Izsludina projektu konkursu meliorācijas sistēmu attīstībai

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu". Pasākuma mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu. Atbalsts tiek piešķirts meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai un renovācijai. Jaunu meliorācijas sistēmu būvniecībai atbalsts tiek piešķirts tikai tad, ja tā paredzēta lauksaimniecībā izmantojamā zemē.
Projektus konkursa ietvaros var iesniegt:
1) fiziska persona;
2) juridiska persona, kuras pamatkapitālā privātā kapitāla daļa ir vairāk nekā 50 %;
3) pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība);
4) valsts kapitālsabiedrība, kas saskaņā ar konkursa nosacījumiem tiek īstenots kopprojekts ar vienu vai vairākiem iepriekš minētajiem projektu iesniedzējiem.
Ceturtās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013. gada 8. februāra līdz 2013. gada 11. martam.
Ceturtās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 3 000 000 LVL šādā sadalījumā:
Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" ir pieejams finansējums 1 400 000 LVL apmērā;
Pārējiem atbalsta pretendentiem (fiziskas vai juridiskas personas, pašvaldības) ir pieejams finansējums 1 600 000 LVL apmērā.
Kārtā projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir astoņpadsmit mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā - ES atbalsts.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai Lauku atbalsta dienesta Centrālā aparāta Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3. stāvā, 308. kabinetā (tālr.67027693, 67027684).