Izveidota vienota kārtība bērnu uzņemšanai bērnudārzos visā novadā

Izveidota vienota kārtība bērnu uzņemšanai bērnudārzos visā novadā

Stājušies spēkā jauni saistošie noteikumi, kas nosaka vienotu kārtību bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un programmu īstenošanas adresēs.

Iesniegumu par bērna reģistrēšanu pirmsskolas izglītības iestādē vecāki var iesniegt klātienē vai elektroniski. Klātienē iesniegumu var aizpildīt un iesniegt pašvaldībā, Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, pie apmeklētāju pieņemšanas speciālista vai kādā no Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem Kuldīgā, Skrundā vai Alsungā. Elektroniski parakstītu iesniegumu var nosūtīt uz pašvaldības e-pastu dome@kuldiga.lv vai iesniegt ar portāla www.latvija.lv starpniecību.

Bērnu reģistrācija norisinās visu gadu, un reģistrējamo bērnu vecums nav ierobežots. Bērnus reģistrē atbilstoši iesniegumu iesniegšanas secībai. Atsevišķi tiek reģistrēti katrā kalendāra gadā dzimušie bērni. Pašvaldība nodrošina reģistra publisku pieejamību pašvaldības tīmekļvietnē https://kuldiga.lv un pašvaldības Izglītības nodaļā.

Katru gadu marta pēdējā nedēļā norisinās grupu komplektēšana. Par uzņemšanu bērnudārzā tiek nosūtīts paziņojums uz reģistrējoties norādīto deklarētās dzīvesvietas adresi. Pēc paziņojuma saņemšanas vecākiem jāierodas norādītajā bērnudārzā, lai nokārtotu nepieciešamos dokumentus.

Grupas tiek komplektētas pēc teritoriālā principa – tiek piedāvāta deklarētajai dzīvesvietai tuvākā pirmsskolas izglītības iestāde. Ja tas iespējams, tiek piedāvāta vieta pirmsskolas izglītības iestādē pēc vecāku izvēles. Ja vecāki rakstiski atsakās no piedāvātās vietas bērnudārzā uz noteiktu laiku, bērnam saglabā esošo reģistrācijas kārtas numuru un turpmāk vietu bērnudārzā piedāvā, ņemot vērā pašvaldības iespējas uzņemt bērnu bērnudārzā nekavējoties vai komplektējot jaunas grupas.

Uzņemšanu pirmsskolas grupās, kas darbojas Pelčos un Padurē, izsludina jūnijā, bet grupas komplektē augustā. Pelču un Padures grupās uzņemtie bērni nezaudē vietu rindā uz pirmsskolas izglītības iestādi Kuldīgas pilsētā.