Skrundas novada pašvaldības un iestāžu darbs pēc 12. maija PAPILDINĀTS

7. maija valdības sēdē pieņemts lēmums ārkārtas situāciju pagarināt līdz 9. jūnijam, ar šo lēmumu valdība mazinājusi arī virkni valstī noteikto ierobežojumu.

Informējam, ka līdz šim pieņemtie ierobežojumi Skrundas novada pašvaldības darbā netiek atcelti un pašvaldība un iestādes turpinās strādāt, sniedzot iedzīvotājiem pakalpojumus attālināti. 

KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Skrundas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) apmeklētājus klātienē nepieņems. VPKAC strādās attālināti: atbildēs uz telefona zvaniem, e-pastiem, sniegs konsultācijas.

Ar VPVKAC var sazināties pa tālruni 63331555, 66954849 un e-pastā:

Iepriekš sazinoties telefoniski, tiks pieņemti klienti, kuriem nav internetbankas, un nepieciešams saņemt bērna piedzimšanas vai apbedīšanas pabalstu, kā arī iespējams iesniegt slimība lapas. 

Aicinām klientus gada ienākumu deklarācijas iesniegt elektroniski!

Aicinām prioritāri izmantot visas attālinātās iespējas portālā www.latvija.lv. Ir pieejami vairāk nekā 700 e-pakalpojumi, turklāt lielu daļu no tiem pilnībā var pieteikt un saņemt elektroniski bez nepieciešamības doties klātienē uz iestādi. Īpaši tas attiecas uz dažādu pabalstu pieteikšanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu izziņu saņemšanu no valsts reģistriem. Tieši tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c.

Pašvaldībai adresētos iesniegumus papīra formātā var ievietot pastkastē iesniegumiem pie Skrundas novada pašvaldības administrācijas ēkas Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā, vai nosūtīt pa pastu, kā arī ievietot pastkastītē pie pagastu pārvaldēm.

KASE

Pašvaldības kase Skrundā un pagastos strādā dežūrrežīmā. Aicinām iedzīvotājus maksājumus veikt elektroniski. Ja maksājumu nevarat veikt attālināti, informējam, ka Skrundas novada pašvaldības KASE atsāk klientu pieņemšanu klātienē, Raiņa ielā 11, Skrundā no 13.maija (nodrošinot distances ievērošanu un dezinfekciju) ar šādu darba laiku: otrdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00; ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00, kases tālrunis 63350459.

Skrundas novada pašvaldība līdz 2020. gada 9. jūnijam nepiemēros nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk-NĪN) nokavējuma naudas aprēķināšanu NĪN maksājumiem par 2020. gada 1. ceturksni un 2020. gada 2. ceturksni, kuru maksāšanas termiņš iestājas 15.05.2020, ja šis maksājums nav veikts ārkārtas situācijas dēļ.

PAGASTU PĀRVALDES

Pagastu pārvaldēs apmeklētāji klātienē netiek pieņemti. Ar pagasta pārvaldes vadītājiem saziņa caur e-pastiem vai tālruņiem:

DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļa laika posmā no 18. marta līdz 9. jūnijam klātienē veiks neatliekamās funkcijas - miršanas fakta reģistrāciju un dzimšanas fakta reģistrāciju.
Atkārtotus civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentus var pieteikt un saņemt attālināti (izziņas), izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv, kā arī iesniegumus laulību reģistrācijai personas var iesniegt elektroniski, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Informācija un konsultācijas telefoniski vai rakstot e-pastā:

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

Ar 13.05.2020.  pirmsskolas izglītības iestāde un iestādes, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, nodrošina dežūrgrupu darbību nepieciešamības gadījumā, ja bērnu likumiskie pārstāvji paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Iestādes nosaka bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām saistošu uzturēšanās kārtību. Vairs nav jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām.
Iestādes var uzsākt apmeklēt obligātās 5.,6.gadīgo apmācības programmas bērni. Apmeklējums nav obligāts.
Ja bērns neapmeklē izglītības iestādi, mācības sagatavošanai skolai organizē attālināti.

