Nekustamā īpašuma „Dārzi purvā” nomas tiesību izsole

Skrundas novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma „Dārzi purvā”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 004 0192 ar kopējo platību 26,7946 ha nomas tiesību izsoli.

Skrundas novada pašvaldība, pamatojoties uz 22.06.2018. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas lēmumu (prot. 3.1/5), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma „Dārzi purvā”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 004 0192 ar kopējo platību 26,7946 ha nomas tiesību izsoli. Izsoles nosacītā cena par 1 ha - EUR 35 (trīsdesmit pieci eiro) + PVN gadā.

Izsoles laiks 30.07.2018. plkst. 10:00.

Izsoles vieta – Skrundas novadā, Skrundā, Raiņa ielā 11.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 27.07.2018. plkst. 16.00.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

NOTEIKUMI