Biedrība „Curonica”

Nosaukums: Biedrība „Curonica”
Reģistrācijas numurs: 40008145230
Reģistrācijas datums: 25.08.2009.
Juridiskā adrese: Upes iela 7, Skrunda, Kuldīgas novads
Faktiskā adrese: -
Tālrunis: 29258469
E-pasta adrese: curonica@inbox.lv
Vadītājs: Loreta Robežniece
Kontaktpersona: Loreta Robežniece
Līdzdalība organizāciju apvienībās: -
Darbības joma: Kultūra, amatiermāksla
Organizācijas darbības mērķi:

1)Veicināt Latvijas kultūrvides stiprināšanu un amatiermākslas nepārtrauktības procesu.
2)Sekmēt visu paaudžu aktīvu dzīvesveidu un sociālo labklājību.

Mērķauditorija: Skrundas novada iedzīvotāji.


Uzdevumi:

  • Atbalstīt ilgtspējīgas attīstības bāzi Skrundas kultūrizglītības un sociālās darbības jomas iestādēs, 
  • Sagatavot un realizēt projektus sabiedrības labā;
  • Organizēt un atbalstīt pasākumus, nometnes un citas publiskās, un izglītojošās norises dažādu vecumu un interešu grupām. 
  • Kultūras pasākumu līmeņa un darbinieku kvalitātes celšana, atbalstot radošumu un jaunradi.
  • Rast daudzveidīgas un padziļinātas iespējas sabiedrības locekļiem līdzdarboties kultūras, mākslas, tūrisma un sociālā darba attīstībā.
  • Sekmēt starpkultūru dialogu nacionālā un starptautiskā līmenī, aktīvi piedalīties kultūras daudzveidības veicināšanā, saglabājot un popularizējot savu identitāti.
  • Veicināt sabiedrības komunikāciju ar plašsaziņas līdzekļiem, kas kalpo iedzīvotājiem aktuālu jautājumu izzināšanā un politisko procesu caurspīdīgumā.
  • Sekmēt jauno tehnoloģiju nodrošināšanu un izmantošanu kultūras mantojuma pētniecībā un metodiskā darba nodrošināšanā.
  • Labiekārtot un apsaimniekot Biedrībai nepieciešamos īpašumus un teritorijas, piesaistīt ziedotājus.
  • Veikt saimniecisko darbību likumdošanā noteiktajos ietvaros. Sekmēt Skrundas novada kultūras objektu infrastruktūras sakārtošanu un pieejamību.

Biedrība ''CURONICA'' dibināta 2009. gada 25. augustā, ar mērķi stiprināt Latvijas kultūrvidi un amatiermākslas nepārtrauktības procesu. Biedrībā apvienojušies biedri un atbalstītāji, kam būtiski līdzdarboties un atbalstīt ilgtspējīgas kultūras attīstības bāzi. Kopš biedrības dibināšanas tās biedri ieguldījuši savas zināšanas un darbu biedrības attīstībā, sekmējot ilgspējīgu kultūras vēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

Atbalstīta privātpersonas Madaras Nikāzes labdarības akciju Ziemassvētkos.

2010. gadā uzsākts nozīmīgs projekts Skrundā - "Laika upe", kura ietvaros ar pašvaldības atbalstu pilsētas skvērā uzstādīts vienīgais koka pulkstenis Latvijā.

Visa gada garumā ir notikusi ziedojumu vākšana šim mērķim.

Biedrība gadu trīs jaunietes nodrošināja ar darba praksi un deva iespēju saņemt stipendiju no Eiropas sociālā fonda projekta ''Kompleksi atbalsta pasākumi", Ieguldījums tavā nākotnē. Esam piedalījušies NVA programmā "Pasākums noteiktām personu grupām", kuras ietvaros tika izveidotas divas subsidētās darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti.

Sadarbībā ar Liepājas universitātes studentiem un pasniedzējiem realizēts mākslas projekts "Vīzija par laiku".

Īstenots LEADER programmas projekts "Skrundas novada amatiermākslas kolektīvu materiālās bāzes izveide", par iegūto finansējumu iegādājoties tautas tērpus un mūzikas instrumentus novada amatiermākslas kolektīviem. 

Sadarbībā ar Skrundas kultūras namu organizēts amatierteātru festivāls "Spēlēju dancoju...'' un tautas deju kolektīvu festivāls "Griežam danci".

Ar LEADER atbalstu reālizēta “Mobilās amatniecības darbnīcas izveide”. Tās unikalitātei novada amatniecībā ir liela nozīme, jo tā dod iespēju pārvietot amatniecības inventāru un iekārtas tuvāk iedzīvotāju dzīves vietām, rosinot līdzdarboties ikvienu. Ziemas laikā radošās darbnīcas būs iespējams īstenot Skrundas kultūras namā.

Galvenais uzsvars tiks likts uz amatniecības prasmju apgūšanu, stiprinot latvisko kultūrapziņu un radot labvēlīgus apstākļus ikviena indivīda radošai līdzdalībai Latvijas kultūras mantojuma un dzīvo kultūras vērtību izzināšanā.

Biedrības darbība aizsākās jau 2006. gadā, kad domu grupa, piedaloties projektu konkursā “Darīsim paši”, izveidoja pašdarbnieku dārzu.2007. gadā tika izremontēta saimes istaba un iegādāts inventārs.

Līdz ar veikmīgu darbību tika nodibināta biedrība “Curonica”.

 

“Curonica” - vārds radies no Kurzemes nosaukuma latīņu valodā. To lieto pie atradumiem. Piemēram: Ventastega Curonica, Kurzemes vilkābele Crataegus x curonica.

 

Informāciju sagatavoja 
biedrības „Curonica” valdes locekle Irita Timbare
Foto: Ieva Benefelde, Aivita Emerberga un Skrundas kultūras nama arhīva