Bērnu personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām

Pakalpojuma apraksts

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām:

 • Lemj par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja šādu atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis.
 • Lemj par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.
 • Nosūta konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista.
 • Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lemj par bērna nodošanu citas personas aprūpē.
 • Lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu.
 • Lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura faktiski bērnu neaudzina, un izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu;
 • Veic citus normatīvajos aktos noteiktos bērna personisko interešu aizsardzības pasākumus.

Pakalpojuma rezultāts ir bāriņtiesas lēmums.

Iesniegumu veidlapa pieejama

Iestādē

Skrundas novada bāriņtiesa, Kalēju ielā 4, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326

Pašvaldības mājaslapā www.skrunda.lv sadaļā Iesniegumu veidlapas, veidlapu var lejupielādēt ŠEIT

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts

 • Fiziska persona.

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas

Pieprasīt un saņemt klātienē

Skrundas novada bāriņtiesa, Kalēju ielā 4, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326;

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās : 9:00 – 12.00 un 14.00 – 18.00,

Ceturtdienās : 9:00 – 12.00.

 

Skrundas novada bāriņtiesas locekle Rudbāržu pagasta pārvaldē, Centra iela 4, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324

Pieņemšanas laiks:

Trešdienās : 9.00 – 12.00 un 14.00 – 18.00,

Ceturtdienās : 14.00 – 17.00.

 

Skrundas novada bāriņtiesas locekle Raņķu pagasta pārvaldē, “Sākumskola”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV – 3323;

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās : 14.00 – 18.00,

Piektdienās : 9.00 – 12.00.

 

Skrundas novada bāriņtiesas locekle Nīkrāces pagasta pārvaldē,

Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV – 3320;

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās : 14.00 – 18.00,

Ceturtdienās : 9.00 – 12.00.

Pieprasīt pa pastu

Skrundas novada bāriņtiesa, Kalēju ielā 4, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326.

Pieprasīt un saņemt elektroniski barintiesa@skrunda.lv

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments.
 • Iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu.
 • Par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

Pakalpojumu maksa

EUR

Bezmaksas

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā.

 • Ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64. pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par 4 mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas).

Administratīvais process

Administratīvais akts ir bāriņtiesas lēmums, izņemot lēmumu par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.

Pārsūdzības  iespējas

Bāriņtiesas lēmumus,  izņemot lēmumu par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā,  Lielā ielā 4, Liepājā.