Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 28. jūnijā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par Skrundas novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Tūrisma un uzņēmējdarb. Atbalsta centra vad. Z. Eglīte

113

2.

Par atalgojuma palielinājumu p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” darbiniekiem

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nod.vad.

I. Muceniece

114

3.

Par aizdevuma procentu likmes fiksēšanas perioda maiņu    

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nod.vad.

I. Muceniece

115

4.

Par ārkārtas situācijas izsludināšanas ierosināšanu lauksaimniecībā Skrundas novada administratīvajā teritorijā

Apvienotajā komiteju sēdē

Domes priekšsēdētāja

L. Robežniece

116

5.

Par Skrundas novada pašvaldības automašīnu atsavināšanu un nodošanu metāllūžņos

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

117

6.

Par telpu nodošanu nomā

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

118

7.

Par Skrundas novada pašvaldības noteikumu “Par Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Izpilddirektors

G. Putniņš

119

8.

Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2018.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 5/2018 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2011.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2011 “Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus obligātā pirmsskolas vecuma izglītojamajiem, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem Skrundas novada vispārizglītojošajās iestādēs””

Apvienotajā komiteju sēdē

Izglītības nod.vad.

I. Flugrāte

120

9.

Par atvaļinājuma piešķiršanu Skrundas novada domes priekšsēdētājai Loretai ROBEŽNIECEI

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod.vad.

I. Freimane

121

10.

Par lauku apvidus zemes gabala “XXX”, kadastra apzīmējums XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, nomas līguma no XXX Nr. 2.3.5.4/11, 1.1.p. grozīšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

122

11.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

123

12.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma “XXX” piešķiršanu un pievienošanu nekustamam īpašumam “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

124

13.

Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX iela 3B un XXX iela 3C, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu    

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

125

14.

Par dzīvokļa XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

126

15.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

127

16.

Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

128

17.

Par Skrundas novada pirmsskolas rotaļu grupu darbu vasarā

Apvienotajā komiteju sēdē

Izglītības nod.vad.

I. Flugrāte

129

18.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod.vad.

I. Freimane

130

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre