Jautā

Informējam, ka jautājums var netikt publicēts, ja:

  • nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts;
  • jautājumā ietvertie dati nav publiskojami, tad atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • jautājuma teksts nav saprotams.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.

Nosūtit

Zinojums Temats Datums

Sveiki! Viss jau forši kad tika notīrītas Skrundas ielas bet viens ierosinājums vajadzētu sētniekus izsūtīt lai notīra iebrauktuves kuras aiz sevis atstājis kas stūma ielas. Man nebūtu jālauž sava mašīna lai tiktu pāri .

Labdien!

 

Paldies par Jūsu ieteikumu! Lūdzam informēt SIA “Skrundas komunālā saimniecība” par ielām, kurās pēc sniega stumšanas iedzīvotājiem ir apgrūtināta izbraukšana no īpašuma.

 

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 19.12.2018
Satiksme17.12.2018

Vai privātpersonas drīkst mest plastmasas pudeles pie komunālajiem novietotajos konteineros?

Labdien!

Privātpersona drīkst mest plastmasas pudeles un citus šķirotos atkritumus tiem paredzētājos konteineros visā Skrundas novadā. Skrundas pilsētā šķiroto atkritumu konteineri pie Skrundas komunālās saimniecības pēc 22.12.2018. tiks pārvietoti uz Skrundas tirgus laukumu.

Sagatavota: 17.12.2018
Vides jautājumi14.12.2018

Labdien. Laikam jau Jums sagādā grūtības atbildēt uz jautājumiem. Vēlamies tomēr zināt kur varēja pieteikties vakantajai apkopējas vietai Rudbāržu pilī? Ļoti gaidam atbildi.

Labdien!


Darbinieku atlase uz vakantajām amata vietām notiek saskaņā ar Skrundas novada pašvaldības DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM - http://www.skrunda.lv/images/userfiles/noteikumi/Darba_kartibas_noteikumi.pdf.
2.5. Darbinieku atlase uz vakantajām amata vietām pašvaldībā notiek atlases konkursa kārtībā.
2.5.1. Atlases konkursa veidi:
2.5.1.1. Atklātais konkurss – sludinājums par vakanci tiek publicēts Pašvaldības mājas lapā www.skrundasnovads.lv un, nepieciešamības gadījumā – laikrakstā;
2.5.1.2. Pārrunas – piedāvājums ieņemt vakanto amata vietu tiek izteikts konkrētai personai.
2.5.2. Atlases veids katrai vakancei tiek izvēlēts Vadībai vienojoties.

Sagatavota: 10.12.2018
Citi10.12.2018

Kas tad notiek ar volejbola cempionatu!!!???bus vai nebus?>??

Labdien!

 

Sludinājumā noteiktajā laikā pieteicās tikai četras komandas. Būs trīs sacensību dienas, kurās komandas katra ar katru izspēlēs, punktus skaitot kopā tad finālā pārspēlēs par vietām. Decembrī viena no komandām netika, tāpēc pārcēlām sākumu uz janvāri.

 
Atbildi sagatavojusi: Aivita Staņeviča, Skrundas novada pašvaldības sporta organizatore
Sagatavota: 07.12.2018
Citi05.12.2018

Kad plānots sāk siltināt un mainīt logus Jubilejas iela 3 un Parka iela esošajām ēkām Rudbāržos?

Labdien!

 

Šobrīd ir izstrādāti siltināšanas projekti Parka ielā 1 un Jubilejas ielā 3, Rudbāržos, un norit projektu izskatīšanas un vērtēšanas process. Būvdarbus plānots uzsākt un pabeigt 2019. gadā.

 

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 30.11.2018
Citi29.11.2018

Ja jau SIA Skrundas komunālā saimnieciba ir zem Skrundas domes, tad kāpēc netiek publiskotas viņu algas?

Labdien!

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2. panta (4¹) punktu "Likums neattiecas uz valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībām, publiski privātajām kapitālsabiedrībām un kapitālsabiedrībām, kurās valsts, pašvaldības vai publiski privātajai kapitālsabiedrībai pieder visas kapitāla daļas, izņemot šā panta otrās daļas 4. punktā minētās kapitālsabiedrības, attiecas tikai šī daļa." Līdz ar to SIA “Skrundas komunālā saimniecība” atalgojums nav jāpublicē. 

