Brīvprātīgais darbs

Kas ir brīvprātīgais darbs?
Par brīvprātīgo darbu tiek uzskatītas aktivitāte, kas tiek īstenotas bezpeļņas sektorā, un:

 • kur labuma guvējs ir sabiedrība un brīvprātīgais;
 • kas notiek no brīvprātīgā brīvas gribas;
 • kas notiek bez samaksas.

Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids kā iedzīvotāji iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti, darbojoties gan valstiskās, gan nevalstiskās organizācijās.
Brīvprātīgā darba tradīcijas pasaulē ir aizsāktas vairāk kā pirms 100 gadiem. Pirmās valstis bija Nīderlande un ASV, mūsdienās šī kustība ir ieguvusi starptautisku skanējumu. Citās pasaules valstīs brīvprātīgais darbs ir ļoti izplatīts, piemēram, Skandināvijas valstīs ap 30% iedzīvotāju darbojas kā brīvprātīgie, Vācijā tie ir 34%, ASV vairāk kā 50% iedzīvotāju. Mērķtiecīgi un organizēti brīvprātīgo kustība Latvijā tiek attīstīta tikai no 1998.gada. 01.01.2016. stājies spēkā Brīvprātīgā darba likums, kura mērķis ir sekmēt brīvprātīgo darbu un veicināt sabiedrības līdzdalību brīvprātīgajā darbā (http://likumi.lv/ta/id/275061-brivpratiga-darba-likums).

Ieguvumi un iespējas ko sniedz brīvprātīgais darbs
Neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izcelsmes, nacionalitātes, reliģiskās piederības, politiskajiem uzskatiem un citiem sociāliem, fiziskiem vai ģeogrāfiskiem nosacījumiem brīvprātīgais darbs ikvienam sniedz iespējas:

 • būt sabiedriski aktīvam;
 • līdzdarboties dažādos projektos;
 • iegūt jaunu pieredzi – sociālu un profesionālu;
 • iegūt jaunas zināšanas;
 • parādīt savus talantus un prasmes;
 • iegūt jaunus sociālos kontaktus;
 • redzēt pasauli un sabiedrību;
 • īstenot savas idejas.

Brīvprātīgais darbs nav iespēja aizstāt algotus darbiniekus ikdienas darbu veikšanai, bet tā ir iespēja ieviest institūcijas/ organizācijas darbībā jaunas inovatīvas aktivitātes, jaunu pieeju un papildus pasākumus, kuriem līdz šim nepietika laika vai resursu.
Tomēr jāatceras, ka brīvprātīgais darbs nevar tikt veikts peļņas gūšanas nolūkā un labuma guvējs brīvprātīgā darba rezultātā nevar būt komersants vai komercsabiedrība.
Brīvprātīgā darba veicējs visbiežāk nesaņem atalgojumu naudiskā izteiksmē, bet noteikti saņem gandarījumu un prieku par savu paveikto darbiņu.

Iespēja iesaistīties Kuldīgas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra koordinētajās brīvprātīgā darba aktivitātēs
Ja arī Tu vēlies kļūt par brīvprātīgo un veikt lielākus vai mazākus darbiņus sabiedrības un līdzcilvēku labā, nāc uz Lielo ielu 1A, Skrundā, (brīvprātīgā darba veicējs var būt persona, kas sasniegusi 13 gadu vecumu) noslēdz vienošanos par brīvprātīgā darba veikšanu (nepilngadīgām personām nepieciešama vecāku vai aizbildņa rakstiska atļauja), saņem savu brīvprātīgā darba grāmatiņu un esi atvērts izaicinājumam. Ja rodas jautājumi, droši vērsies pie Kuldīgas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālistes Baibas Eversones, zvanot pa tālruni 29852292 vai rakstot ziņu elektroniski baiba.eversone@skrunda.lv
2016. gadā Skrundas jauniešu centra koordinētajās brīvprātīgā darba aktivitātēs iesaistījās 42 personas, kopā nostrādājot 806 brīvprātīgā darba stundas (reģistrētais apjoms). Arī 2017. gadā kā viena no prioritātēm darbā ar jaunatni Kuldīgas novadā noteikta brīvprātīgā darba popularizēšana jauniešu vidū.
Gūsti darba pieredzi, veicot brīvprātīgo darbu! Tas Tev nodrošinās arī iespēju saņemt rekomendācijas vēstuli (pēc pieprasījuma), kura var kalpot kā pielikums CV.
Jaunieši iesaistās dažādos darbos kultūras pasākumu īstenošanas gaitā, iesaistās Skrundas pilsētas dekorēšanas darbos, plāno, organizē un vada dažādus uz jauniešu mērķagrupu vērstus pasākumus, kā arī organizē un vada prasmju apmaiņas darbnīcas, starppaaudžu sadraudzības pasākumus.

Tā ir iespēja īstenot arī savu iniciatīvas! Nāc, rodi domubiedrus, radi, dari, un pierādi sev, ka TU PATS daudz ko vari! Redzi, dzirdi, risini, sadarbojies, rīkojies!
 

Izmantota informācija no www.brivpratigie.lv