Aizbildnības nodibināšana un aizbildņa vai pagaidu aizbildņa iecelšana

Pakalpojuma apraksts

Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, ja:

 • bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem,
 • ja bērna vecākiem ir pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības,
 • ja bērna vecāki ir atzīti par rīcībnespējīgiem,
 • ja bērna vecāki ir pazuduši un izsludināti meklēšanā,
 • ja bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu,
 • ja abi bērna vecāki ir nepilngadīgi,
 • ja radušās būtiskas domstarpības bērna un vecāku attiecībās,
 • ja radušies citi neatliekami gadījumi.

Bāriņtiesa lemj par pagaidu aizbildņa iecelšanu, ja:

 • aizbildnis ir kavēts uzņemties aizbildnību,
 • aizbildnis ir atstādināts no aizbildņa pienākumu pildīšanas.

Bāriņtiesa raugās, lai par aizbildni ieceļamajai personai būtu aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības, un izvērtē :

 • personas motivāciju kļūt par aizbildni,
 • ģimenes locekļu savstarpējās attiecības,
 • nodarbinātību,
 • dzīves apstākļus,
 • spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.

Īpaši grūtos un sarežģītos aizbildnības gadījumos bāriņtiesa var iecelt vairākus aizbildņus, bet ne vairāk par trim.

Pakalpojuma rezultāts ir Bāriņtiesas lēmums par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu

Iesniegumu veidlapa pieejama

Iestādē

Skrundas novada bāriņtiesa, Kalēju ielā 4, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326

Pašvaldības mājaslapā www.skrunda.lv sadaļā Iesniegumu veidlapas, veidlapu var lejupielādēt ŠEIT

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts

 • Fiziska persona.

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas

Pieprasīt klātienē

Skrundas novada bāriņtiesa, Kalēju ielā 4, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326;

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās : 9:00 – 12.00 un 14.00 – 18.00,

Ceturtdienās : 9:00 – 12.00.

 

Skrundas novada bāriņtiesas locekle Rudbāržu pagasta pārvaldē, Centra iela 4, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324

Pieņemšanas laiks:

Trešdienās : 9.00 – 12.00 un 14.00 – 18.00,

Ceturtdienās : 14.00 – 17.00.

 

Skrundas novada bāriņtiesas locekle Raņķu pagasta pārvaldē, “Sākumskola”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV – 3323;

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās : 14.00 – 18.00,

Piektdienās : 9.00 – 12.00.

 

Skrundas novada bāriņtiesas locekle Nīkrāces pagasta pārvaldē,

Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV – 3320;

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās : 14.00 – 18.00,

Ceturtdienās : 9.00 – 12.00.

Pieprasīt pa pastu

Skrundas novada bāriņtiesa, Kalēju ielā 4, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326.

Pieprasīt elektroniski barintiesa@skrunda.lv
Pakalpojuma saņemšana klātienē

Skrundas novada bāriņtiesa, Kalēju ielā 4, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326.

 

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās : 9:00 – 12.00 un 14.00 – 18.00,

Ceturtdienās : 9:00 – 12.00.

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments.
 • Iesniegums.  Iesniegumam pievieno atzinumu par personas veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona atradusies  vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatrs un narkologs.

Pakalpojumu maksa

EUR

Bezmaksas

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā.

 • Ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64. pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par 4 mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas).

Administratīvais process

Administratīvais akts ir Bāriņtiesas lēmums par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa /pagaidu aizbildņa/ iecelšanu vai atteikums nodibināt aizbildnību un iecelt aizbildni /pagaidu aizbildni/.

Pārsūdzības  iespējas

Bāriņtiesas lēmumu un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā,  Lielā ielā 4, Liepājā.

Reglamentējošie normatīvie akti

Uzziņas, informācija, konsultācijas

 • Tālr. 63331298; 28306821
 • Fakss: 63331298
 • E-pasts: barintiesa@skrunda.lv