Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Eiropas Sociālā fonda projekts.
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.
Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);

2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

 

https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml
 

​Skrundas novada skolas īsteno VISC projektu "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Nr.8.3.2.2/16/I/001. Tā ietvaros skolēniem ir iespēja piedalīties STEM un vides jomas pasākumos vai izbraukumos, vai saņemt logopēda pakalpojumus. Skrundas vidusskolā šī projekta ietvaros 18. februārī 1.-12. klašu skolēniem norisinājās psākums-izstāde "Galamērķis kosmoss". Skolēni rosināja savu izpratni par  kosmosu un tehnoloģijām, kas saistītas ar to. 1.-4. klašu skolēni piedalījās radošajās nodrabībās, kurās katram bija iespēja izgatavot savu raķeti vai plastilīnu. 

Informāciju sagatavoja: Una Blūma, Skrundas novada interešu izglītības metodiķe

26.02.2020.

____________________________________________

Lai padarītu mācību procesu krāsaināku, interesantāku un aizraujošāku, 5. februārī Nīkrāces pamatskolā 2.-7. klašu skolēniem ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros, SIA “Aspired” organizēja vairāku stundu aktivitātes, kurās skolēniem tika dota iespēja darboties tehniski radošajās darbnīcās.

Skolēni izveidoja savu ‘’Galaktisko plastilīnu”, kas ir īpatnējas konsistences, mīksts veidojums dažādās krāsās. Darbnīcā “Kosmiskā raķete”  skolēni izgatavoja savu kosmisko raķeti, kas, izmantojot gaisa plūsmas principu, tika pacelta gaisā. Vislielākais prieks bija par raķešu tāliem un augstiem lidojumiem. Darbnīcā “Kosmiskā LED laterna” skolēni vairāk uzzināja par dažādiem gaismas avotiem un izgatavoja savu laternu, kurā tika iestrādāta LED diode. Izgatavoto LED laternu katrs dalībnieks ņēma līdzi uz mājām, lai dāvātu prieku sev vai kādam ģimenes loceklim.

Direktores vietniece izglītības jomā Diāna Arājuma

Ievietots 04.03.2020.