Paskaidrojuma raksts (ēkām, inženierbūvēm, meliorācijai, elektrībai, ceļiem)

Pakalpojuma apraksts

Paskaidrojuma rakstu iesniedz būvvaldē, ierosinot I grupas ēkas jaunu būvniecību vai novietošanu, ierosinot I grupas ēkas, kas nav kultūras piemineklis, vai tās daļas atjaunošanu, ja plānotās izmaiņas skar ēkas fasādi vai tās nesošos elementus vai konstrukcijas, pārveidojot vai likvidējot tajā esošos elementus, vai atjaunošanu ar lietošanas veida maiņu vai restaurāciju, ierosinot I grupas ēkas vai tās daļas pārbūvi, nepārsniedzot vispārīgajos būvnoteikumos noteiktos apjoma rādītājus I grupai, ierosinot I grupas publiskas ēkas vai tās daļas (pilsētās un ciemos), II vai III grupas ēkas vai tās daļas vienkāršotu atjaunošanu, ierosinot I grupas (pilsētās un ciemos) ēkas vienkāršotu fasādes atjaunošanu).

Iesniegumu veidlapa pieejama

Iestādē

Skrundas novada būvvalde, Amatnieku iela 1, Skrunda.

Pašvaldības mājaslapā www.skrunda.lv sadaļā Iesniegumu veidlapas, veidlapu var lejupielādēt ŠEIT

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts

  • Fiziskas un juridiskas personas.

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas iespējas

Pieprasīt klātienē

Skrundas novada būvvalde, Amatnieku iela 1, Skrunda.

Pieprasīt pa pastu

Skrundas novada būvvalde, Amatnieku iela 1, Skrunda, LV-3326

Pieprasīt un saņemt elektroniski www.bis.gov.lv
Pakalpojuma saņemšana klātienē

Skrundas novada būvvalde, Amatnieku iela 1, Skrunda.

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās: 8.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00

Trešdienās: 8:00 – 12.00.

Iepriekš sazinoties ar Būvvaldi pa tālr. 63350454 vai 26355729

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

Oriģināls 3 eks. (min.).

  1. Paskaidrojuma raksts ēkai (1. grupas ēkas).
  2. Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai (1.grupa ēkas un 2.grupa ēkas, ja nav ārējie inženiertīkli vai tie atslēgti).
  3. Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves, (1., 2., 3.grupas ēkām).
  4. Paskaidrojuma raksts inženierbūvei.
  5. Paskaidrojuma raksts elektrībai.
  6. Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai.
  7. Paskaidrojuma raksts 1. grupas meliorācijas būvei.
  8. Paskaidrojuma raksts ceļiem.
  9. Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai.

 

Pakalpojumu maksa

EUR

Saskaņā ar 2016. gada 28. janvāra Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016 "Nodeva par būvniecības ieceres akceptu vai būvatļaujas saņemšanu Skrundas novadā".

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

7 dienas

Administratīvais process

 

Pārsūdzības  iespējas

Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa iela 11.

Reglamentējošie normatīvie akti

Uzziņas, informācija, konsultācijas