Projekti jaunatnes jomā

Projekta nosaukums

Projekta apraksts

PuMPuRS jaunatnes iniciatīvu konkurss

Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”* ietvaros. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 2018. gada 25. oktobrim.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem mācības pamet vidēji katrs desmitais skolēns. Neiegūtā izglītība vairumā gadījumu ierobežo šo cilvēku karjeras iespējas, kā arī atstāj neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās problēmas, kas negatīvi ietekmē visu viņu turpmāko dzīvi. Izglītības un zinātnes ministrijas veiktajos pētījumos izkristalizējušies biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākšana u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.

Pagājušajā gadā tika uzsākts projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, skolā saņem individuālu atbalstu (konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa un citu speciālistu atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju u.c.). Nu arī jauniešiem ir iespēja sniegt savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus skolas, izmantojot neformālās izglītības pieeju. Šādi jauniešu projektu konkursi turpmāk notiks divas reizes gadā līdz 2022. gadam, un tos organizēs pašvaldības, kuras iesaistījušās projektā “PuMPuRS”. Šoruden šo iespēju izmanto 39 Latvijas pašvaldības.

Skrundas novada pašvaldība izsludina Skrundas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursu.

Konkursa mērķi:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta iesniegšanas termiņš ir līdz 2018. gada 25. oktobrim, plkst. 17.00 Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrundā.

Rezultāti tiks rakstiski paziņoti līdz 2018. gada 12. novembrim.

Projekta ieviešanas laiks no 01.01.2019. līdz 30.06.2020. (no 3 līdz 18 mēnešiem).

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

NOLIKUMS

PIELIKUMS NR.1 PAŠVALDĪBAS PLĀNS PMP SAMAZINĀŠANAI

PIELIKUMS Nr. 2-3 Iesnieguma veidlapa

PIELIKUMS Nr. 4 PMP APLIECINĀJUMS

PIELIKUMS Nr. 5 VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

METODIKA - VIENREIZĒJĀ MAKSĀJUMA PIEMĒROŠANA

METODOLOĢISKĀS VADLĪNIJAS

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"  8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi”

SOLI PA SOLIM JAUNIEŠIEM

Informatīvs materiāls par jaunatnes iniciatīvu projektu konkursiem

VIDEO par PuMPuRS jaunatnes iniciatīvu projektu konkursiem pašvaldībās 2018

Prezentācija Jauniešu projekti

"“Iedvesmojies! Dari! Radi!”!"

Projekts “Iedvesmojies! Dari! Radi!” (līgums Nr. 2-25/4) īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam 1. sadaļas “Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās” 1.2. apakšsadaļa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” ietvaros laika posmā no 20.04.2017. līdz 02.10.2017.Saskaņā ar Skrundas novada attīstības programmā 2014.- 2020. gadam noteiktajām prioritātēm jaunatnes politikas attīstībā, projekta ietvaros pilnveidota darba ar jaunatni sistēma Skrundas novada pašvaldībā, sekmējot plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu turpmāk. Lai veicinātu jauniešu līdzdalību, kas ir viena no prioritārajām attīstības jomām, kas noteikta Skrundas novada attīstības programmā, projekta ietvaros izveidota Skrundas novada jauniešu padome, veikta brīvprātīgā darba sistēmas pilnveide, iesaistot brīvprātīgā darba kustībā arī pagastu jauniešus, sniedzot iespēju jauniešiem smelties pieredzi no citu pagastu, novadu brīvprātīgā darba veicējiem pieredzes apmaiņas braucienu laikā, tiekoties apmācībās, kā arī smelties iedvesmu un personības attīstību veicinošas zināšanas un prasmes kopīgās apmācībās. Lai nodrošinātu veiksmīgu, produktīvu Skrundas novada jauniešu padomes darbību, projekta ietvaros jaunieši un jaunatnes darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienos, lai izzinātu citu novadu pieredze, praksi Jauniešu domes / padomes darbībā, kā arī norisinājušās apmācības, lai iedvesmotu jauniešus aktīvai darbībai, kā arī īstenotas kolektīvu saliedējošas aktivitātes gan jauniešu padomes kolektīvam, gan brīvprātīgajiem jauniešiem, gan jaunatnes darbinieku komandai, lai nodrošinātu pilnveidotās sistēmas ilgtspēju. Kopumā projekta aktivitātēs iesaistījušās 242 personas- jaunieši un darbā ar jaunatni iesaistītie. Projekta kopējās izmaksas 3277,89 EUR (JSPA finansējums). 

"Esi piederīgs un aktīvs!"

