Uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādē

Pakalpojuma apraksts

Iespēja vecākiem  reģistrēt pirmsskolas vecuma bērnus pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, iegūt informāciju par situāciju rindā uz vietu izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei.  

Iesniegumu veidlapas pieejamas

Iestādēs

Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326

Skrundas vidusskolā, Liepājas ielā 12, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326

Nīkrāces pamatskolā, Dārza ielā 3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, LV - 3320

Pašvaldības mājaslapā www.skrunda.lv sadaļā Iesniegumu veidlapas, veidlapu var lejupielādēt ŠEIT (Skrundas PII "Liepziediņš" un Nīkrāces pamatskolai) un ŠEIT (Skrundas vidusskolai)

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts

  • Fiziskas personas

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas

Pieprasīt klātienē

Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326;

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās : 8:00 - 18:00,

Otrdienās : 8:00 - 17:00,

Trešdienās : 8:00 - 17:00,

Ceturtdienās : 8:00 - 17:00,

Piektdienās : 8:00 – 15.00.

 

Skrundas vidusskolā, Liepājas ielā 12, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326;

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās : 8:00 - 18:00,

Otrdienās : 8:00 - 17:00,

Trešdienās : 8:00 - 17:00,

Ceturtdienās : 8:00 - 17:00,

Piektdienās : 8:00 – 15.00.

 

Nīkrāces pamatskolā, Dārza ielā 3, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV - 3320

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās : 8:00 - 15:30,

Pieprasīt elektroniski

dome@skrunda.lv

skrundasvidusskola@skrunda.lv

Pakalpojuma saņemšana klātienē

Skrundas vidusskolā, Liepājas ielā 12, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326;

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās : 8:00 - 18:00,

Otrdienās : 8:00 - 17:00,

Trešdienās : 8:00 - 17:00,

Ceturtdienās : 8:00 - 17:00,

Piektdienās : 8:00 – 15.00.

 

Nīkrāces pamatskolā, Dārza ielā 3, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV - 3320

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās : 8:00 - 15:30,

 

Skrundas PII "Liepziediņš", Liepu iela 7, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV - 3324

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās : 9:00 - 15:00,

Otrdienās : 9:00 - 15:00,

Trešdienās : 9:00 - 15:00,

Ceturtdienās : 9:00 - 15:00,

Piektdienās : 9:00 - 15:00,

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

Iesniegumu viens no bērna likumiskajiem pārstāvjiem aizpilda un iesniedz Skrundas Klientu apkalpošanas centrā personīgi vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Iesniedzot pieteikumu, reģistrācijai rindā klātienē, bērna likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību un nepieciešamības gadījumā – bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi. Ja pieteikumu iesniedz pilnvarota persona, tad uzrāda pilnvaru.

 

Nīkrāces pamatskolā, bērna reģistrēšanai pirmsskolas izglītības grupā,  iesniegumu iesniedz iestādes vadītājam.

 

Skrundas vidusskolā, bērna reģistrēšanai 6.gadīgo bērnu apmācības grupā,  iesniegumu iesniedz iestādes vadītājam.

 

Pakalpojuma pieprasītāja izvēlētā izglītības iestāde pēc dokumentu izskatīšanas izdod rīkojumu par audzēkņa uzņemšanu vai neuzņemšanu izglītības iestādē un iepazīstina pakalpojuma pieprasītāju ar pieņemto lēmumu. 

Pakalpojumu maksa

EUR

Bezmaksas

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā. 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Uzziņas, informācija, konsultācijas

Adrese: Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326
Tel: 63331555
e-pasts: dome@skrunda.lv