Skrundas novada teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana

Skrundas novada teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana
28.martā Skrundas novada dome pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr. 4, 10.§) nodot sabiedriskajai apspriešanai Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakciju. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana notiek no 22.aprīļa līdz 22.maijam.
Ar Skrundas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam 1.redakciju var iepazīties www.skrundasnovads.lv. Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Skrundas novada pašvaldībā (Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326), Raņķu pakalpojumu pārvaldē (Sākumskola, Raņķi, Raņķu pag., Skrundas nov., LV-3323), Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē (Dārdedzes, Rudbārži, Rudbāržu pag., Skrundas nov., LV-3324), Nīkrāces pakalpojumu pārvaldē (Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov., LV-3320) pašvaldības darba laikā līdz 22.maijam.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 16.maijā pl.17.00 Skrundas kultūras namā (Lielā ielā 1a, Skrunda, Skrundas novads , LV-3326).
Skrundas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumu 1.5.3.2. aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projekta „Kuldīgas un Skrundas novadu teritorijas plānojumu izstrāde” Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/096 ietvaros.
Informāciju apkopoja Zane Eglīte
Foto - Ieva Benefelde