Izsludinātie iepirkumi

Atcelt
Numurs Nosaukums Veids Statuss
SNP-2011-06/ĒP"Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Skrundas novada izglītības iestādēs"Atklāts konkurss Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SKS 2011/02/KF„Ūdens atdzelžošanas stacijas renovācija un Rūpniecības ielas NAI darbības automatizēšana, SCADA ierīkošana NAI un pilsētas KSS”Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2011-04/CIR„Cieceres ielas apgaismojuma rekonstrukcija”Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2011-03/JM„Jumta seguma maiņa aprūpes nama „Valtaiķi” ēkai Skrundas novadā”Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2011-01/NACUAutoceļu uzturēšana Skrundas novadāAtklāts konkurss Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SKS 2011/01/KF„Projektēšanas darbi un autoruzraudzība ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un izbūvei Skrundā, 2. kārta"Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2010-15/DPPVPar degvielas iegādi un degvielas uzpildes staciju pakalpojumiem Skrundas novada pašvaldības vajadzībām. CPV kods 09100000-0Atklāts konkurss Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2011-02/DP„Degvielas piegāde Skrundas novadā Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai””Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
AN Valtaiķi 2010/ 2„Pārtikas produktu piegāde"Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2010-12/ACU„Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā un pārējā laikā Skrundas pilsētā 2011. gadā"Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP - 2010 -13/KPI„Kancelejas preču piegāde Skrundas novada pašvaldībai un pašvaldības iestādēm 2011.gadā"Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2019/4„Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam II kārtas projekts ,,Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā” iekārtu iegāde un uzstādīšana9. pants Pārtraukts
SNP/2018/11Kokskaidu granulu piegāde Skrundas vidusskolas un Nīkrāces pamatskolas katlumāju vajadzībām9. pants Pārtraukts
SNP/2018/7Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Skrundas novada pašvaldības 4 grants ceļu pārbūves laikā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”9. pants Pārtraukts
SNP/2018/6Tirgus teritorijas izbūve Ventas ielā 14, Skrundā, 1. un 2. kārtaAtklāts konkurss Pārtraukts
SNP/2018/1Kokskaidu granulu piegāde Skrundas vidusskolas un Nīkrāces pamatskolas katlumāju vajadzībām9. pants Pārtraukts
SNP/2017/9"Skrundas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” ēku projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība”Atklāts konkurss Pārtraukts
SNP/2017/7Pastaigu takas un rekreācijas vietas izveide gar Ventas upi Skrundā9. pants Pārtraukts
SNP/2017/5Medikamentu, medicīnas un higiēnas preču piegāde P/I "Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” un aprūpes namam "Valtaiķi”Pēc PIL 8 prim 2Pārtraukts
SNP/2014/21Dzesēšanas kameru iegāde Skrundas novada pašvaldības medību tiesību lietotājiem medību produkcijas uzglabāšanaiPēc PIL 8 prim 2Pārtraukts
SNP/2014/18/KPFIKompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolāAtklāts konkurss Pārtraukts
SNP/2014/17/KPFIKompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolāAtklāts konkurss Pārtraukts
SNP/2014/7/KPFIVieglo elektromobiļu iegāde Skrundas novada pašvaldības vajadzībāmAtklāts konkurss Pārtraukts
SNP/2014/4/PIIBūvprojekta „Skrundas novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” rekonstrukcija Saldus ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā” izstrāde un autoruzraudzībaPēc PIL 8 prim 2Pārtraukts
SNP/2014/2Jaunas automašīnas iegāde Skrundas novada pašvaldības policijaiPēc PIL 8 prim 2Pārtraukts
SNP/2013/27Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana Skrundas pilsētā 2014.gadāPēc PIL 8 prim 2Pārtraukts
SNP/2013/26/PIIBūvprojekta "Skrundas novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes "Liepziediņš" rekonstrukcija Saldus ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā" izstrāde un autoruzraudzībaPēc PIL 8 prim 2Pārtraukts
SNP/2013/25/PIIBūvprojekta "Skrundas novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes "Liepziediņš" rekonstrukcija Saldus ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā" izstrāde un autoruzraudzībaPēc PIL 8 prim 2Pārtraukts
SNP/2013/21/GAĢimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcija un renovācija, nodrošinot vides pieejamību Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadāPēc PIL 8 prim 2Pārtraukts
SNP/2013/19Tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas apkalpošanu Skrundas novada pašvaldības objektosPēc PIL 8 prim 2Pārtraukts