BIBLIOTĒKAS

No 18.maija Skrundas novada bibliotēkas atkal atvērtas lietotājiem. Lasītāji! Būsim disciplinēti un atbildīgi pret apkārtējiem:

 • Ienākot bibliotēkā, izlasītās grāmatas ielieciet karantīnas kastē vai citā bibliotekāru norādītā vietā.
 • Nodezinficējiet rokas, un tikai tad dodieties izvēlēties citu lasāmvielu.
 • Ievērojiet 2 metru distanci.
 • Ieteicams uzlikt individuālās sejas maskas (tās jāiegādājas pašiem).
 • Periodisko izdevumu lasīšana uz vietas bibliotēkās nebūs iespējama, bet žurnālus varēs paņemt lasīšanai uz mājām.
 • Bibliotēkas datori paredzēti tikai e-pakalpojumu veikšanai (internetbanka, e-pasta sūtīšana u.c.) ,maksimālais datoru izmantošanas laiks – 30 minūtes.
 • Bibliotēku darbinieki patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm.
 • Lasītājiem joprojām pēc pieprasījuma tiek nodrošināta bezkontakta grāmatu izsniegšanas iespēja ārpus bibliotēkas telpām, par to iepriekš vienojoties ar bibliotēkas darbinieku pa telefonu vai e-pastā.

Atgādinām par iespēju grāmatas lasīt attālināti pieslēdzoties e-grāmatu bibliotēkai https://www.3td.lv/.

Skrundas novada bibliotēku kontakti:

A/N "VALTAIĶI" UN VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS

 • Skrundas novada aprūpes namā “Valtaiķi” un Veselības un sociālās aprūpes centrā (VSAC) izsludināta karantīna un apmeklētāji netiek ielaisti. Uz ārkārtas stāvokļa laiku VSAC stacionārs slēgts un jaunus pacientus neuzņems.

SOCIĀLAIS DIENESTS

Sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju un noteiktajiem piesardzības pasākumiem aicinām iedzīvotājus iespēju robežās risināt pakalpojumu saņemšanas iespējas attālināti un sazināties ar dienesta darbiniekiem pa tālruni vai e-pastu, tikai galējas nepieciešamības gadījumā vēršoties iestādē klātienē. Katrs gadījums tiks izskatīts individuāli. Informāciju iespējams atstāt pastkastītē pie ieejas durvīm, Kalēju ielā 4, Skrundā.

 BĀRIŅTIESA

Klientu apkalpošana tiks nodrošināta elektroniski un telefoniski. Izņēmuma gadījumā (krīzes situācija) iespējama klientu apkalpošana klātienē, bet tikai pēc iepriekšējas vienošanās.

Iesniegumus, sūdzības, atbildes vēstules u.c. dokumentus aicinām iedzīvotājus iesniegt:

 • sūtot pa pastu – uz adresi Kalēju iela 4, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326;
 • sūtot elektroniski uz Skrundas novada bāriņtiesas elektronisko pasta adresi barintiesa@skrunda.lv
 • ievietojot pastkastītē pie ēkas Kalēju ielā 4, Skrundā, Skrundas novadā, vai pastkastītēs pie pagastu pārvaldēm.

Bāriņtiesas sēdes pēc iespējas tiks organizētas bez administratīvā procesa dalībnieku klātbūtnes. Par plānoto bāriņtiesas sēžu norisi un lietas turpmāko virzību tiks informēts katrs lietas dalībnieks personīgi pa tālruni vai, nosūtot informāciju elektroniski, vai pa pastu.

Ņemot vērā situāciju ar izglītības iestāžu slēgšanu, kā arī ierobežojumiem atstāt bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs, Skrundas novada bāriņtiesa atgādina Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.panta sestajā daļā noteiktovecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.

