Biedrība „Mini SD”

Nosaukums:

Biedrība „Mini SD”

Reģistrācijas numurs: 40008209955
Reģistrācijas datums: 13.05.2013.
Juridiskā adrese: Raiņa iela 16, Skrunda, Kuldīgas novads, LV-3326
Faktiskā adrese: Kalēju iela 6, Skrunda, Kuldīgas novads, LV-3326
Tālrunis: 26667415
E-pasta adrese: minisd@inbox.lv
Valdes priekšsēdētāja: Anda Vītola
Kontaktpersona: Anda Vītola
Darbības joma: Labdarība. Sabiedriskā labuma organizācijas statuss piešķirts 23.09.2013.
Organizācijas darbības mērķi:

Veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt sociālekonomisko attīstību Skrundā. Iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšana un dzīves kvalitātes uzlabošana, Mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšana. Vietējās ekonomiskās izaugsmes un nodarbinātības veicināšana, sociālās atstumtības riska mazināšana, personas ar invaliditāti integrācija. Sadarbība ar vietējiem un ārvalstu partneriem, lai veicinātu resursu piesaisti un sadali, uzlabojot Skrundas iedzīvotāju dzīves kvalitāti kā arī veicināt iedzīvotāju iniciatīvu realizācijas. Veselīga dzīvesveida veicināšana Skrundā.
Veicināt mazaizsargāto iedzīvotāju apzinātus lēmumu pieņemšanas procesus, sekmējot prasmi uzņemties atbildību. Organizēt un iesaistīties labdarības pasākumos kā arī popularizēt brīvprātīgo darbu, iesaistīties projektu konkursos, uzlabot biedrības materiāli tehnisko bāzi, lai nodrošinātu sociālās palīdzības sniegšanu Skrundā.

   

BIEDRĪBAS "Mini SD" STATŪTI

2019. Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns

2020. Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns

2019. Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

2020. Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

ZIŅOJUMS Pie gada pārskata par 2019.gadu

ZIŅOJUMS Pie gada pārskata par 2020.gadu