Biedrība „Mini SD”

Nosaukums:

Biedrība „Mini SD”

Reģistrācijas numurs: 40008209955
Reģistrācijas datums: 13.05.2013.
Juridiskā adrese: Raiņa iela 16, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326
Faktiskā adrese: Kalēju iela 6, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326
Tālrunis: 26667415
E-pasta adrese: minisd@inbox.lv
Valdes priekšsēdētāja: Anda Vītola
Kontaktpersona: Anda Vītola
Darbības joma: Labdarība. Sabiedriskā labuma organizācijas statuss piešķirts 23.09.2013.
Organizācijas darbības mērķi: Veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt sociālekonomisko attīstību Skrundas novadā. Iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšana un dzīves kvalitātes uzlabošana, Mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšana. Vietējās ekonomiskās izaugsmes un nodarbinātības veicināšana, sociālās atstumtības riska mazināšana, personas ar invaliditāti integrācija. Sadarbība ar vietējiem un ārvalstu partneriem, lai veicinātu resursu piesaisti un sadali, uzlabojot Skrundas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti kā arī veicināt iedzīvotāju iniciatīvu realizācijas. Veselīga dzīvesveida veicināšana Skrundas novadā.
Veicināt mazaizsargāto iedzīvotāju apzinātus lēmumu pieņemšanas procesus, sekmējot prasmi uzņemties atbildību. Organizēt un iesaistīties labdarības pasākumos kā arī popularizēt brīvprātīgo darbu, iesaistīties projektu konkursos, uzlabot biedrības materiāli tehnisko bāzi, lai nodrošinātu sociālās palīdzības sniegšanu Skrundas novadā.