Pedagogi, esiet vērīgi – atpazīstiet riskus!

Arī šajā mācību gadā turpinās individuālā atbalsta sniegšana skolēniem. Eksistē daudz un dažādi iemesli, kas var ietekmēt vai veicināt PMP risku parādīšanos. 

Lai risinātu problēmas, iesaistiet audzēkņus individuālā atbalsta sniegšanā, izmantojot projekta iespējas: individuālas konsultācijas pie mācību priekšmetu pedagogiem, individuālu speciālistu atbalstu, ekonomisko atbalstu.

Jauno mācību gadu projekts “PuMPuRS” uzsāk ar jaunu aktivitāšu ieviešanu, nodrošinot atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēmas izveidē:

1. Darbnīcas – plānotas kā alternatīva apmācības sistēma un profesionālās kompetences attīstības bāze izglītības iestādes darbiniekiem un pašvaldību komandām par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) pasākumu īstenošanu izglītības iestādēs un pašvaldībās. Darbnīcu mērķis ir veicināt PMP problēmsituāciju apzināšanos un rosināt to dziļāku izpēti un sasaisti ar citiem bērna labizjūtu skolā, ģimenē un sociālajā vidē noteicošiem aspektiem, īstenojot holistisku pieeju visu iesaistīto pušu mijiedarbībā PMP risku mazināšanā:

  • Darbnīcas izglītības iestādēs (izglītības iestāžu komandām);
  • Darbnīcas pašvaldībās (pašvaldību starpprofesionāļu komandām).

2. Profesionālās kompetences pilnveides programmu īstenošanu. Programmu mērķis ir pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci  atbalstošas vides nodrošināšanā, izglītojamo konsultēšanā un efektīvā pedagoģiskajā darbībā. 

 

Informāciju sagatavoja: Inga Flugrāte, Izglītības nodaļas vadītāja