Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

27. februārī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundānotiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.   DARBA KĀRTĪBA  
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par īres maksas paaugstināšanu Skrundas novada pašvaldībai piederošajos dzīvokļos Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 20
2. Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2014.gadam Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nodaļas vad. I. Muceniece 21
3. Par Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu euro Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 22
4. Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekret. D. Buķele 23
5. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles nolikuma apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekret. D. Buķele 24
6. Par piedalīšanos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansētajā projektu atklātajā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 4.kārta” Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod.vad. Z. Eglīte 25
7. Par piedalīšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Valsts administrācija” ar projektu „Pašvaldības kapacitātes stiprināšana” Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod.vad. Z. Eglīte 26
8. Par biedrības „Atvasītes” valdes priekšsēdētājas Sarmītes GEINES iesniegumu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 27
9. Par telpu nomas līgumu pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekret. D. Buķele 28
10. Par zemes un garāžas nomas līguma izbeigšanu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 29
11. Par nekustamā īpašuma „Smilgas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nodošanu atsavināšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 30
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Zīles”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 31
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Mežirbes”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 32
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Spulgas”, Skrundā, Skrundas novadā, zemes gabalu sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 33
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Bergi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 34
16. Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 35
17. Par Skrundas novada domes 29.11.2012. sēdes (prot. Nr. 17, 16.§) lēmuma „Par būvju īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu” grozīšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 36
18. Par adreses un nosaukumu piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 37
19. Par adrešu maiņu Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 38
20. Par zemes vienības daļas „Jaunrūķi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, lietošanas mērķa maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 39
21. Par adreses piešķiršanu transformatoru apakšstacijai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 40
22. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 41
23. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 42
24. Par dzīvokļu piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 43
25. Par īres līgumu pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 44
26. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 45
27. Par īres līguma pārslēgšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 46
28. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 47
29. Par domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS komandējumu dalībai Norvēģijas Finanšu instrumenta projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros organizētajos izpētes braucienos Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 48
Informāciju sagatavoja: Eva Pole, Skrundas novada domes sekretāre