Sagatavota: 17.12.2018
Citi27.11.2018

Labdien! Kam traucēja 2 ozoli Zibens ielā, ka svētku dienās bija jānozāģē? Kurš deva tādu atļauju ?

Labdien!

 

Zibens ielā, Skrundā, ozolu zāģēšanu veica privātpersona, uz kuras zemes koki atradās. To nozāģēšana tika saskaņota ar Dabas aizsardzības pārvaldi, kura sniedza pozitīvu atzinumu, ļaujot veikt šīs darbības.

Sagatavota: 26.11.2018
Vides jautājumi21.11.2018

Labdien.kad sāksies bērnudārza rekonstrukcija?solijāt 9 mēnešus neērtības,bet ir pagājuśi jau jandrīz 3 mēneši,bet nekas vēl nenotiekās!!!

Labdien!

Skrundas novada pirmsskolas izglītības iestādes "Liepziediņš" ēka ir publiska būve (III grupas būve Būvniecības likuma izpratnē), šādām ēkām saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 43. punktu būvprojekta ekspertīze ir obligāta. Informējam, ka šobrīd norit darbs pie būvprojekta ekspertīzes atzinuma sagatavošanas. Tikko pašvaldībai tiks iesniegts pozitīvs būvekspertīzes atzinums, būvvalde varēs pieņemt lēmumu par būvprojekta akceptu un būvatļaujā izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Kopējais būvprojekta izstrādes un būvdarbu pabeigšanas termiņš ir 2019. gada augusts. Šobrīd projekta realizācija Līgumā noteiktajā termiņā nav apdraudēta. 

 

Atbildi sagatavojusi: Gita Rubežniece-Zute, Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Sagatavota: 16.11.2018
Citi13.11.2018

Labdien. Vai nav plānots sakārtot stāvvietu pie mūzikas skolas? Visas mašīnas gar malām sastājušās. Lielā iela tā jau nav nekāda platā. Un nemaz nerunāsim par to, ka tiek pārkāpti CSN, jo mašīnas neatrodas 3 m no vidus. Kādēļ neļauj mašīnas novietot mūzikas skolas sētā? Tur vietas pietiekami daudz

Labdien!

Saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem (CSN)

135. Aizliegts apstāties un stāvēt:

135.4. vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par 3 m.

Novietojot automašīnu ielas malā, CSN pārkāpti netiek.

Sagatavota: 16.11.2018
Satiksme06.11.2018

Labdien! Kur Skrundā ir tūrisma centrs? Skatos, kā Skrundā ir tūrisma centra vadītāja Eglīte, bet centra nav!

Labdien!

Tūrisma informācijas centrs atrodas Amatnieku ielā 1, Skrundā. Kontaktinformāciju un darba laiku varat apskatīt šeit: http://www.skrunda.lv/lv/turisms/kontaktinformacija/

Sagatavota: 07.11.2018
Citi02.11.2018

Labdien! Jauniešu centrā ir jauni amati - mentori! Kādi tad ir viņu pienākumi un darba laiks, ka saņem tādas bagātīgas piemaksas? Mūsu mūžam aizņemtie pašvaldības policisti ar tomēr atrod laiku vēl darīt kaut ko citu, proti, mentori! Jo viņi strādājot no 8.00 - 17.00....pēc darba laika nedrīkst traucēt! P.S Ceru sagaidīt atbildi publiski!

Labdien!

 

Kā jau iepriekš informēja Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Baiba Eversone, mentora uzdevums ir sniegt intensīvu atbalstu, lai nodrošinātu jaunieša iespējas iesaistīties visās IPP (individuālās pasākumu programmas) plānotajās aktivitātēs. Projekta "PROTI un DARI!" aktivitātes ir paredzētas jauniešiem vecumā no 15-29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu, nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds. Lai saņemtu detalizētu skaidrojumu, aicinām sazināties ar Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālisti Baibu Eversoni pa tālruni 29852292.

