Sabiedriskā apspriešana par SIA „Briņķi Enerģija” vēja elektrostaciju parku

SIA „Briņķi Enerģija” reģ. Nr. 50103274321, adrese: Zīļu iela 6, Tukums, LV – 3101, paziņo, ka ir iecerējusi uzstādīt 6 jaunus Enercon E-101 vai ekvivalenta tipa vēja ģeneratorus Skrundas novadā blakus esošos īpašumos „Rijkalni” (kadastra Nr. 62680050026), „Dižvormsāti” (kadastra Nr.62680050066, 62680050065 un 62680050062). Katra ģeneratora maksimālā jauda līdz 3 MW. Vēja ģeneratora maksimālais augstums nepārsniegs 185,90 m. Vides pārraudzības valsts birojs 27.08.2012. ir pieņēmis lēmumu Nr.407 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu paredzētajai darbībai.

Informāciju par plānoto darbību iespējams iegūt no 2012. gada 4.oktobra līdz 2012.gada 23. oktobrim Nīkrāces pārvaldes pakalpojumu telpās - Dzeldā, Nīkrāces pag., Skrundas nov. un Skrundas novada pašvaldībā - Raiņa ielā 11, Skrundā.
Darba laiks:
Pirmdiena 8.00-18.00
Otrdiena 8.00-17.00
Trešdiena 8.00-17.00
Ceturtdiena 8.00-17.00
Piektdiena 8.00-15.00

Rakstiski priekšlikumi par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi tiks gaidīti Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv)
līdz 2012.gada 23.oktobrim.

SIA „Briņķi Enerģija” mājaslapas adrese internetā, kur ievietota informācija par paredzēto darbību: www.kblc.lv/aer-3

Informācija par vēja ģeneratoru parku Briņķi I
Pielikumi:
•Vēja ģeneratoru parka „Briņķi I” plānotais izvietojums kartē;
•Ietekmes uz vidi novērtējums (troksnis, vibrācija, elektromagnētiskais starojums);
•Sertificēta ainavu arhitekta Slēdziens par piektās darbības ietekmi uz Nīkrāces ainavu;
•Vēja ģeneratoru maksimāli iespējamais apēnojuma aprēķins;
•Latvijas Ornitoloģijas biedrības sertificēta ornitologa Rolanda Lebusa (eksperta sertifikāts Nr. 005) atzinums par vēja elektrostaciju celtniecību un ekspluatāciju;
•Lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu;
•Iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam.