Informācija darba devējiem un darba meklētājiem

Informācija darba devējiem un darba meklētājiem
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties subsidēto darba vietu izveidei, savukārt darba meklētājus – uz akcijas “Darbs laukos!” pasākumu Kuldīgā, kurā varēs tikties ar Kuldīgas un Skrundas novadu lauksaimniekiem un uzzināt par darba un dzīvošanas iespējām konkrētās saimniecībās, kā arī pieteikties uz brīvajām darba vietām. NVA aicina darba devējus pieteikties subsidēto darba vietu izveidei ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” īstenošanā var iesaistīties komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātas personas un biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas). NVA darba devējam nodrošina šādu finansiālu atbalstu:
  • Dotāciju darba algai 50 % apmērā no bezdarbnieka ikmēneša darba algas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;
  • Dotāciju darba vadītāja atlīdzībai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;
  • Ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no algas dotācijas daļas, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kas nodarbinās bezdarbniekus tādās profesijās kā asistents, pavadonis, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs vai speciālais pedagogs, kā arī ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti.
Finanšu atbalstu bezdarbnieku nodarbināšanai nodrošina 12–24 mēnešus. Subsidētajās darba vietās nodarbinās ilgstošos bezdarbniekus, tātad, tos, kuri bez darba bijuši gadu un ilgāk, kā arī bezdarbniekus, kuru vecums ir virs 55 gadiem.  Kā darba devējam pieteikties valsts līdzfinansēto darba vietu izveidei? 1. solis: jāizmanto pieteikuma forma NVA mājaslapā.  2. solis: jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija. 3. solis: aizpildītais pieteikums jāiesniedz klātienē vai jānosūta pa pastu filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu. NVA filiāle ne retāk kā reizi divos mēnešos organizē Aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēdi, kurā izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam subsidēto darba vietu izveidi. Par pieņemto lēmumu NVA filiāle paziņo darba devējam un pozitīvas atbildes gadījumā aicina slēgt līgumu par subsidētās darba vietas izveidi. Detalizētāka informācija NVA filiālēs vai NVA interneta vietnē.   Akcija “Darbs laukos!” 7. aprīlī plkst. 11.00 Pilsētas laukumā 4a, Kuldīgā, norisināsies akcijas “Darbs laukos!” pasākums, kurā paredzēta:
  • Kontakttikšanās starp potenciālajiem darba ņēmējiem un Kuldīgas, Skrundas novadu lauksaimniekiem.
  • Tikšanās laikā būs iespēja klātienē dzirdēt darba devēju pārstāvju sniegto informāciju par darbu laukos, t.i. darba iespējām konkrētā saimniecībā, dzīvošanas iespējām laukos, atalgojumu un citu svarīgu informāciju, sekmīgi uzsāktu darbu.
  • Iespēja pieteikties darbam laukos – darba intervijas ar apmeklētājiem par lauku darbu specifiku, vakancēm un prasībām. 
Skrundas novada pašvaldība aicina darba devējus aktīvi iesaistīties akcijā darbinieku meklēšanā saviem uzņēmumiem, kā arī piedāvā palīdzību darba meklētājiem nokļūšanā uz akcijas norises vietu Kuldīgā (pieteikšanās līdz 05.04.2016 Skrundas novada pašvaldībā). Papildu informācija NVA interneta vietnē