Jautā

Informējam, ka jautājums var netikt publicēts, ja:

  • nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts;
  • jautājumā ietvertie dati nav publiskojami, tad atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • jautājuma teksts nav saprotams.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.

Nosūtit

Zinojums Temats Datums

Labdien! Sakiet, ludzu, kur iespējams nodot lietotās drēbes un apavus? Drēbes vēl labas, taču pašiem nav vajadzīgas. Žēl mest atkritumos.

Labdien!

 

Lietotās drēbes un apavus iespējams nodot Kalēju ielā 4, Skrundā.

Sagatavota: 01.10.2018
Sociālie jautājumi27.09.2018

Labdien! Diemžēl solījums noasfaltēt tranšeju līdz 21.septembrim pretī mājai Kuldīgas ielā 16, Skrundā netika izpildīts, bet asfaltēšana tiek veikta 26.septembrī stipra lietus laikā. Vai brauktuves asfaltēšanas darbi lietus laikā ir pieļaujami un vai tie tiks pieņemti?

Labdien!

 

Informējam, ka uzņēmums "Saldus ceļinieks" nav pārsniedzis darbu izpildes, kas atrunātas līgumā ar SIA "Kesto" par asfaltēto segumu atjaunošanu paredzētajā termiņā. Solījumu veikt minētās tranšejas atjaunošanu līdz 21. septembrim uzņēmuma pārstāvis minēja, atbildot uz pirmo ziņojumu, kā optimālo risinājuma scenāriju. Lai noskaidrotu, kādēļ šie darbi netika veikti solītajā termiņā, kā arī par asfaltēšanas tehnoloģiskajiem procesiem un darbu kvalitāti lietus laikā aicinām sazināties ar uzņēmuma SIA "Saldus ceļinieks" pārstāvjiem pa tālr. 63807060. 

Ja rodas jautājumi saistībā ar citiem darbiem šajā objektā, tad aicinām sazināties ar SIA "Kesto" Skrundas iecirkņa vadītāju pa tālruni 26510253.

 

Atbildi sagatavojis: Andis Balandīns, SIA "Kesto" Skrundas iec. vadītājs 

Sagatavota: 27.09.2018
Ceļu uzturēšana26.09.2018

Labdien! Kas ir izstrādājis un kas atbild par Skrundas mājaslapas uzturēšanu? Tik nepārskatāma! Cik nodokļu maksātājiem šī lapele atkal izmaksājusi?

Labdien!

Mājas lapas izstrāde tika uzticēta uzņēmumam “SENET”, kuram ir pieredze pašvaldību mājas lapu izstrādē. Uzņēmums atbild arī par tās uzturēšanu.

Vēlamies uzsvērt, ka iepriekšējā mājas lapa bija novecojusi gan dizaina, gan tehniskajā izpildījumā un tās funkcionalitāte vairs nebija pilnvērtīga, līdz ar to nebija iespējams lapas darbību nodrošināt atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām.

Jaunās mājas lapas struktūra tika izvēlēta, izvērtējot citu pašvaldību mājas lapas un meklējot piemērotāko risinājumu tieši Skrundas pašvaldības tīmekļa vietnei. Par informācijas ievietošanu, izmaiņām mājas lapā atbild sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Rozenfelde.

Aicinām iesūtīt ieteikumus, ko, Jūsuprāt, vajadzētu pamainīt. Priekšlikumus sūtiet uz e-pastu iveta.rozenfelde@skrunda.lv

Atbildi sagatavojusi: Iveta Rozenfelde, sabiedrisko attiecību speciāliste

Sagatavota: 01.10.2018
Kultūra25.09.2018

Labdien! Saliet, lūdzu, kur Skrundas novadā ir iespējams nodot nolietoto elektrotehniku(tv, pc, ledusskapis u.c. ?

Labdien!

 

Nolietoto elektrotehniku bezmaksas var nodot Sadzīves tehnikas remontdarbnīcā, kas atrodas Kuldīgas ielā 6, Skrundā, vai reizi gadā, pavasarī, kad tiek organizēta ikgadējā lielgabarīta atkritumu savākšana.

Sagatavota: 26.09.2018
Vides jautājumi25.09.2018

Labdien! Dzintra Veģe! Rudbāržos nobraucot pa veikalā kalnu, tai vietā kur beidzas asfalts un sākas grants ceļš ir ļoti dziļas bedres! Kaut ko vajadzētu darīt lietas labā! Paldies!

Labdien!

 

Šis ceļa posms nav pašvaldības atbildībā. Sazinājāmies ar ceļa apsaimniekotāju, kurš solīja bedres salabot rītdienas laikā.

 

Atbildi sagatavojusi: Dzintra Veģe, Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja

Sagatavota: 25.09.2018
Ceļu uzturēšana21.09.2018

Vai būs iespējams nobalsot ātrāk.

Labdien!

Skrundas novada vēlēšanu iecirkņos šādas iespējas nebūs. Tā kā tās ir Saeimas vēlēšanas, tad iedzīvotāji balsot var jebkurā vēlēšanu iecirknī visā Latvijā. Ja nav iespēju nobalsot vēlēšanu dienā, vēlētājs var nodot balsi glabāšanā trīs dienas pirms vēlēšanu dienas - 3., 4. un 5. oktobrī, Kuldīgas novada 547. iecirknī "V. PLŪDOŅA KULDĪGAS VIDUSSKOLA”, adrese:  Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas novads.  Vēlēšanu iecirkņa darba laiks:

  • Trešdien, 3. oktobrī: no plkst. 17.00 - 20.00
  • Ceturtdien, 4. oktobrī: no plkst. 9.00 - 12.00
  • Piektdien, 5. oktobrī: no plkst. 10.00 - 16.00
Sagatavota: 21.09.2018
Kultūra21.09.2018

Labdien! Kur iespējams iegūt savā īpašumā Skrundas avīzi, jo pastkastē tās, diemžēl, nekad nav.

Labdien!

 

Avīzīti varat saņemt Skrundas novada domē, Raiņa ielā 11, Skrundā, vai pagastu pārvaldēs.

Lūdzu, atsūtiet adresi, kurā avīze netiek saņemta. Nokoordinēsim, lai šādi gadījumi neatkārtotos. Adresi sūtiet uz e-pastu: iveta.rozenfelde@skrunda.lv.

 

Sagatavota: 17.09.2018
Kultūra13.09.2018

Ikdienā pārvietojos pa autoceļu Skrunda - Kuldīga un katru reizi nākas piebremzēt pretī Kuldīgas ielas 16 namam, jo būvnieks SIA "Kesto" pēc ceļa pārrakšanas, būvējot 20kV kabeļu trasi uz jauno 110kV apakšstaciju, nav veicis ceļa šķērsojuma vietas asfalta seguma atjaunošanu. Lūdzu noskaidrot pie būvnieka, kad tiks veikta asfalta seguma atjaunošana.

Labdien!

Līguma termiņš par būvdarbu veikšanu saistībā ar 20kV kabeļu trases būvniecību uz jauno 110kV apakšstaciju starp SIA "Kesto" un AS "Sadales tīkls" ir noslēgts līdz šī gada 22. oktobrim. Līdz šī termiņa beigām ir nepieciešams veikt arī jaunizbūvētās trases sakārtošanas un labiekārtošanas darbus, tajā skaitā arī sakārtošanas darbus Kuldīgas ielā. Kas attiecas uz tām vietām, kur tika veikta asfalta seguma pārrakšana, tad jau iepriekš ir vienošanās ar SIA "Saldus ceļinieks" par asfalta seguma atjaunušanas darbiem minētajā objektā vietās, kur tas būs nepieciešams. Precizējot termiņu, kuros minētos darbus plānots veikt, SIA "Saldus ceļinieks" pārstāvis solīja tos veikt nākamās nedēļas laikā, līdz 21. septembrim.
Diemžēl jebkuri būvniecības darbi vienmēr saistīti ar zināmām neērtībām.

Atvainojamies par šīm radītajām neērtībām un ceram uz iedzīvotāju sapratni!

Atbildi sagatavojis: Andis Balandīns, SIA "Kesto" Skrundas iec. vadītājs 

Sagatavota: 13.09.2018
Ielu apgaismojums12.09.2018

Tas par tām lapām reiz tika uzdots un jūsu atbilde bija, ka drīkst, ja netraucē kaimiņus.Vai tad nu jau nedrikst?

Labdien!

