Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 25. maijā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.   DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par Skrundas novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu     Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod. vad. Z. Eglīte 88
2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu    Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 89
3. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” debitora parāda norakstīšanu  Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 90
4. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” pamatkapitāla palielināšanu   Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 91
5. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu  Nr. 4/2017 “Par sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas, izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas novadā” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 92
6. Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 projektu konkursa II kārtā ar projektu “Apmeklē Ventas upi” Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod. vad. Z. Eglīte 93
7. Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 projektu konkursa II kārtā ar projektu “Dzīve sakoptā vidē – labākai nākotnei!” Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod. vad. Z. Eglīte 94
8. Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 projektu konkursa II kārtā ar projektu “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā” Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod. vad. Z. Eglīte 95
9. Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 projektu konkursa II kārtā ar projektu “Laimīgi iedzīvotāji” Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod. vad. Z. Eglīte 96
10. Par Skrundas novada domes 30.03.2017. sēdes (prot. Nr. 3, 3.§) lēmuma “Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iegādi” atcelšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 97
11. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu      Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 98
12. Par adreses “XXX”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, anulēšanu      Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 99
13. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 100
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 101
15. Par Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Kuldīgas Galvenā bibliotēka” izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam Apvienotajā komiteju sēdē Soc., izgl. un kult. jaut. komiteja 102
Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada domes sekretāre