Sagatavota: 06.11.2018
Citi31.10.2018

Kur var redzēt sarakstu, kurus cilvēkus "apbalvos" svētkos?

Labdien!

 

Apbalvojamo cilvēku saraksts tiks publicēts mājas lapā tuvākajās dienās, kā arī Skrundas novada informatīvajā izdevumā.

 

Sagatavota: 31.10.2018
Citi31.10.2018

Labrīt. Noteikumi nosaka, ka pašvaldības autoceļus (kat. A.,B., un C.) ar grants ceļu segumus planē rudenī pirms sala iestāšanās, Vai Rudbāržu pagastā tas tiks veikts? Pēdējo reizi to darīja laika posmā no 05.07.-12.07.

Labdien!

 

Grants ceļu segumu greiderēšanas darba uzdevums ir nodots ceļa apsaimniekotājam darbu veikšanai un tuvākajā laikā tas tiks veikts.

 

Atbildi sagatavojusi: Dzintra Veģe, Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja

Sagatavota: 02.11.2018
Ceļu uzturēšana31.10.2018

Sveicināti! Sakiet lūdzu, kur Skrundas pilsētā ir pieejams stabils, atvērtais bezvadu (wifi) interneta savienojums? Gadījumam, ja cilvēks uz ielas vai parkā uz soliņa vēlas pasērfot internetā. Paldies!

Labdien!

 

WiFi redzami šeit: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ixG9tqUud00Um6jMXpDyVE18tOU&ll=56.64932075801348%2C21.968514883544913&z=13

Skrundas novada pašvaldības nodrošinātie WiFi ir autoostā, vidusskolā, mūzikas skolā un kultūras namā.

Sagatavota: 02.11.2018
Citi26.10.2018

Labdien. Man butu jautajums Rudbarzu parvaldniecei jautajums kad beidzot sakartos tacinu uz autubusu pieturu.Katru rudeni sanak pa dubliem iet uz pieturu.

Labdien!

 

Liepu ielai ir nomainīts segums, un aiziet līdz autobusu pieturai var, neejot par dubļiem. Minētā taciņa atrodas valsts ceļu īpašumā un pašvaldībai nav tiesību ieguldīt tur savus līdzekļus.

 

Atbildi sagatavojusi: Dzintra Veģe, Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja

Sagatavota: 01.11.2018
Ceļu uzturēšana25.10.2018

Sveiki gribu zināt kādēļ Ventas iela ir ļoti nesakopta vienalga kādā gada laikā tur ir tagad lapās ziemā sniegs?

Labdien!

 

Skrundas novada pašvaldības 2017. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 3/2017 “Skrundas novada teritorijas kopšanas noteikumi” nosaka prasības nekustamo īpašumu un tiem piegulošo teritoriju uzturēšanai un kopšanai. Tas nozīmē, ka nekustamo īpašumu piegulošo teritoriju kopšanu veic gan SIA “Skrundas komunālā saimniecība” gan arī privāto īpašumu īpašnieki. Lūgums precizēt Ventas ielas posmus, kuri netiek pienācīgi uzturēti.

 

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 25.10.2018
Vides jautājumi23.10.2018

Kad beidzot tiks "salāpītas" bedres uz Klusās ielas, īpaši jau līkumā, kur drīz būs jābrauc pa grāvi!?

Labdien!

 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” darbinieki ir apsekojuši Kluso ielu un fiksējuši remontdarbu apjomus. Bedres tiks aizpildītas tuvākajā laikā, tiklīdz būs atbilstoši laika apstākļi.

 

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 24.10.2018
Ceļu uzturēšana23.10.2018

Skrundā četri mentori,ar atšķirīgu algas gradāciju.Kādi ir viņu pienākumi,un vai viņu darbība sekmē jauniešu motivāciju palikt vidusskolā,kopt savu dzimto novadu?

Labdien!