 

Skrundas novada saistošie noteikumi Nr. 23/2010 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā” 4.2. punkts nosaka:

"Bioloģiski noārdāmos atkritumus kopā ar citiem „zaļajiem” (lapas, zari, koksnes atkritumi un citi) atkritumiem ir atļauts kompostēt sava nekustamā īpašuma vai lietojuma teritorijā vai īpaši norādītās vietās, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi un personu mantai.​"

 

Nākotnē plānots izveidot lapu pieņemšanas laukumu Vakara ielā 5a, Skrundā, kur iedzīvotāji varēs atvest un nodot savā teritorijā savāktās lapas.

Sagatavota: 13.09.2018
Vides jautājumi11.09.2018

Jums grūti atbildēt uz jautājumiem? Cik ilgi ir jaelpo cilveku dedzinatie dūmi? Pilsētā bezvejs, visa skrunda smird, istabas smird. Ko darit cilvēkiem ar astmu? Cilveki uz Mazās ielas dedzin savus atkritunus, kad grib. Vienalga par citiem. Lai tik elpo. Bez tabu jasauc?

Labdien!

 

Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka atkritumu savākšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana, reģenerācija vai apglabāšana ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās.

Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 23/2010 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā” 4.4.2. punkts nosaka, ka fiziskām un juridiskām personām aizliegts:

“savā vai citas personas īpašumā ierīkot jebkādas atkritumu izgāztuves, ierakt atkritumus, kā arī dedzināt tos, kas var radīt būtisku kaitējumu cilvēku veselībai, apkārtējai videi un personu īpašumam;”

 

Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu fiziskas personas var tikt sodītas ar naudas sodu no 70 līdz 1000 EUR.

Konstatējot faktu/brīdi, kad kaimiņi dedzina atkritumus, aicinām nekavējoties ziņot Skrundas novada pašvaldības policijai (inspektoru tālr. numuri - 29258421, 29106501, 25776661), bet ārpus pašvaldības policijas darba laika – Valsts policijai pa tālruni 110.

 

Atbildi sagatavojis: Normunds Eihe, Skrundas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors

Sagatavota: 11.09.2018
Vides jautājumi11.09.2018

Labdien! Sakiet lūdzu, kur Skrundas novadā iedzīvotājs var nodot, atstāt nolietotas vieglā auto riepas? Paldies!

Labdien!

Lietotās auto riepas iespējams nodot uzņēmumam "R Recycling", kas atrodas "Annas", Skrundas pagasts, Skrundas novads. Par riepu pieņemšanas laikiem un iespējām lūgums sazināties iepriekš, zvanot 22461414.

Sagatavota: 13.09.2018
Vides jautājumi10.09.2018

Labdien! Vai Skrundas dome un komunālā saimniecība neplāno veikt daudzdzīvokļu namu renovācijas darbus, rakstot projektus, piesaistot eiropas līdzfinansējumu, kā to dara Saldus un citas pilsētas?

Labdien!

Skrundas novada pašvaldības namu apsaimniekotājs SIA “Skrundas komunālā saimniecība” ir tikai PAR dalību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā. Lai šajā programmā varētu piedalīties, mājas kopsapulcē nepieciešams pieņemt lēmumu par mājas energoefektivitātes projekta īstenošanas nepieciešamību un dalību šajā programmā, dzīvokļu īpašniekiem nobalsojot ar 2/3 balsu “Par”.

 

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 11.09.2018
Sociālie jautājumi06.09.2018

Labdien! Vai Skrundā ir pieejami podologa pakalpojumi? Kur un kā var pierakstīties?

Labdien!

Skrundā podologs I. Bušmane pieņem pēc iepriekšēja pieraksta p/a "Sociālais dienests" telpās. Tālrunis 26165063.

Sagatavota: 06.09.2018
Sociālie jautājumi06.09.2018

Kad tiks sakopts pretī Tomam. Jo tur gara zāle

Labdien!

Lai varētu izskatīt Jūsu jautājumu, lūdzam precizēt, par kādu vietu ir runa.

