Procesā

Projekts "Kurzeme visiem"
 • Anda Vītola
 • 26667415

 

 

 

Projekts uzsākts:  
Projekta ieviešanas laiks: No 2015. līdz 2023. gadam.
Projekta kopējās izmaksas:
8,29 milj. EUR, no kuriem 85% jeb  7,05 milj. EUR ir ESF līdzfinansējums un 15% jeb 1,24 milj. EUR valsts budžeta līdzfinansējums.
Projekta mērķis:

Palielināt Kurzemes reģiona ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Aktivitātes:

 

Projekts "Kurzeme visiem"

 

Skrundas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Kurzeme visiem” ieviešanā ar mērķi uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus Skrundas novadā.

Projekta “Kurzeme visiem” īstenošana ir daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas procesa, kura mērķis ir ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.

Sadarbība projektā ilgs līdz 2022.gadam, tās laikā pakāpeniski ieviešot virkni aktivitāšu, kuras pamatā būs vērstas uz 4 sabiedrības grupām jeb projekta mērķa grupām:

 • Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un viņu ģimenēm;
 • Pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
 • Ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam;
 • Potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem, audžuģimenēm.

 

Vairāk informācijas par projektu: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/

Projekta mājas lapa: www.kurzemevisiem.lv

Projekta rezultātā plānots:
 • veikt individuālo vajadzību izvērtējumu 482 personām ar garīgā rakstura traucējumiem, 361 bērnam ar funkcionāliem traucējumiem un 128 institūcijas esošiem bērniem;
 • izstrādāt Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu, 5 bērnu aprūpes institūciju reorganizācijas plānus;
 • patstāvīgai dzīvei sabiedrībā tiks sagatavotas 35 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas šobrīd dzīvo valsts sociālās aprūpes centros;
 • 375 personas ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus: aprūpi mājās, dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļos, īslaicīgu sociālo aprūpi, specialistu konsultācijas, individuālo atbalstu, atbalsta grupas un nodarbības;
 • 350 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems sociālās rehabilitācijas, “atelpas brīža”, dienas aprūpes centra un sociālas aprūpes pakalpojumus,
 • veicināt audžuģimeņu un adoptētāju skaita palielinājumu un samazināt bērnu skaitu institūcijās;
 • specialisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar invaliditāti un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.
Mērķa sasniegšanai tiks īstenotas vairākas savstarpēji saistītas darbības:
 
 • izvērtētas personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni;
 • izstrādāts reģiona DI plāns;
 • izstrādāti priekšlikumi bērnu aprūpes iestāžu pārveidei par ģimeniskai videi pietuvinātu vietu;
 • nodrošināta personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
 • sniegti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi personām (t.sk. bērniem) ar invaliditāti;
 • apmācīti speciālisti;
 • izglītota un informēta sabiedrība.
Rezultāti: .
 
Projekta vadītāja Sandra Miķelsone – Slava, tālr. +371 67331492, e-pasts: sandra.mikelsone@kurzemesregions.lv.
Projekta īstenotājs Kurzemes plānošanas reģions.
Projekta partneri

Projekta īstenošanā iesaistīti 28 sadarbības partneri:

 • visas Kurzemes reģiona pašvaldības;
 • piecas citu plānošanas reģionu pašvaldības (Aizkraukles, Limbažu, Smiltenes un Tukuma novadi un Jēkabpils pilsēta);
 • valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” ar tā 6 filiālēm;
 • visas bērnu aprūpes iestādes Kurzemē.
Fonds: ESF
Projekta datums: 31.12.2023
Skatīt vairāk
Solis uz priekšu: attīstot personīgos resursus un nodarbinātībai nepieciešamās prasmes, LLI – 468
 • Anda Vītola
 • 26667415

 

 

 

Projekts uzsākts: 2021. gada 1. februārī
Projekta kopējās izmaksas:

€ 459 292,97, tai skaitā ERAF līdzfinansējums € 390 399,00

 
€ 138 771,10
Projekta mērķis: Veicināt izpratni par cilvēku ar invaliditāti, viņu spēju iesaistīties darba tirgū, būt līdzvērtīgiem sabiedrības locekļiem. Projekta mērķa grupa ir cilvēki ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļi, Kurzemes reģiona pašvaldības, Kretingas un Raseinių vietējās valsts iestādes
Aktivitātes:

Projekta aktivitātes: 

 • tiks attīstīta sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāte, veicinot iesaisti darba tirgū;
 • tiks pilnveidotas Kurzemes, Kretingas un Raseiņu speciālistu, kuri strādā ar cilvēkiem ar invaliditāti, kompetences;
 • tiks veicināta pārrobežu sadarbības tīkla veidošanās starp sociālo pakalpojumu sniedzējiem;
 • tiks veicināta sabiedrības izpratne par cilvēkiem ar invaliditāti un viņu nodarbinātību, organizējot dažādas aktivitātes;
 • Kurzemes reģionā tiks organizētas tikšanās  ar darba devējiem, lai informētu par cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanas iespējām.
 • tiks uzlabota pakalpojumos pieejamā infrastruktūra. 
   
Rezultāti: Projekta rezultātā  cilvēki ar invaliditāti, kuri piedalījās projekta aktivitātēs, būs apguvuši jaunas prasmes un nostiprinājuši esošās, būs pašpārliecinātāki un viņiem būs lielākas iespējas iesaistīties darba tirgū. Tiks uzlaboti sociālie pakalpojumi un to pieejamība, attīstīta infrastruktūra un nodrošināti  sociālās iekļaušanas pasākumi.
Sadarbības iestāde:

Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Skrundas novada pašvaldību, Kretingas dienas aktivitāšu centru, Raseiņu dienas aprūpes centru.

Fonds: ERAF
Projekta datums: 31.01.2023
Skatīt vairāk
Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā

 

 

 

Projekts uzsākts: 2020.gada 20. janvārī
Projekta kopējās izmaksas:

398 090,68  EUR

 
41 799,52 EUR
Projekta mērķis: Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru Skrundas novadā. 
Projekta mērķa grupa: pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem. 
Projektā paredzētās darbības un rezultāti atbilst DI pamatprincipiem- izveidot pakalpojumu sistēmu, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē, sekmējot neatkarīgu dzīvi, pašnoteikšanos un iekļaušanos sabiedrībā. 
Aktivitātes:

Projekta aktivitātes: 
Izveidot Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā iekļauto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru Skrundas novadā šādos objektos: 
1. Grupu dzīvokļu pakalpojumu ar un bez atbalsta Dīķu iela 1, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads; 
2. Specializētās darbnīcas Torņa ielā 6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā un palīgēkā Dīķu ielā 1, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 
3. Dienas aprūpes centru bez atbalsta aprūpē Torņa ielā 6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 
Projekta īstenošanas laiks: 36 mēneši. Provizoriski plānojam uzsākt projekta realizāciju no 2020.gada janvāra, līdz 2022.gada 31.decembrim. 
Projekta kopējās izmaksas – 398090,68 EUR, t.sk. ERAF finansējums – 338377,08 EUR 

 

Informāciju sagatavoja:
Anda Vītola, projekta vadītāja
Tālr. nr.: 26667415
E-pasta adrese: anda.vitola@skrunda.lv

 

2020. gada 27. novembrī Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprinājusi grozījumus “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plānā 2017.–2020.gadam”, kas izstrādāts projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Veiktie grozījumi kopumā saglabā DI plānā iepriekš nospraustos mērķus, precizējot finansējuma sadalījumu starp pašvaldībām un ES.

Pamatojoties uz šiem grozījumiem, tiek palielināta projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā“. Kopējā projekta summa 490 738,97 EUR.

Papildus informējam, ka ir noslēdzies projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā“. būvniecības projekta izstrādes process, kuru veica SIA “ARHITEKTŪRAS DIZAINA STUDIJA", un ir izsludināts iepirkums par būvdarbu veikšanu objektos Dīķu iela 1 un Torņa iela 6, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads.
Rezultāti: Projekta numurs: 9.3.1.1/19/I/010

11.02.2020.

Apstiprināts projekta iepirkumu plāns un Plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks

24.02.2021. 
Iepirkumā „Būvdarbi projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā” saņemti 6 piedāvājumi, tiks veikta to izvērtēšana.

10.05.2021.

Noslēgts būvdarbu līgums ar SIA "Būvfirma INBUV" par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūvi par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju un saimniecības ēkas būvniecību Dīķu ielā 1, Dzeldā. Kopējā līguma summa bez PVN ir 363 126,73 EUR. Noslēgts būvuzraudzības līgums ar SIA "BaltLine Globe" par 9 230,00 EUR bez PVN.

Sadarbības iestāde:

Kurzemes plānošanas reģions

CFLA

Fonds: ESF
Projekta datums: 31.12.2022
Skatīt vairāk
"Mēs Skrundas novadam!"
 • Edgars Zeberliņš
 • tālr. 63350454 vai 29403264
Projekta pieteikumu iesniegšana No 2021. gada 31. maija līdz 28. jūnijam

Projekta realizācijas laiks:

No 2021. gada 5. jūlija līdz 31. oktobrim

Projektu kopējās izmaksas:
000,00 EUR
Pašvaldība 2020. gadā piešķir finansējumu viena projekta realizācijai – līdz 500,00 EUR
Projekta mērķis: Sniegt finansiālu atbalstu iedzīvotāju idejām, kas paredzētas, lai uzlabotu un pilnveidotu Skrundas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti un apkārtējo vidi.
Aktivitātes:

Projekta pieteikumu var iesniegt:

 • nevalstiskas organizācijas (t.i. biedrības, nodibinājumi un reliģiskas organizācijas).
 • Neformālas iedzīvotāju grupas - (vismaz 5 fiziskas personas – Skrundas novada iedzīvotāji, piemēram, pensionāru, jauniešu un sieviešu klubi, daudzdzīvokļu namu īrnieku/īpašnieku grupa, bērnu un to vecāku grupa, interešu kopa u.tml.)

 

Viens pretendents izsludinātā konkursa ietvaros var iesniegt tikai 1 (vienu) projekta pieteikumu.

 

Projektu konkursa līdzekļi var tikt piešķirti šādām jomām:

 • projektiem, kas saistīti ar publiski pieejamas vides labiekārtošanu;
 • projektiem, kas saistīti ar publiski pieejamu telpu remontu un/vai aprīkojuma iegādi;
 • projektiem, kas vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
 • projektiem, kas saistīti ar konkrētās teritorijas (novada, pilsētas, pagasta) tēla veidošanu.

 

Dokumenti:
Sadarbības iestāde:  
Fonds:  
Projekta datums: 31.10.2021
Skatīt vairāk
Projekta „Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā 1.kārta” Nr. 9.2.4.2/16/I/039 īstenošana

 

 

 

 

 

Projekts uzsākts:

 

 

2017. gada 5. jūnijs

Projekta kopējās izmaksas:
66 197,90  EUR
 
0,00 EUR
Projekta mērķis: Uzlabot Skrundas novada iedzīvotājiem pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem
Aktivitātes:

Darba plāns apstiprināts

Skrundas novada pašvaldība 05.06.2017. parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta „Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā 1.kārta” Nr. 9.2.4.2/16/I/039 īstenošanu.

Skrundas novada pašvaldība realizē projektu "Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā1.kārta". Projekta mērķis-uzlabot Skrundas novada iedzīvotājiem pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem. Paredzamais projekta ilgums ir no 05.06.2017.-31.12.2019. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas 66198,00 EUR, kas ir 100% ESF finansējums. Plānotās aktivitātes norisināsies visās Skrundas novada teritoriālajās vienībās. Trīs gadus tiks organizēti Skrundas novadā dažāda veida pasākumi aptverot visas četras ieteiktās prioritārajās jomās: sirds un asinsvadu slimību profilaksei, onkoloģijas profilaksei, perinatālās un neonatālās veselības un garīgās veselības veicināšanā. Daudzos plānotajos pasākumos un aktivitātēs šīs tēmas mijiedarbosies. Aktivitātes tiks plānotas visām mērķa grupas kategorijām aptverot dažādas tēmas fizisko aktivitāšu veicināšanā, veselīgs uzturs, atkarības, seksuālāli reproduktīvā veselība, primārā profilakse, garīgās veselības veicināšanā. Projekta mērķa grupa ir visi Skrundas novada iedzīvotāji, jo īpaši trūcīgie un maznodrošinātie, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, bērni, iedzīvotāji, kas dzīvo ārpus pilsētas un pārējie riskam pakļautie iedzīvotāji. Kā arī papildus iedzīvotāji ar funkcionāliem traucējumiem.

1.jūjā notika pirmā projekta aktivitāte Veselības velobrauciens. Projekta laikā ir paredzēts skolēnu peldēšanas nodarbības, veselīga dzīvesveida popularizēšanas dienas nometnes bērniem, specializētās darbnīcas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, lekcijas seksuāli –reproduktīvās veselības veicināšanai, atkarību atpazīšanas lekcijas, veselīga uztura apmācības „Dzīves skoliņa”, neonatālā veselības veicināšana –„Māmiņu skola”, lekciju un praktisko iemaņu cikls- „Māki palīdzēt sev un citiem!” un fiziskās veselības pasākumi. Skrundas novada pašvaldība aicina visus iedzīvotājus iesaistīties projekta aktivitātēs, pievērst uzmanību savam fiziskajam un garīgajam veselības stāvoklim, domāt pozitīvāk, dzīvot veselīgāk un kļūt laimīgākam.

