Informācija par plānoto apakšstacijas "Skrunda" izbūvi

Informācija par plānoto apakšstacijas
AS "Sadales tīkls" informē, ka 2015. gada 17. februārī plkst. 16.00 Skrundas kultūras namā notiks būvniecības ieceres “110/20 kV (kilovoltu) apakšstacijas Skrunda izbūve” prezentācija un publiskā apspriešana. Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu Ierosinātājs – AS “Sadales tīkls” Būvniecības iecere – 110/20 kV (kilovoltu) apakšstacijas Skrunda izbūve. Būvniecības ieceres norises vieta – “Robežnieki”, Raņķu pagasts, Skrundas novads. Būvniecības ieceres apraksts – kvalitatīvas un drošas elektroenerģijas piegādes nodrošināšanai AS “Sadales tīkls” 2017. gadā Skrundas novadā plāno uzsākt jaunas 110/20 kV apakšstacijas būvniecību. Informācija par būvniecības ieceri – ar informāciju par būvniecības ieceri un sagatavotajiem materiāliem var iepazīties:
  • AS “Sadales tīkls” mājaslapā www.sadalestikls.lv, sadaļā “Aktualitātes”;
  • Skrundas novada pašvaldībā un pašvaldības mājaslapā www.skrunda.lv.
Būvniecības ieceres prezentācija notiks – 2015. gada 17. februārī plkst. 16.00 Skrundas kultūras namā, Lielā ielā 1a, Skrundā. Priekšlikumus un viedokli rakstveida forma var iesniegt no 2015. gada 6. februāra līdz 2015. gada 6. martam, sūtot pa pastu uz adresi AS “Sadales tīkls”, Šmerļa ielā 1, Rīgā, LV-1160 vai uz e-pastu info@sadalestikls.lv, kontakttālrunis 67726000. Perspektīvās apakšstacijas izvietojums: Perspektīvās apakšstacijas izvietojuma shēma: Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti Skrundas pilsētas un novada iedzīvotājiem, kā arī veicinātu Skrundas pilsētas attīstību,  AS „Sadales tīkls” 2017. gadā Skrundas novadā plāno uzsākt jaunas 110/20 kV (kilovoltu) apakšstacijas „Skrunda” būvniecību. Šobrīd elektroenerģijas piegādi Skrundas novada un pilsētas iedzīvotājiem, kā arī Skrundas vidusskolai, attīrīšanas ietaisēm, Rudbāržu internātskolai – rehabilitācijas centram  u.c. lietotājiem, nodrošina 1966. gadā izbūvētā 110/20 kV apakšstacija “Rudbārži” ar kopējo jaudu 2x10 MVA(megavoltapmēri). Apakšstacijai pieslēgtā vidējā sprieguma 20kV elektrotīkla kopgarums ir gandrīz 500 kilometri un no apakšstacijas elektroenerģijas piegāde tiek nodrošināta 5100 klientu objektiem ar 15,3 milj. kWh (kilovatstundu) kopējo gada elektroenerģijas patēriņu. Gandrīz 50 gadu nepārtrauktas ekspluatācijas laikā gan Rudbāržu apakšstacijas ēka, gan tajā uzstādītās elektroiekārtas ir fiziski un morāli novecojušas un vairs neatbilst mūsdienu elektroenerģijas lietotāju kvalitātes prasībām. Elektroenerģijas lietotāju darbības specifika prasa augstu elektroapgādes drošumu, tādēļ, lai veicinātu Skrundas novada attīstību un uzņēmējdarbību, kā arī turpinot iesāktos elektroapgādes drošuma un kvalitātes paaugstināšanas projektus, AS „Sadales tīkls” plāno jaunas 110/20kV apakšstacijas izbūvi Skrundā. Lai optimizētu vidējā sprieguma elektrotīkla izvietojumu, jauno 110/20kV apakšstaciju AS „Sadales tīkls” plāno izbūvēt tuvāk Skrundai, vienlaicīgi likvidējot esošo apakšstaciju „Rudbārži”. Pēc apakšstacijas „Skrunda” izbūves elektroapgādes drošums un kvalitāte paaugstināsies visiem novada iedzīvotājiem, palielināsies pieļaujamā elektrotīkla slodze, radot iespēju nākotnē pie elektrotīkla pieslēgt jaunus elektroenerģijas patērētājus. Vienlaicīgi par 23 km samazināsies vidējā sprieguma gaisvadu līniju garums, kas, savukārt, ļaus samazināt elektrotīkla uzturēšanas izmaksas. Rūpīgi izvērtējot katra investīciju projekta nozīmīgumu klientu elektroapgādes uzlabošanā, AS „Sadales tīkls” plānveidīgi un mērķtiecīgi realizē Skrundas novada un pilsētas elektrotīkla rekonstrukciju, un apakšstacijas „Skrunda” izbūve būs noslēgums Skrundā un novadā dzīvojošo klientu elektroapgādes uzlabošanas projektiem. Projektu ietvaros starp Rudbāržiem un Skrundu arī šogad tiek veikta vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 14,5 km garumā un jaunas apakšstacijas izbūve ir viens no būtiskākajiem ieguldījumiem Skrundas novada elektroapgādes drošuma paaugstināšanai.  Teksts: Tatjana Smirnova, AS "Sadales tīkls" komunikācijas speciāliste Tālr. 67728823 tatjana.smirnova@sadalestikls.lv