 

Sagatavota: 05.09.2018
Vides jautājumi04.09.2018

Labdien. Pēc sanāksmes ar Aizsardzības ministru un Skrundas novada domes pārstāvjiem par Mežaines paplašināšanu, sapratu, ka Skrundas novada dome atbalsta šo paplašināšanos, Neuzskatot par pienākumu pirms šādas idejas virzīšanu uz priekšu aptaujāt zemes īpašniekus, kam iecerēts zemi atsavināt un iedzīvotājus, kas dzīvo šīs teritorijas tuvumā.Apskatījos Skrundas teritorijas plānojumu, zemes, ko vēlas atsavināt. Rudbāržu pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plānā attēlotas kā lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes, kurās nevar ierīkot šautuves un būvēt militāros poligonus. Aizsardzības ministrija šīs atsavinātās zemes plāno izmantot lauksaimniecībai un mežsaimniecībai vai arī Skrundas dome neņem vērā un nestrādā pēc pašas izstrādātā teritorijas plānojuma?

Labdien!

Informējam, ka poligons “Mežaine” ir Aizsardzības ministrijas īpašums, un tā paplašināšana ir viņu iniciatīva. Ministrija ir informējusi pašvaldību par šo vēlmi un lūgusi noorganizēt sabiedrisko apspriešanu ar iedzīvotājiem.  Tikšanās laikā aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis un zemessardzes ceturtās brigādes komandieris Andris Rieksts detalizēti izklāstīja, kāpēc nepieciešams poligonu paplašināt, kādiem mērķiem un kā šī teritorija tiks izmantota. Aizsardzības ministrija ar zemju īpašniekiem sazināsies individuāli un savstarpēji vienosies par zemju izmantošanas iespējām.
Sagatavota: 05.09.2018
Vides jautājumi04.09.2018

Labi, ka neatsutija sarkanu krasu vai zilu.kas ta par bezatbildibu, ja nebija ista krasa, tad nevajadzeja vispar krasot plus formu, tik teere nodoklu maksataju naudu.Vel gribam lai pilsetaa ar turismu nodarbojas.Arvien trakaak.Un cik ilgi jagaida jaunaa kraasa? Vai gruti paaris litrus nopirkt? Tas tik atrunas

Labdien!
Paldies par Jūsu viedokli. Kā jau iepriekš informējām, platforma tiks pārkrāsota tuvākajā laikā.
Sagatavota: 04.09.2018
Kultūra31.08.2018

Labdien? Bernam ir 1,5 men un tulit jatsak darbs bet bendarzs nav? Kadi ir risinajumi? Darbu zaudet negribu, bet bernu likt ar nae kur

Labdien!

Skrundas pilsētas bērnudārzā 1,5 gadīgiem bērniem vieta būs pēc pirmsskolas izglītības iestādes "Liepziediņš" rekonstrukcijas reģistrētās rindas kārtībā.
Šajā mācību gadā par  bērna iespējamu uzņemšanu varat sazināties ar Jaunmuižas pamatskolas direktori I. Renci-Remti vai Nīkrāces pamatskolas direktori A. Sebežu – skolu direktori izvērtēs atbilstošo darbinieku skaitu, telpu platību atbilstību un iespēju bērnu uzņemt vai neuzņemt.
Par oficiāli reģistrētu aukles pakalpojumu Skrundas novadā Izglītības nodaļas rīcībā  informācijas nav.
Ja nepieciešama papildus informācija, lūdzu sazināties ar Izglītības nodaļas vadītāju Ingu Flugrāti,  inga.flugrate@skrunda.lv,  Tel. 63350463, 27839913
 
Atbildi sagatavojusi: Inga Flugrāte, Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja
Sagatavota: 05.09.2018
Izglītība29.08.2018

Vai Skrundā nav atbildīga cilvēka par pilsētas kopskatu? Kāpēc slavenā platforma pie Ventas nokrāsota neglītá pelēkā krāsā, ja tilti blakus ir skaisti brūni? Laiksm tāpēc, ka palika pāri krāsa no Sila kapu soliņu krāsošanas.

Labdien!

Atbildot uz Jūsu jautājumu, informējam, ka pašvaldībā nav ainavu speciālista-mākslinieka, kas būtu atbildīgs par pilsētas/novada kopējo vizuālo tēlu. Platformu estrādē bija paredzēts krāsot vienotā ansamblī ar tiltiņu pār grāvi pie bijušās pirts ēkas. Izvēloties krāsu no cita ražotāja, radusies krāsas toņa nesakritība. Platforma tiks nokrāsota tuvākajā laikā.