Projekts "Esi piederīgs un aktīvs!" (30.05.2014. līgums Nr. 4-33/28) īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam 1. sadaļas „Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas īstenošanai pašvaldībās” 1.4. apakšsadaļas „Atbalsts jauniešu centra darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas: 4250,78 EUR, no tām Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) finansējums: 4030,78 EUR, Skrundas novada pašvaldības finansējums: 220,00 EUR.
Projekta mērķis – caur neformālās mācīšanās aktivitātēm attīstīt jauniešos dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences, paralēli sekmējot sociālās atstumtības riskam pakļauto Skrundas novada jauniešu sociālo iekļaušanu, iesaistot aktivitātēs jauniešus no lauku apvidiem, kā arī jauniešus ar zemiem ienākumiem, kas projekta gaitā ir sasniegts. Projekta aktivitātēs iesaistījās 341 dalībnieks: 290 jaunieši un 51 bērns (brīvprātīgo jauniešu organizēto bērnu rotaļu pēcpusdienu dalībnieki). Projekta ietvaros tika organizēta lietderīga brīvā laika pavadīšana Skrundas jauniešu centrā, veicināta brīvprātīgā darba popularizēšana jauniešu vidū, organizējot starppaaudžu sadarbības pasākumus, kā arī jaunieši piedalījās dažādās āra aktivitātēs un radošajās darbnīcās, gūstot jaunas zināšanas un prasmes.

"Ieraugi! Izzini! Iesaisties!"

Projekts "Ieraugi! Izzini! Iesaisties!" (22.07.2015. līgums Nr. 4-33/43) īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam 1. sadaļas „Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas īstenošanai pašvaldībās” 1.3. apakšsadaļas „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīvesveidu” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas: 3927,95 EUR (JSPA finansējums).
Projektā mērķis - izmantojot neformālās mācīšanās aktivitātes, veicināt jauniešu uzņēmību, personības attīstību, piederības un pienākuma apziņu.
Projekta ietvaros organizēta lietderīga brīvā laika pavadīšana Skrundas jauniešu centrā, veicināta brīvprātīgā darba popularizēšana jauniešu vidū, kā arī jaunieši, īstenojuši savas iniciatīvas - organizējuši dažādās āra un veselību veicinošas aktivitātēs, gūstot jaunas zināšanas un prasmes, un izzinot savas spējas un savus iekšējos resursus.
Projekta aktivitātēs iesaistījušies 250 jaunieši. Brīvprātīgo jauniešu organizētajās aktivitātēs piedalījās 245 bērni un viņu ģimenes locekļi.

"Mēs savam novadam!"

Projekts "Mēs savam novadam!" (18.04.2016. līgums Nr. 4-27/34) īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam 1. sadaļas „Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas īstenošanai pašvaldībās 1.4. apakšsadaļas „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu”” ietvaros.
206 Skrundas novada jaunieši īstenoja savas iniciatīvas, organizēja neformālās mācīšanās un brīvprātīgā darba aktivitātes, veicinot starppaaudžu sadarbību un stiprinot savu piederību savam novadam, savai valstij. Projekta mērķis - caur neformālās mācīšanās aktivitātēm pilnveidot un pielietot jauniešu kompetences, veicinot starppaaudžu sadarbību, paralēli veidojot un stiprinot jauniešu piederības apziņu. Projekta ietvaros jaunieši organizēja veselību veicinošas aktivitātes „Dod sirdij spēku”, kuru laikā izglītoja 115 bērnus par kustības nozīmību, nododoties aizrautīgiem deju soļiem, organizēja starppaaudžu sadraudzības pasākumus „Paaudzes apvienojas!” 115 bērniem un 12 senioriem, devās vēstures izziņas pārgājienā, izzinot sava novada vēsturi, organizēja āra dzīves apmācības vienaudžiem, organizēja un devās pieredzes apmaiņas braucienā, veicinot starpnovadu jauniešu sadarbību un Latvijas 100gadei un Skrundas 20-gadei par godu apguva prasmes radīt brīnumu savām rokām. Projekta aktivitātēs iesaistījās kopskaitā 333 personas. Projekta kopējās izmaksas 3315,61 EUR (JSPA finansējums).

"Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā"

Projektu "Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā" finansējusi Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Kopējās projekta izmaksas: 157902,04 EUR, no tām - pašvaldības līdzfinansējums: 55231,88 EUR.
Projekta vispārējais mērķis - uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, pilnveidojot jauniešu darbības kapacitāti reģionālajā un pašvaldības līmenī.
Projekta rezultātā Lielajā ielā 1A, Skrundā, bijušajā kino zālē izveidotas jauniešu interesēm un vajadzībām atbilstošas, aprīkotas, daudzfunkcionālas telpas, kurās lietderīgi pavadīt brīvo laiku, rast domubiedrus un gūt atbalstu savu iniciatīvu īstenošanai.
Projekta īstenošanas laiks – no 2015. gada decembra līdz 2016. gada decembrim.

"PROTI un DARI!"

2016. gada 31. maijā starp Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Skrundas novada pašvaldību noslēgts līgums Nr.6-13/2 par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta „PROTI un DARI!” Nr. 8.3.3.0/15/001 īstenošanā. Kopējais Skrundas novada pašvaldībai pieejamais finansējums projekta aktivitāšu īstenošanai: 28155,60 EUR.
Projekta "PROTI un DARI!" mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki (NEET jaunieši), nodrošinot šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, vai nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Īstenojot projekta aktivitātes, visā Latvijā tiks sniegts atbalsts apmēram 5260 jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem. Skrundas novadā projekta aktivitātēs plānots iesaistīt 18 jauniešus. Projektu plānots īstenot līdz 2018. gada decembrim.