Kontaktinformācija:

Priekšsēdētāja Antra Eisaka – 63331298, 28306821

Bāriņtiesas locekļi:  Anna Leilone – 29120388, Žanna Grundmane – Tode – 29378621, Dagnija Daiga Grundberga - 22008707

Bāriņtiesa turpinās īstenot savu galveno funkciju – nodrošināt bērna vai rīcībnespējīgas personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Tāpēc laikā, kad ir atcelts mācību process izglītības iestādēs un bērni atrodas mājās, aicinām īpaši rūpēties par viņu drošību un labsajūtu, un nekavējoties ziņot Bāriņtiesai, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, bet ārpus Bāriņtiesas darba laika Valsts  policijai, zvanot pa tālruni 110, ja rodas aizdomas, ka tiek apdraudēta bērnu veselība un dzīvība.

LŪDZAM NEKAVĒJOTIES INFORMĒT SKRUNDAS NOVADA BĀRIŅTIESU, JA JŪSU RĪCĪBĀ IR INFORMĀCIJA, KA:

 • Skrundas novada pašvaldībā ir bērni, kuru vecāki, valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ, nevar atgriezties Latvijā un bērni šobrīd atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskas pārstāvības;
 • Skrundas novada pašvaldībā ir bērni (visdrīzāk pusaudžu vecumā), kuru vecāki ir izbraukuši ārpus valsts,  valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ, nevar atgriezties Latvijā, un bērni atstāti vieni;
 • Ir nepieciešama palīdzība bērniem, kuru vecākiem jāatrodas pašizolācijā;
 • Skrundas novada pašvaldībā ir aizgādnībā esošas personas, kuru aizgādņi, valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ, nevar atgriezties Latvijā.

Saziņai lūdzam izmantot tālr. 63331298, 28306821 vai e-pastu: barintiesa@skrunda.lv

PAŠVALDĪBAS POLICIJA

Par konstatētajiem pārkāpumiem var informēt attālināti pa e-pastu: pasvaldibaspolicija@skrunda.lv  vai pa tālruni:

 • 63331154, 29106501, 29446270;
 • Steidzamos gadījumos zvanīt visu diennakti:  110.
 • Personām, kurām piemērots drošības līdzeklis "Policijas kontrole" vai "Pieteikšanās noteiktā laikā policijas iestādē", pieņemšanas kārtība nemainās, iepriekš sazinoties ar pašvaldības policiju.

BŪVVALDE

Būvvalde apmeklētājus klātienē nepieņem. Būvniecības procesu nodrošina elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Pakalpojumu sniegšana, konsultācijas tiek nodrošinātas attālināti, izmantojot saziņu pa tālruni 63350454, 26355729 vai e-pastu: kaspars.upenieks@skrunda.lv.

 Lai COVID-19 neizplatītos, ir svarīga katra cilvēka atbildīga rīcība!

 • Regulāri mazgājiet rokas ar ziepēm vismaz 40 sekundes!
 • Ja noteikta karantīna, apzinīgi to ievērojiet!
 • Izvairieties no saskarsmes ar personām, kurām novērojami vīrusa simptomi!
 • Šķaudot un klepojot izmantojiet vienreizlietojamo salveti, nomazgājiet rokas!
 • Izvērtējiet iespēju izmantot tehnoloģijas, lai organizētu sanāksmes attālināti!
 • Izvairieties no vietām, kur pulcējas daudz cilvēku, tai skaitā lielveikaliem!
 • Izmantojiet iespējas iepirkties, izmantojot internetu un mobilās lietotnes!
 • Ja iespējams, izmantojiet e-pakalpojumus, nevis apmeklējiet iestādes klātienē!
 • Vēdiniet telpas, tīriet un dezinficējiet virsmas, dezinficējiet rokturus!
 • Aiciniet arī savus kolēģus un ģimenes locekļus rīkoties atbildīgi!

 
Esam atbildīgi pret sevi, pret saviem līdzcilvēkiem – bērniem, vecākiem, vecvecākiem! Mūsu veselība ir pati svarīgākā!