Miršanas fakta reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts

Par miršanu jāpaziņo ne vēlāk kā 6 (sešu) diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas

Pieprasīt un saņemt klātienē 

Dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads.

P. 8.00–12.00, 13.00–17.00
O. 8.00–12.00, 13.00–17.00
T. 8.00–12.00, 13.00–17.00
C. 8.00–12.00, 13.00–17.00

 

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

 • Ārsta vai ārstniecības iestādes izsniegtas apliecības orģināls par nāves iestāšanos;
 • Mirušās personas pase;
 • Pase vai ID karte cilvēkam, kurš reģistrē miršanas faktu.

Papildus iespējams iesniegt:
1. Iesniegumu apbedīšanas pabalsta piešķiršanai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai. Iesnieguma veidlapu iespējams saņemt Dzimtsarakstu nodaļā.
Nepieciešamie dokumenti - miršanas apliecības kopija, pabalsta pieprasītāja personu apliecinošs dokuments un bankas rekvizīti.
2. Iesniegumu vienreizēja pabalsta laulātajam piešķiršanai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai. Iesnieguma veidlapu iespējams saņemt Dzimtsarakstu nodaļā.
Nepieciešamie dokumenti - miršanas apliecības kopija, laulības apliecība, laulātā - pabalsta pieprasītāja personu apliecinošs dokuments un bankas rekvizīti.

Pakalpojumu maksa

EUR

Bezmaksas

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

Miršanas reģistrācija tiek veikta nekavējoties pēc nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas. Tiek izsniegta miršanas apliecība, izgatavotas nepieciešamās miršanas apliecības kopijas.

Reglamentējošie normatīvie akti

 • Civilstāvokļa aktu likuma, 01.01.2013., VI nodaļa

Apbedīšanas pabalstu saņemšanu nosaka:

 • Likuma Par maternitātes un slimības apdrošināšanu 20. - 23. pants, 31.,32. pants.
 • Ministru kabineta 28.07.1998. ar grozījumiem noteikumi Nr. 270. “Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība” 
 • Likuma Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam 12. pants
 • Ministru kabineta 21.10.2008. noteikumi Nr. 866 “Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība”
 • Valsts sociālo pabalstu likuma 14. pants
 • Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr. 1605 “Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību”
 • Likuma Par valsts pensijām 37. pants.
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Skrundas novada domes 2010. gada 16. jūnija līgums par sadarbību Aģentūras pakalpojumu pieprasītāju Iesniegumu pieņemšanā.

Uzziņas, informācija, konsultācijas

 • 63350453, 25611098