 

Informāciju apkopoja: Zane Eglīte

Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja

Rezultāti: .
 
Sadarbības iestāde: CFLA
Fonds: ESF
Projekta datums: 04.06.2020
Skatīt vairāk
"Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā" (VIDEOGUARD)

 

 

 

Projekts uzsākts:

2018. gada 1. jūnijā

Projekta kopējās izmaksas:
588 760,81 EUR
no tā ERAF finansējums 500 446,69 EUR jeb 85%
Nacionālais publiskais līdzfinansējums  88 314,12 EUR jeb 15%
24 790 EUR no kura publiskais finansējums sastāda 3718,50 EUR
Projekta mērķis: Uzlabot projekta partneru teritorijās esošo tiesībsargājošo institūciju kapacitāti un veicināt juridisko un administratīvo pārrobežu sadarbību starp tām, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku sabiedriskās drošības aizsardzību
Aktivitātes:
2018.gada 21.jūnijā Skrundas novada pašvaldība parakstīja Partnerības līgumu par projekta Nr. LLI-258 ,,Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’/,,Installation of video security surveillance cameras for ensuring safety in towns of Latvia and Lithuania’’ (VideoGuard) īstenošanu.
 
Projekta ietvaros paredzēta progresīvu un modernu video novērošanas iekārtu uzstādīšana partneru teritorijās un mūsdienīgas programmatūras izstrāde datu apmaiņai, tā uzlabojot institūciju tehnisko kapacitāti ātrākai informācijas apmaiņai starp sadarbības partneriem. Projektā tiks attīstīts videonovērošanas kameru tīkls un izveidota pārrobežu sadarbības sistēma starp 17 Ziemeļu Lietuvas un Kurzemes pašvaldību tiesībsargājošajām institūcijām.
Lai izveidotu pārrobežu sadarbības tīklu, tiks organizētas 2 kopēju darba grupu sanāksmes un 2 pieredzes apmaiņas vizītes. Šo pasākumu laikā tiesībsargājošās institūcijas diskutēs par sadarbības tiesiskajiem un tehniskajiem aspektiem esošās Latvijas un Lietuvas likumdošanas ietvaros. 
Rezultāti:

Projekta ietvaros Skrundas pilsētā ir uzstādītas 3 augstas izšķirtspējas video novērošanas kameras, datu pārraides antenas, datu uzglabāšanas serveris un monitors. Video novērošanas sistēma ir savietota ar jau iepriekš Skrundas pašvaldības policijas rīcībā esošo video novērošanas sistēmu, uzlabojot drošības situāciju Skrundas pilsētā un novadā. Projekta ietvaros Skrundas novada pašvaldības pārstāvji piedalījās arī pieredzes apmaiņas braucienos un semināros citās projektā iesaistītajās Kurzemes un Ziemeļlietuvas pašvaldībās, iepazīstoties ar pieredzi video novērošanas sistēmu izveidē un pielietošanā. Projekta noslēgumā tika parakstīts nodomu protokols par sadarbību informācijas apmaiņā starp visām 17 projektā iesaistītajām Kurzemes un Ziemeļlietuvas pašvaldībām, kā arī LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldi un Lietuvas Valsts policiju.

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Skrundas novada pašvaldība,

un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Saite uz programmas Interneta vietni: www.latlit.eu.

Saite uz oficiālo ES Interneta vietni: www.europa.eu.

Sadarbības iestādes un partneri:
Vadošais partneris - Kurzemes plānošanas reģions.
Aizputes novada pašvaldība
Brocēnu novada pašvaldība
Dundagas novada pašvaldība
Durbes novada pašvaldība
Grobiņas novada pašvaldība
Nīcas novada pašvaldība
Priekules novada pašvaldība
Rojas novada pašvaldība
Rucavas novada pašvaldība
Saldus novada pašvaldība
Skrundas novada pašvaldība
Talsu novada pašvaldība
Vaiņodes novada pašvaldība
Ventspils novada pašvaldība.
Lietuvā:
Kretingas rajona pašvaldība, Pluņģes rajona pašvaldība, Skuodas rajona pašvaldība.
Fonds:
 
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam www.latlit.eu
 
Projekta datums: 30.11.2019
Skatīt vairāk