Rudbāržu bibliotēka

Jubilejas iela 4 - 14, Rudbāržu pagasts, Kuldīgas novads, LV - 3324
Vadītāja - Dagnija-Daiga Grundberga
Tālrunis: +371 28002278
e-pasts: rudbarzi.biblioteka@kuldigasnovads.lv


Bibliotēkas darba laiks:
P. 8:00 - 18:00
O. 8:00 - 17:00
T. 8:00 - 17:00
C. Metodiskā diena (Apmeklētajus neapkalpo)
P. 8:00 - 15:00


Fakti par bibliotēku 2021. gadā:
Telpu platība: 80 m2
Fonds: 6368
Aktīvie lietotāji: 156 (30 skolēni un jaunieši)
Apmeklējums: 1245
Izsniegums: 3777
Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai 3598 Eur
Jaunieguvumi (fizisko vienību skaits) – 247 grāmatas,  605 žurnāli.

2022. gadā abonēti 35 nosaukumu preses izdevumi.
https://www.facebook.com/227735411437233/videos/646188423189597

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi:

Datu bāzes

Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka,  Kuldīgas novada bibliotēku elektroniskais katalogs un novadpētniecības datu bāze

Uzziņas un konsultācijas

Bezmaksas konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde. Konsultācijas darbā ar datoru un internetu.

SBA

Iespieddarbus, kuri nav Rudbāržu pagasta bibliotēkas krājumā var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).

Izstādes, pasākumi

Bezmaksas izstādes - grāmatu, fotogrāfiju, mākslas, rokdarbu un citu materiālu tematiskās izstādes. Tikšanās ar dzejniekiem un pasākumi par dažādām tēmām.

Grāmatas un periodiskie izdevumi

Daiļliteratūra, nozaru literatūra, literatūra bērniem un jauniešiem, ko izsniedz lasītājiem uz mājām.

Novadpētniecības materiāli

Tematiskas mapes par pagasta vēsturi, novadniekiem, kultūru, izglītību un citām ar pagasta dzīvi saistītām tēmām.

Datori un internets

Datoru un interneta bezmaksas izmantošana bibliotēkā. Bezvadu interneta (WiFi) izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām.

Galda spēles

Galda spēles dažādiem vecumiem.

Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana

Pa tālruni 28002278, vai e-pastu rudbarzi.biblioteka@kuldigasnovads.lv vai izmantojot Rudbāržu bibliotēkas piešķirtos autorizācijas datus.

Par bibliotēkā notiekošajām aktivitātēm varat uzzināt arī Rudbāržu bibliotēkas Facebook lapā

https://www.facebook.com/Rudb%C4%81r%C5%BEu-biblioteka-227735411437233


Kuldīgas novada pagastu bibliotēku reglaments

Kuldīgas novada pagasta bibliotēku lietošanas noteikumi

Kuldīgas novada pagastu bibliotēku iekšējās kārtības noteikumi