 

Projeka “PROTI un DARI!” mērķa grupa ir jaunieši, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu, nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā - NEET jaunieši, kuriem ir nepieciešams individuāls mentora atbalsts, lai sekmētu viņu personības attīstību, vairotu viņu spējas un prasmes iesaistīties izglītībā vai darba tirgū. Katram jaunietim, kurš tiek iesaistīts projekta aktivitātēs, tiek sastādīta jaunieša interesēm, spējām un vēlmēm atbilstoša individuālā pasākumu programma (IPP). Ņemot vērā NEET jauniešu mobilitātes iespējas, kā arī dzīves apstākļus, mentora uzdevums ir sniegt intensīvu atbalstu, lai nodrošinātu jaunieša iespējas iesaistīties visās IPP plānotajās aktivitātēs. Mentora atalgojums atkarīgs no jauniešu skaita, ar kuriem konkrētā periodā mentors strādā. Ņemot vērā rezultatīvo rādītāju, kurš liecina, ka līdz šim 100% jauniešu, kuri iesaistījušies projektā “PROTI un DARI!” Skrundas novadā, pēc IPP īstenošanas iesaistījušies izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā, projekta ietvaros īstenotās aktivitātes ir atbilstošas projekta mērķa grupas vajadzībām.
Ja arī jūsu redzes lokā ir NEET jaunieši, lūdzu sazināties ar programmas vadītāju Skrundas novadā Baibu Eversoni (tel. 29852292). Iespējams, ka kopīgi apzinot situāciju un sniedzot atbalstu, mēs varam palīdzēt kādam veikt pozitīvas pārmaiņas viņa dzīvē.
 
Atbildi sagatavojusi: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste
Sagatavota: 23.10.2018
Ielu apgaismojums22.10.2018

Vai Skrundas novada pašvaldība izvairās no atbildes par simtgades monētu šā gada dzimušajiem bērniem ?

Labdien!

 

Atbilde uz Jūsu jautājumu, kas tika uzdots 09.10.2018., sniegta 2018. gada 17. oktobrī.

Sagatavota: 19.10.2018
Kultūra18.10.2018

Labdien. No kāda vecuma bērni var piedalīties Bērnu deju kolektīvs "Jautrais dancis"?

Labdien!

 

BDK "Jautrais dancis" piedalās bērni no 2 līdz 7 gadu vecumam.
Mēģinājumi - mazā grupa (no 2 līdz 4 gadiem) mēģina piektdienās plkst. 18.00; lielā grupa (no 4 līdz 7 gadiem) mēģina pirmdienās plkst. 18.00 un piektdienās plkst. 17.00.
Aicinām sazināties personīgi ar skolotāju (mob.t. 29578722).

 

Atbildi sagatavojusi: Liene Krūmiņa, Skrundas kultūras nama menedžere

Sagatavota: 18.10.2018
Ielu apgaismojums17.10.2018

Sveiki,kur var redzēt mājas uzkrājumu?

Labdien!

 

Ar obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmi un dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojumu var iepazīties SIA “Skrundas komunālā saimniecība” mājas lapas www.sks.lv sadaļā "Apsaimniekošana". Lai noskaidrotu aktuālo situāciju par šā brīža mājas uzkrājumu un paveiktajiem darbiem, aicinām sazināties ar SIA "Skrundas komunālā saimniecība" nekustamo īpašumu pārvaldnieku Uldi Zariņu pa tālruni 28009972 vai e-pastu uldis@sks.lv.

 

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 16.10.2018
Kultūra12.10.2018

Labdien! Vai Skrundas novadā ir plānots veikt kapu digitalizāciju?

Labdien!

 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” ir uzsākusi sarunas ar uzņēmumu, kurš veic kapsētu digitālo uzmērīšanu un datu ievadi sistēmā.

 

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 16.10.2018
Kultūra10.10.2018

Vai Skrundas novada pašvaldība atbalstīs Nigeste projektu "Simtgades bērni" un pasniegs šā gadā dzimušajiem bērniem simtgades monētas komplektu? Ja nē, tad kāpēc? (Citas pašvaldības atrod līdzekļus, jo svarīgi viņiem bērniņi)

Labdien!

