Karjeras pasākumi Skrundas novadā

27. janvārī Skrundas vidusskolas 8., 9.klašu izglītojamiem notika klases stundas par informācijas ieguvi tālākai izglītības iespēju izpētei.

28. februārī Skrundas novada 8.- 12. klašu izglītojamie Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros apmeklēja izstādi “Skola 2020” Rīgā. Izstādē varēja iepazīties ar atzītākajām un jaunākajām mācību programmām Latvijā un ārvalstīs, tikties ar izglītības iestāžu pārstāvjiem un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, vērot prezentācijas, piedalīties aktivitātēs un konkursos.

Informāciju sagatavoja: Skrundas novada pedagogs karjeras konsultants Inga Rence-Remte.

Foto Inga Rence-Remte