Laulību reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts

Personas, kuras vēlas doties laulībā, ierodas Dzimtsarakstu nodaļā un iesniedz noteikta parauga abu parakstītu iesniegumu. Ja laulību vēlas noslēgt baznīcā, arī vispirms jāierodas dzimtsarakstu nodaļā, jāiesniedz iesniegums, jāsaņem izziņa un jāsamaksā valsts nodeva.

Iesniegumu veidlapa pieejama

Iestādē

Dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads.

Pašvaldības portālā

www.skrunda.lv

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas

Pieprasīt un saņemt klātienē 

Dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads.

P. 8.00–12.00, 13.00–17.00
O. 8.00–12.00, 13.00–17.00
T. 8.00–12.00, 13.00–17.00
C. 8.00–12.00, 13.00–17.00

 

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

  • Abu personu pases.
  • Vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauja, ja viena no personām, kas vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga.
  • Personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā – laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, tiesas spriedums, izraksts vai izziņa no laulības reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu, bijušā laulātā miršanas apliecība, ja persona ir atraitne vai atraitnis.
  • Ārvalstniekam papildus minētajiem dokumentiem jāiesniedz attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegta apliecība ar tulkojumu latviešu valodā par to, ka viņam/viņai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā, ja starptautiskajos līgumos, kuru apstiprinājusi Saeima, nav noteikts citādi.

Pakalpojumu maksa, EUR

Valsts nodeva

14,00

Svinīga laulības reģistrācija Skrundas novada iedzīvotājiem 15,00
Svinīga laulības reģistrācija citu novadu iedzīvotājiem 50,00
Svinīga laulības reģistrācija citā piemērotā vietā Skrundas novada administratīvajā teritorijā pēc pieprasījuma un savstarpēji vienojoties 85,00
Laulību jubileju un citu svinīgu ceremoniju sagatavošana un vadīšana 30,00
Izziņu un izrakstu izsniegšana 2,00

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

 

Reglamentējošie normatīvie akti

  • Valsts nodeva laulību reģistrācijai EUR 14,00 noteikta Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumos Nr. 906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”.

* No valsts nodevas atbrīvoti:

  • pirmās un otrās grupas invalīdi;
  • personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām ( uzrādīt dokumentu).

Laulības reģistrāciju nosaka:

  • Civilstāvokļa aktu likuma, 01.01.2013. III nodaļa
  • Ārzemnieka tiesības noslēgt laulību nosaka Civilstāvokļa aktu likuma VII nodaļas 18. pants

Uzziņas, informācija, konsultācijas

  • 63350453, 25611098