Izsludināts konkurss mežizstrādes pakalpojumu sniedzējiem par atbalstu tehnikas iegādei

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" aktivitātē "Esošās saimniecības darbības attīstība vai dažādošana", atbalstot tikai mežkopības un citas mežizstrādes darbības (NACE 2.red. A sadaļas 02.10. klase), izņemot meža koku audzētavu darbību, un mežsaimniecības palīgdarbības (NACE 2.red. A sadaļas 02.40) - tikai mežizstrādes pakalpojumu sniegšana. Devītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 3.jūnija līdz 2013.gada 3.jūlijam ar kopējo publisko finansējumu LVL 1 000 000 apmērā.
Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ražošanas pamatlīdzekļu iegādei ir astoņi mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Būvniecība aktivitātes ietvaros nav atbalstāma.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā "ES atbalsts".
Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3.stāvā, 308.kabinetā (tālr. 67027693, 67027684), vai Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) vai izmantojot Lauku atbalsta dienesta elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS).
Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājas lapā www.lad.gov.lv
Publikācija par izsludināto konkursu pieejama oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".