 

Skrundas novada pašvaldība izvērtējot "Nigeste" piedāvājumu, pieņēma lēmumu šajā projektā neiesaistīties. Šajā gadījumā lēmums nekādā veidā nav saistīts ar finansiālo pusi. Pašvaldībai svarīgs ir ikviens bērniņš - gan tas, kuram dzimšanas diena nesakrīt ar Latvijas simtgadi, gan tas, kuram laimīgais datums iekrīt Latvijas apaļās jubilejas gadā. Šogad Skrundas novadā dzimušie bērniņi saņem rokām darinātus, adītus zābaciņus, vecāki savam mazulim var izvēlēties pašdarinātu zobu graužamriņķi vai māneklīša turētāju, kā arī dāvanā tiek pasniegts kalendārs-dienasgrāmata "Mūsu bērns".

 

Atbildi sagatavojusi: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Sagatavota: 17.10.2018
Kultūra09.10.2018

Labdien. Vai Skrundā ir kāds pulciņš bērniem, kuri neiet bērnu dārzā? Kaut reizi nedēļā aizvest socializeties. Māmiņu klubs nedr, tur jau nodarbošanās mammām, kamer bērni rāpo vai ko. Gribas, lai bērns zīmē, padejo utt.

Labdien!

Skrundas kultūras namā pieejamie pulciņi, tai skaitā pirmsskolas vecuma bērniem, pieejami mājas lapas sadaļā "Pulciņi, mēģinājumi"

Sagatavota: 11.10.2018
Sociālie jautājumi02.10.2018

Labdien.Uz kāda pamata ir pacelta MW stunda apkurei Rudbāržos ??? Cilvēkiem tā ir grūti nomaksāt !!!

Labdien!

 

Apkures tarifs Skrundas pilsētā un Rudbāržu ciemā 2018./2019. gada apkures sezonai ir pieaudzis sakarā ar gāzes cenas kāpumu un siltumenerģijas ražošanas izmaksu (elektroenerģijas, dabas resursu nodokļa un uzkrājuma apkures pamatlīdzekļu atjaunošanai) pieaugumu.

 

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 02.10.2018
Kultūra01.10.2018

Labdien, publicētais raksts par Mežaini in tik nekonkrēts un nesaprotams, ka izskatās pēc atrakstīšānās. Publicēts-Līdz ložu uztvērēja izbūvei Aizsardzības ministrija vēlas vienoties ar apkārtējo zemju īpašniekiem par šiem ierobežojumiem, lai mācību laikā spētu garantēt drošību. Dome un Aizsardzības ministrija uzskata, ka dotajā teritorijā draudi pastāv tik zemes īpašniekiem? Kā ar sēņotājiem, tūristiem utt ar tiem ar vienosies? Vai tiks veikta izpēte un aptaujas, kā iedzīvotājus ietekmē troksnis, ko radīs šaušana plānotajā šautuvē?Ceru saņemt konkrētas atbildes uz jautājumiem.Paldies.

Labdien!

 

Katras šaušanas ar kaujas munīciju laikā tiek nodrošināta drošība atbilstoši drošības noteikumiem un pieejamajai infrastruktūrai. Tādēļ, atbilstoši spēkā esošajiem drošības noteikumiem, pirms šaušanas vienmēr tiek uzlikts apķēdējums, lai nodrošinātu, ka pat apmaldījušies sēņotāji, kuri nedzird troksni, neiemaldās drošības zonās.

Mācības šautuvēs un ieroču izmantošana citās militārajās mācībās vienmēr rada troksni. Līdz šim, jau vairāk nekā gadu, poligonā “Mežaine” notiek apmācību process ar salūtmunīcijas izmantošanu, pēc kura ir iespējams veidot priekšstatu par radīto troksni mācību laikā. Kopumā Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ir vairāk nekā 20 šautuves, t.sk. tādas, kas atrodas daudz tuvāk apdzīvotām vietām, nekā Skrundā. No šāda veida šautuvēm, kāda tiek plānota Skrundā, sūdzības tiek saņemtas reti, bet uz tām vienmēr tiek atbilstoši reaģēts un meklēti risinājumi.