Atbildi sagatavojusi: Gita Rubežniece-Zute, Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Sagatavota: 30.08.2018
Vides jautājumi25.08.2018

Labdien, 23.08.2018 publicēts Skrundas novada mājas lapā, ka 27.08.2018 novada iedzivotāji un zemes īpašnieki, kam Mežaines apkartne īpašumi, aicināti uz apspriedi ar aizsardzības ministru par īpašumu atsavināšanu poligona paplašināšanai.Jautājums.Vai zemes gabalu, ko vēlas atsavināt, īpašnieki par notiekošo apspriedi personīgi?Nav pieņemams, ka par šãdu apspriedi iedzīvotāji uzzina tik tris dienas iepriekš.

Labdien!

Informāciju par tikšanos sagatavo un pašvaldībai, kā arī plašsaziņas līdzekļiem izsūta Aizsardzības ministrijas Preses nodaļa. Tiklīdz no ministrijas tika saņemta oficiāla informācija, tā tika ievietota mājas lapā.
Tikšanās laikā iedzīvotāji varēs uzdot interesējošos jautājumus. Par īpašumiem sarunas tiks veiktas ar katru īpašnieku atsevišķi.
Sagatavota: 24.08.2018
Kultūra23.08.2018

Labdien! Pirms kāda laika Saldus novada pašvaldība aizliedza lietot ūdeni no Ezeres pagasta avotiem pēc BIOR veiktajām analīzēm (https:www.saldus.lvnovada-aktualitatesmenesa89530aicinam-nelietot-uztura-lielezeres-parks). Kāda situācija ir Skrundas novada avotos?

Labdien!

SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis Kaspars Kutuļsks informē, ka ūdens analīzes Skrundas novada avotiem tiks veiktas nākamās nedēļas laikā. Rezultāti tiks publicēti www.skrunda.lv.

Sagatavota: 22.08.2018
Vides jautājumi21.08.2018

Kad pakāpieniem uz Ventas taku, pie tilta pār Ventu, tiks piebūvētas margas? Pakāpieni ir stāvi, apdraud drošību, kāpjot lejā, nav kur pieturēties. Tas jau bija jāparedz projektējot. Par drošību šajā vietā esmu jau rakstījusi iepriekš.

Labdien!

Pašvaldībā līdz šim nav saņemta neviena ziņa par negadījumiem saistītiem ar Jūsu pieminēto vietu, turklāt pastaigu takas sākums atrodas nepilnu 50 m attālumā no kāpnēm.  Iedzīvotājiem jāizvērtē savas spējas un jāizvēlas sev piemērotākais pārvietošanās maršruts. Margu izbūve pie kāpnēm pagaidām netiek plānota.

Atbildi sagatavojusi; Gita Rubežniece-Zute, Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Sagatavota: 22.08.2018
Kultūra20.08.2018

Labdien.Man jautājums,vai tiek apsekoti daudzdzīvokļu pagrabi.Iet runa par Sporta ielas 3.vidējās trepju telpas pagrabu.Ieejas ir aizkrāmētas jau gadiem ,kad var atvērt tikai pagraba durvis un sāniski tikt pašā pagrabā.Pašas telpas ir ļoti mitras un tur ložņā kailgliemeži.Lūdzu dariet kaut ko lietas labā.

Labdien!

Pagrabtelpas pēc likuma ir kopīpašuma koplietošanas telpas. Tās nedrīkst būt nodalītas atsevišķās telpās, kurās nav brīva piekļuve mājas inženierkomunikācijām. Pagrabu piekraušana ar sadzīves lietām ir pret ugunsdrošības noteikumiem.

Primāri aicinām iedzīvotājus savstarpēji vienoties par pagraba telpu atbrīvošanu saviem spēkiem. Otrs risinājums - tiek pieaicināts ugunsdzēsēju pārstāvis, kurš sastāda aktu par pagrabtelpu lietošanu neatbilstoši ugunsdrošības noteikumiem. Apsaimniekotājs iepazīstina mājas iedzīvotājus ar aktu un informē, ka pagrabtelpas nenoslēgtā daļa tiks atbrīvota no sadzīves lietām neatkarīgi no to piederības un izdevumi tiks segti no mājas apsaimniekošanas naudas.

Atbildi sagatavojis: Uldis Zariņš, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" nekustamo īpašumu pārvaldnieks

Sagatavota: 28.08.2018
Kultūra20.08.2018

Laba diena! Šis jautājums jau jums bija uzdots, bet nu tomēr.Uzbūvēja jauno DEPO ceļa malā, bet tās balandas.Laikam uz Latvijas simtgadi katram ugunsdzēsējam pa simts, tad izbirs sēklas un tad jau tā platība būs lielāka. Kauns iebraucot Skrundā!

