015.gada 15.jūlija līdz 2015.gada 14.augustam
Projekta īstenošanas termiņš: 10.kārtā iesniegto projektu īstenošanas termiņš ir 2015.gada 1.novembris.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā www.lad.gov.lv.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā personīgi: Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā, vai Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) vai izmantojot Lauku atbalsta dienesta elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājaslapā www.lad.gov.lv.
 
3. Tiek izsludināts konkurss nacionālā finansējuma saņemšanai LIFE projektiem
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk – Fonda administrācija) informē, ka ar Fonda administrācijas 2015.gada 2.jūnija rīkojumu Nr.1-02/12 ir apstiprināta „Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu nacionālā līdzfinansējuma iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība programmas periodam 2014-2017” kārtība ar grozījumiem.
Fonda administrācija izsludina nacionālā finansējuma saņemšanas konkursu projektiem, kas 2015. gadā piedalās Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmā LIFE šādās apakšprogrammās:
 • LIFE daba un bioloģiskā daudzveidība;
 • LIFE vide un resursefektivitāte;
 • LIFE pārvaldība un informācija;
 • LIFE klimata pārmaiņu mazināšana;
 • LIFE pielāgošanās klimata pārmaiņām;
 • LIFE klimata pārvaldība un informācija.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 29.jūnijs – 2015. gada 3.jūlijs.
Projekta iesniegums un finanšu plāns noformēts atbilstoši apstiprinātajai „Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu nacionālā līdzfinansējuma iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība programmas periodam 2014-2017” kārtībai, jāiesniedz Fonda administrācijā, Rīgā, Eksporta ielā 5, LV-1010, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai noteiktajā termiņā sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Projektu iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība, ar pielikumiem (iesnieguma veidlapa, finanšu plāns, vērtēšanas kritēriji, līguma forma) pieejamas Fonda administrācijas mājas lapas (http://www.lvafa.gov.lv)  sadaļā „LIFE”.
E-pasts papildus informācijai: wlmailhtml:lvafa@lvafa.gov.lv.

4. Izsludināts projektu konkurss par diskriminācijas samazināšanu un Romu integrāciju!
Eiropas komisija izsludinājusi projektu konkursu - atbalsta aktivitātēm dažāda veida diskrimināciju novēršanai un Romu tautības integrēšanas aktivitātēm. Projektu iesniegšanas termiņš - 2015. gada 7. jūlijs. Projekta iesniedzējam jābūt reģistrētai -sabiedriska labuma vai privātai organizācija, vai arī internacionālai organizācijai.
Mazākā pieprasāmā summa - 75 000 EUR. Ar pieteikuma dokumentiem un nolikumu iespējams iepazīties: šeit: http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdis_ag_disc_en.htm
Projektu pieteikumus iesniegt iespējams: http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm
Projektu iesniegumu iesniedzējiem jāvērš uzmanība uz to, lai projektu rezultātus varētu izmantoti arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.
 
5. Izsludināta projektu pieteikumu konkursa 2. kārta Erasmus+ augstākās izglītības mobilitātei
Eiropas Komisija (EK)  ir izsludinājusi un Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) paziņo par 2015. gada projektu pieteikumu konkursa 2. kārtu Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta atbalsta programmas Erasmus+ 1. Pamatdarbības aktivitātē KA107 “Personu mobilitāte augstākajā izglītībā starp Programmas un Partnervalstīm”.
Projektu pieteikumu konkursa 2. kārtā Latvijas augstākās izglītības iestādes var pretendēt atbalstam mobilitātēm uz/no šādām partnervalstīm konkursa 2. kārtā Latvijai pieejamā finansējuma ietvaros:
Nr. Reģions Partnervalsts Pieejamais finansējums, EUR
1. ENI Dienvidi Alžīrija, Ēģipte, Izraēla, Jordānija, Lībija, Maroka, Palestīna, Sīrija, Tunisija 157 389,00
2. DCI Āzija Afganistāna, Bangladeša, Butāna, Kambodža, Ķīna, Ziemeļkoreja, Indija, Indonēzija, Laosa, Malaizija, Maldivu salas, Mongolija, Mjanma, Nepāla, Pakistāna, Filipīnas, Šrilanka, Taizeme, Vjetnama 26 465,00
3. DCI Dienvidāfrika Dienvidāfrikas Republika 9 399,00
4. IPA Rietumbalkāni Albānija, Bosnija un Hercegovina, Kosova, Melnkalne, Serbija 113 009,00
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 24. septembris.
Projektu pieteikumus projektu konkursa 2. kārtā var iesniegt augstākās izglītības iestādes, kurām piešķirta Erasmus harta augstākajā izglītībā. Projekta pieteikumu konkursa 2. kārtā var iesniegt arī tās augstākās izglītības iestādes, kas ir piedalījušās projektu pieteikumu konkursa 1. kārtā, saņēmušas atbalstu, iekļautas rezerves sarakstā vai noraidītas.
Projektu pieteikuma veidlapas paraugs pieejams EK mājaslapā: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/201509-credit-mobility_en.htm
VIAA informēs tiklīdz EK būs nodrošinājusi elektroniski iesniedzamās pieteikuma veidlapas pieejamību.
Informāciju sagatavoja: Inguna Balcere un Baiba Kūma 
Kurzemes plānošanas reģiona
ES struktūrfondu informācijas centrs
Tel. 63807276; 63807275
www.kurzemesregions.lv