 

Atbildi sagatavojusi: Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija

Sagatavota: 18.10.2018
Kultūra28.09.2018

Labdien! Sakiet, ludzu, kur iespējams nodot lietotās drēbes un apavus? Drēbes vēl labas, taču pašiem nav vajadzīgas. Žēl mest atkritumos.

Labdien!

 

Lietotās drēbes un apavus iespējams nodot Kalēju ielā 4, Skrundā.

Sagatavota: 01.10.2018
Sociālie jautājumi27.09.2018

Labdien! Diemžēl solījums noasfaltēt tranšeju līdz 21.septembrim pretī mājai Kuldīgas ielā 16, Skrundā netika izpildīts, bet asfaltēšana tiek veikta 26.septembrī stipra lietus laikā. Vai brauktuves asfaltēšanas darbi lietus laikā ir pieļaujami un vai tie tiks pieņemti?

Labdien!

 

Informējam, ka uzņēmums "Saldus ceļinieks" nav pārsniedzis darbu izpildes, kas atrunātas līgumā ar SIA "Kesto" par asfaltēto segumu atjaunošanu paredzētajā termiņā. Solījumu veikt minētās tranšejas atjaunošanu līdz 21. septembrim uzņēmuma pārstāvis minēja, atbildot uz pirmo ziņojumu, kā optimālo risinājuma scenāriju. Lai noskaidrotu, kādēļ šie darbi netika veikti solītajā termiņā, kā arī par asfaltēšanas tehnoloģiskajiem procesiem un darbu kvalitāti lietus laikā aicinām sazināties ar uzņēmuma SIA "Saldus ceļinieks" pārstāvjiem pa tālr. 63807060. 

Ja rodas jautājumi saistībā ar citiem darbiem šajā objektā, tad aicinām sazināties ar SIA "Kesto" Skrundas iecirkņa vadītāju pa tālruni 26510253.

 

Atbildi sagatavojis: Andis Balandīns, SIA "Kesto" Skrundas iec. vadītājs 

Sagatavota: 27.09.2018
Ceļu uzturēšana26.09.2018

Labdien! Kas ir izstrādājis un kas atbild par Skrundas mājaslapas uzturēšanu? Tik nepārskatāma! Cik nodokļu maksātājiem šī lapele atkal izmaksājusi?

Labdien!

Mājas lapas izstrāde tika uzticēta uzņēmumam “SENET”, kuram ir pieredze pašvaldību mājas lapu izstrādē. Uzņēmums atbild arī par tās uzturēšanu.

Vēlamies uzsvērt, ka iepriekšējā mājas lapa bija novecojusi gan dizaina, gan tehniskajā izpildījumā un tās funkcionalitāte vairs nebija pilnvērtīga, līdz ar to nebija iespējams lapas darbību nodrošināt atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām.

Jaunās mājas lapas struktūra tika izvēlēta, izvērtējot citu pašvaldību mājas lapas un meklējot piemērotāko risinājumu tieši Skrundas pašvaldības tīmekļa vietnei. Par informācijas ievietošanu, izmaiņām mājas lapā atbild sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Rozenfelde.

Aicinām iesūtīt ieteikumus, ko, Jūsuprāt, vajadzētu pamainīt. Priekšlikumus sūtiet uz e-pastu iveta.rozenfelde@skrunda.lv

Atbildi sagatavojusi: Iveta Rozenfelde, sabiedrisko attiecību speciāliste

Sagatavota: 01.10.2018
Kultūra25.09.2018

Labdien! Saliet, lūdzu, kur Skrundas novadā ir iespējams nodot nolietoto elektrotehniku(tv, pc, ledusskapis u.c. ?

Labdien!

 

Nolietoto elektrotehniku bezmaksas var nodot Sadzīves tehnikas remontdarbnīcā, kas atrodas Kuldīgas ielā 6, Skrundā, vai reizi gadā, pavasarī, kad tiek organizēta ikgadējā lielgabarīta atkritumu savākšana.

Sagatavota: 26.09.2018
Vides jautājumi25.09.2018