Labdien!

Par VUGD pieguļošās teritorijas appļaušanu atbild tās apsaimniekotājs. Pašvaldības policija ir sazinājusies ar apsaimniekotāju, kurš solīja teritoriju sakopt.

Vides jautājumi14.08.2018

Labdien! Vai Skrundā neplāno būvēt jaunus daudzdzīvokļu namus?

Labdien!

Pašvaldība neplāno jaunu daudzdzīvokļu māju būvniecību, kā arī interesi nav izrādījis neviens uzņēmējs.

Sagatavota: 13.08.2018
Kultūra10.08.2018

Labdien! Vai šogad arī topošajiem pirmklasniecińiem ir kāds vienreizējs pabalsts mācību priekšmetu iegādei?!

Skrundas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” arī šogad aicina saņemt pabalstu skolas gaitu uzsākšanai. Pabalstu 25,- EUR apmērā piešķir ģimenei par bērnu, kurš šogad uzsāk mācības 1. klasē kādā no Skrundas novada izglītības iestādēm.

Lai saņemtu pabalstu, jāiesniedz iesniegums, bērna dzimšanas apliecības kopija, bankas konta Nr. un jāuzrāda vecāku personu apliecinošs dokuments. Iesniegumus var iesniegt p/a “Sociālais dienests” Skrundā, Kalēju ielā 4 vai pie sociālajiem darbiniekiem pagastu pārvaldēs.

Sagatavota: 06.08.2018
Sociālie jautājumi03.08.2018

Labdien, Vai ir iespējams apmeklēt Skrundas pilsētiņu jeb tā ir publiskai apskatei slēgta?

Labdien!
Kopš š.g. marta militāro pilsētiņu ir pārņēmusi LR Aizsardzības ministrija, līdz ar to apmeklētājiem tā ir slēgta.
Sagatavota: 01.08.2018
Kultūra01.08.2018

Sakiet, vai tie bērni kas tika Skrundas vasaras nometnē visi ir no Skrundas, ar Skrundas pierakstu? Mans bērns netika, bet cik zinu tika bērni, kuri nav vietējie.

Labdien!

Skrundas radošajās darbnīcās varēja pieteikties ne tikai Skrundas bērni.

 

Atbildi sagatavojusi: Inese Ivāne, biedrības "Ventas krasti" vadītāja

Sagatavota: 01.08.2018
Izglītība01.08.2018

Kur var apskatities drebes kas domatas trucigajiem? Un kad un cikos? Vai iespejams tas ir

Labdien!

Biedrība "Mini SD", Kalēju ielā 6, jebkuram sociālā dienesta klientam, piedāvā iespēju apskatīt drēbes, vasaras sezonā to iepriekš saskaņojot ar sociālajiem darbiniekiem. 

 

Atbildi sagatavojusi: Anda Vītola, Skrundas novada p/a "Sociālais dienests" direktore

Sagatavota: 01.08.2018
Ielu apgaismojums31.07.2018

Majas ir loti daudz mīksto rotaļlietu,gribetos atdot,noteikti kādam tās būs vajadzigakas...varbūt kādam bērnunamam,vai varat ko ieteikt

Labdien!
Izmazgātas, tīras mīkstās rotaļlietas ir iespējams nogādāt sociālajā dienestā. Iedzīvotājiem tās būs iespējams izvēlēties humānās palīdzības apmaiņas punktos. 
 
Atbildi sagatavojusi: Anda Vītola, Skrundas novada p/a "Sociālais dienests" direktore
Sagatavota: 30.07.2018
Sociālie jautājumi30.07.2018

Landien. Tāds jautājums- kā īsti ir ar kaimiņu trokšņošanu brīvdienās no rīta? Vai tas ir normāli, ka pēc darba nedēļas vēlies izgulēties, bet kaimiņš jau 9 pļauj zāli?

Labdien!

Skrundas novada saistošajos noteikumos Nr.6/2011 "Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā" ir noteikts, ka nav atļauts trokšņot no plkst. 23.00 līdz 7.00. 

Iesakām saskaņot darbības ar kaimiņiem. 

Sagatavota: 30.07.2018
Kultūra28.07.2018