Attīstīs ūdenssaimniecību Raņķos

2011.gada 15. jūlijā SIA „Skrundas komunālā saimniecība” parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par 3.darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”, 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, projekta „Skrundas novada Raņķu pagasta Raņķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu. Projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/038/021. Projekta mērķis ir nodrošināt Raņķu ciema iedzīvotājiem normatīvo aktu prasībām atbilstošus ūdenssaimniecības pakalpojumus. Projekta ietvaros ir paredzētas šādas aktivitātes:
•Artēziskā urbuma rekonstrukcija;
•Ūdenstorņa rekonstrukcija;
•Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (1875 m);
•Ūdensapgādes tīklu paplašināšana (500 m);
•Jaunu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve;
•Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas KSS1 rekonstrukcija;
•Sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu paplašināšana (585 m);
Projekta īstenošanas vieta – Raņķu ciems, Skrundas novads
Kopējais projekta īstenošanas termiņš ir 18 mēneši no vienošanās spēka stāšanās dienas.
Projekta kopējās izmaksas ir 210 630,75 LVL, no tām ERAF finansējums 85% apmērā no attiecināmajām izmaksām – LVL 179 036,13 LVL. SIA „Skrundas komunālā saimniecība” nodrošinās līdzfinansējuma daļu attiecināmo izmaksu segšanai 31 594,62 LVL apmērā.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Kontaktpersona:
SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes priekšsēdētājs Aivars Rudzroga
Telefons: 63331258
Fakss: 63331526